Apeirons sadarbībā ar Latvijas Tiesnešu mācību centru realizēs projektu “UNIVERSĀLAIS DIZAINS CILVĒKTIESĪBU IEVĒROŠANĀ”

5. decembris. 2022

2022.gada novembrī nodibinājums invalīdu un viņu draugu apvienība Apeirons un Latvijas Tiesnešu mācību centrs parakstījis sadarbības līgumu, lai realizētu Aktīvo iedzīvotāju fonda programmas finansiāli atbalstīto projektu. Aktīvo iedzīvotāju programma Latvijā tiek īstenota no 2020. gada līdz 2024.gadam ar mērķi stiprināt pilsonisko sabiedrību un iedzīvotāju līdzdalību un vairot mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spējas.

Projekta “Universālais dizains cilvēktiesību ievērošanā” mērķis ir palielināt cilvēku ar dažādu veidu invaliditāti spēju īstenot savu tiesību izmantošanu un aizsardzību, tostarp nodrošināt, ka tiesību nodrošinātājam – tiesu sistēmas darbiniekiem – ir zināšanas un izpratne par darbu ar cilvēkiem ar dažādu veidu invaliditāti. Projekta virsuzdevums ir nodrošināt cilvēktiesību ievērošanu Latvijā.
“Pēc apvienības Apeirons novērojumiem, sabiedrībai nav pietiekošas izpratnes par cilvēktiesību jautājumiem tai skaitā cilvēkiem ar invaliditāti. Kā arī Latvijā nav daudz gadījumu, kad savas cilvēktiesības cilvēki ar invaliditāti aizstāvētu tiesas ceļā. Tāpat arī tiesu sistēmai ne vienmēr ir gatava nodrošināt ANO konvencijās noteiktos standartu – vides pieejamības, komunikācijas un citās jomās attiecībā pret cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti” uzsver Apeirona valdes loceklis Ivars Balodis.
“Projekta galvenā mērķgrupa ir cilvēki ar invaliditāti un tiesu sistēmas darbinieki, un tā ietvaros realizēsim aktivitātes, kas palielināsim tiesu sistēmā strādājošo izpratni par cilvēktiesībām, dažādām invaliditātēm, saziņu tiesas zālē, kas savukārt dos iespēju cilvēkiem ar invaliditāti aktīvi aizstāvēt savas tiesības”, tā min Latvijas Tiesnešu mācību centra vadītāja Solvita Kalniņa – Caune.
Svarīgākās projekta aktivitātes būs Tiesu standarta izstrāde, tiesu darbinieku un tiesnešu izglītošana un mācības, kā arī cilvēku iedrošināšana aizstāvēt savas tiesības. Liela nozīme ir, lai rezultāti būtu ilgtermiņa nevis tikai projekta ietvaros, tieši tāpēc partnerībā ar Latvijas Tiesnešu mācību centru tiks nodrošinās, kā arī pēc projekta noslēguma tiesu sistēmas darbiniekiem būs pieeja mācību programmām un minēts Tiesu standartam.

Par projektu
Projektu atbalsta Aktīvo iedzīvotāju fonds, projekta periods no 2022. gada novembra līdz 2024. gada aprīlim. Finansējums 103 089,91 EUR. Projekta rezultātā būs palielinājies cilvēktiesību atbalstošo iedzīvotāju skaits un samazinājies tādu Latvijas iedzīvotāju īpatsvars, kuri nezina, kur vērsties pēc palīdzības diskriminācijas gadījumā.

IZSTRĀDĀTIE MATERIĀLI

INFOGRAFIKAS PAR TIESU UN TIESĪBĀM:
Audio
Zīmju valodā

VISAS TIESAS DALĀS 3 LĪMEŅOS. AUGSTĀKĀ TIESA, APGABALTIESA UN RAJONA VAI PILSĒTASTIESA, RAJONA VAI PILSĒTAS UN APGABALTIESAS SPRIEDUMU VAR PĀRSŪDZĒT. Šie līmeņi tiek saukti par INSTANCĒM. Izņēmuma gadījumos var būt, ka kādu lietu nevar pārsūdzēt visos līmeņos, vai arī, ka pirmā instance ir, piemēram, uzreiz jau Augstākā tiesa. Ārpus šī ir SATVERSMES TIESA, kas vērtē likumu atbilstību Satversmei. Satversmes tiesas spriedumus nevar pārsūdzēt citās tiesās.
Tiesas risina strīdus starp iedzīvotājiem, kā arī iedzīvotājiem un valsti. Katram strīda veidam ir sava tiesa. VISPĀRĒJĀS JURISDIKCIJAS TIESA UN ADMINISTRATĪVĀ TIESA. VISPĀRĒJĀS JURISDIKCIJAS TIESA izskata: CIVILLIETAS UN KRIMINĀLLIETAS CIVILLIETAS IR Cilvēks pret Cilvēku (ieskaitot juridiskas personas, komersantus, biedrības utt.) Interesanti, ka administratīvo pārkāpumu lietas (ātruma pārsniegšana utt.) izskata vispārējās jurisdikcijas tiesā. BET KRIMINĀLLIETAS – IR CILVĒKS, KAS IZDARĪJIS NOZIEGUMU SAVUKĀRT ADMINISTRATĪVĀ TIESA IZSKATA ADMINISTRATĪVĀS LIETAS KAS NOZĪMĒ CILVĒKS PRET VALSTI ADMINISTRATĪVĀ TIESA ir, lai sūdzētos par lēmumiem, kas saistīti ar: nodokļiem, pabalstiem, u.c. līdzīgiem jautājumiem.
Privāttiesības regulē dažādi likumi, tomēr pārsvarā abām pusēm ir LIELA BRĪVĪBA izlemt par to un kā rīkoties. Piemēram, ja ir runa par kādas preces pārdošanu un pirkšanu puses brīvi izvēlas: Kā pārdot Par kādu cenu Kad prece tiks piegādāta VALSTS ar LIKUMIEM VAI KONTROLI ŠĀDĀ SITUĀCIJĀ NEIEJAUCAS. Savukārt attiecībā uz publiskajām tiesībām, valsts un privātpersonas attiecības tiek STINGRI KONTROLĒTAS, likumi nosaka abu pušu pienākumus un rīcību. T.i. kad runa par to, ka pārdevējam jāmaksā nodokļi, tad šis process jau tiek stingri noteikts likumos. Ja valsts neveic savas funkcijas, bet vienkārši darbojas kā jebkura cita persona, tad tās arī būs Privāttiesības Piemēram, ja pašvaldības ēkā izīrē telpas biedrībai, tās būs kā jebkuras citas privāttiesiskas attiecības
Ir dažādi veidi kā iedalīt tiesības, bet pamatā jāskatās, kādas attiecības tiek regulētas. Ja ir personu savstarpējās attiecības (cilvēks un cilvēks, cilvēks un uzņēmums, biedrība un uzņēmums utt.), tad tās būs PRIVĀTTIESĪBAS. Populāri privāttiesību veidi ir, piemēram: darba tiesības ģimenes tiesības Savukārt, ja ir runa par situāciju, kur ir privātpersona un valsts, kas pilda kādus savus pienākumus, tad tās būs PUBLISKĀS TIESĪBAS. Tās ir, piemēram, nodokļu tiesības, normas par sociālo palīdzību, u.tml.
Personai ir jābūt iespējām aizstāvēties, bet pierādīšanas slogs ir tieši valstij. Tāpēc arī saka, ka šaubu gadījumā lemj par labu apsūdzētajam. KRIMINĀLPROCESS VAR NOSLĒGTIES AR: Personas attaisnošanu Personas atzīšanu par vainīgu, sodīšanu KRIMINĀLPROCESĀ PIESPRIESTAIS SODS VAR BŪT DAŽĀDS: Brīvības atņemšana Sabiedriskais darbs Probācijas uzraudzība Naudas sods NE VIENMĒR SODU NOTEIKS TIESA Reizēm tā var būt vienošanās ar prokuratūru (prokurora priekšraksts par sodu).
Ne katra rīcība, kas rada kaitējumu sabiedrībai, būs krimināli sodāma. Reizēm par pārkāpumu var tikt piemērots tikai administratīvais sods, kas nerada tādas sekas kā kriminālsods. Ja persona izdarījusi noziegumu, tad pret to tiks uzsākts KRIMINĀLPROCESS. KRIMINĀLPROCESS NOTIEK BALSTOTIES UZ NEVAINĪGUMA PREZUMPCIJU: Neviens nav vainīgs, kamēr viņa vaina nav pierādīta. Tomēr personai kriminālprocesā var uzlikt dažādus pienākumus vai pat to aizturēt. Galvenais, ka šis process notiek atbilstoši likumam. Vienlaikus tieši valstij (prokurora, tiesas u.c. personā) ir jāpierāda, ka persona ir vainīga.
Rīcībspēju ierobežo un aizgādnību nodibina tiesa. Taču bāriņtiesa nodarbojas ar aizgādņa izraudzīšanu, iecelšanu un attiecīgās lietas pārraudzīšanu. Tiesā, iesniedzot pieteikumu par personas rīcībspējas ierobežošanu garīga rakstura vai citu veselības traucējumu dēļ, rīcībspējas ierobežošanas pārskatīšanu vai rīcībspējas atjaunošanu, kā arī par pagaidu aizgādnības nodibināšanu un izbeigšanu: -Pieteikumu var iesniegt pati persona, tās bērni, brāļi, māsas, vecāki, laulātais vai prokurors. -Pieteikuma iesniedzēji ir atbrīvoti no tiesas izdevumu samaksas. -Kopā ar pieteikumu jāiesniedz arī dokumenti, kas to apliecina (visbiežāk tās varētu būt izziņas no ārsta). Personai ir tiesības piedalīties ikvienā tiesas procesā, kas skar personas rīcībspēju, tostarp risinot strīdus starp aizgādnībā esošo personu un viņa aizgādni.
Aizgādnības nodibināšanu regulē Civillikums un Civilprocesa likums, kā arī Bāriņtiesu likums. Aizgādnības nodibināšanu regulē Civillikums,Civilprocesa likums un Bāriņtiesu likums. Civillikums paredz, ka aizgādnību nodibina: Pār personām ar garīga rakstura vai citiem veselības traucējumiem steidzamos gadījumos bez rīcībspējas ierobežošanas. (Piemēram, noticis negadījums, kur cilvēkam ir kādi pārejoši veselības traucējumi, bet vajadzīgs steidzams pārstāvības risinājums, ar termiņu - ne ilgāk kā uz 2 gadiem). Pār personām ar garīga rakstura vai citiem veselības traucējumiem, kuru rīcībspēju ierobežojusi tiesa. (Rīcībspējas ierobežojums ir regulāri jāpārskata, ne retāk kā ik pēc 7 gadiem). Pār personām izlaidīgas vai izšķērdīgas dzīves dēļ vai pār personām, kuras alkohola vai citu apreibinošo vielu pārmērīgas lietošanas dēļ draud novest sevi vai savu ģimeni trūkumā vai nabadzībā un kuru rīcībspēju ierobežojusi tiesa. Rīcībspēja ir ierobežojama, tikai tad, ja tas patiesi nepieciešams un ir vienīgais veids, kā aizsargāt personas intereses. Turklāt ierobežojums tiesai jānosaka tikai tādā apjomā, kādā persona nespēj saprast savas darbības nozīmi vai nespēj savu darbību vadīt.
Vispirms jautājums jārisina iestādē, bet, ja tas nav izdevies, pēc tam var vērsties administratīvajā tiesā. Sūdzību, ko iesniedz tiesā, sauc par PIETEIKUMU. Par pieteikuma iesniegšanu tiesā ir jāmaksā nodeva, bet, ja Jums ir grūti to samaksāt, varat lūgt tiesu Jūs no šīs maksas atbrīvot. Administratīvajā procesā darbojas OBJEKTĪVĀS IZMEKLĒŠANAS PRINCIPS. Tas nozīmē, ka iestādei un tiesai ir pienākums pašai noskaidrot patiesību, pieprasīt dokumentus un izpētīt apstākļus, lai pieņemtu gala lēmumu. Bet arī Jums pašam ir aktīvi jādarbojas un jāsniedz visa informācija, dokumenti vai citas ziņas, kas attiecas uz lietu.
Administratīvais process notiek gadījumos, kad privātpersonu neapmierina valsts vai pašvaldības iestādes lēmums vai rīcība. Piemēram: Atteikta nodokļu atmaksa, lai gan ir iesniegti čeki par medicīnas izdevumiem Pašvaldība atļāvusi kādam būvēt privātmāju aizsargājamā dabas teritorijā Pašvaldības darbinieki, veicot labiekārtošanas darbus, kļūdaini nocirtuši kokus jūsu īpašumā Šādos gadījumos var lūgt, lai… Lēmums tiek atcelts Tiek izdots jauns lēmums Tiek kompensētas rīcības sekas. Iestāžu lēmumos būs norādīts, kam par to iespējams sūdzēties un arī termiņš. Šim termiņam jāseko līdzi!

INFORMATĪVI VIDEO PAR TIESU UN TIESĪBĀM:

INFORMATĪVI RAIDIERAKSTI PAR TIESU UN TIESĪBĀM:

TIESU STANDARTS – Rokasgrāmata, kad procesā piedalās cilvēks ar invaliditāti
Lejuplādēt šeit: 
https://ej.uz/tiesustandarts

 

Aktivitātes

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa