21. februārī Apeirons kopā ar Latvijas Tiesnešu mācību centru pastāsīja par projektu “Universālais dizains cilvēktiesību ievērošanā” un tā aktivitātēm

23. februāris. 2024

2022. gada beigās divas spēcīgas nevalstiskas organizācijas Latvijas Tiesnešu mācību centrs (LTMC) un nodibinājumu “Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons”” uzsāka projektu “Universālais dizains cilvēktiesību ievērošanā”, kura laikā aktualizēja cilvēktiesību jautājumus, izzināja tiesnešu zināšanas par invaliditāti un cilvēku ar invaliditāti zināšanas par tiesu un tiesībām.

2024. gada 21. februārī Latvijas Nedzirdīgo savienības viesmīlīgajās telpās norisinājās informatīvs pasākums “Cilvēktiesību labirints: kopā uz tiesiskuma ceļa” Kurā Apeirons kopā ar Latvijas Tiesnešu mācību centru iepazīstinājā ar projektu “Universālais dizains cilvēktiesību ievērošanā” un tām aktivitātēm.

Kā galvenā pasākuma daļa bija pirmizrāde informatīvajiem video par tiesu un cilvēktiesībām: VIDEO

Kā arī infografikām (infografikas pieejamas arī drukātā veidā):

Tiesas risina strīdus starp iedzīvotājiem, kā arī iedzīvotājiem un valsti. Katram strīda veidam ir sava tiesa. VISPĀRĒJĀS JURISDIKCIJAS TIESA UN ADMINISTRATĪVĀ TIESA. VISPĀRĒJĀS JURISDIKCIJAS TIESA izskata: CIVILLIETAS UN KRIMINĀLLIETAS CIVILLIETAS IR Cilvēks pret Cilvēku (ieskaitot juridiskas personas, komersantus, biedrības utt.) Interesanti, ka administratīvo pārkāpumu lietas (ātruma pārsniegšana utt.) izskata vispārējās jurisdikcijas tiesā. BET KRIMINĀLLIETAS – IR CILVĒKS, KAS IZDARĪJIS NOZIEGUMU SAVUKĀRT ADMINISTRATĪVĀ TIESA IZSKATA ADMINISTRATĪVĀS LIETAS KAS NOZĪMĒ CILVĒKS PRET VALSTI ADMINISTRATĪVĀ TIESA ir, lai sūdzētos par lēmumiem, kas saistīti ar: nodokļiem, pabalstiem, u.c. līdzīgiem jautājumiem.
VISAS TIESAS DALĀS 3 LĪMEŅOS. AUGSTĀKĀ TIESA, APGABALTIESA UN RAJONA VAI PILSĒTASTIESA, RAJONA VAI PILSĒTAS UN APGABALTIESAS SPRIEDUMU VAR PĀRSŪDZĒT. Šie līmeņi tiek saukti par INSTANCĒM. Izņēmuma gadījumos var būt, ka kādu lietu nevar pārsūdzēt visos līmeņos, vai arī, ka pirmā instance ir, piemēram, uzreiz jau Augstākā tiesa. Ārpus šī ir SATVERSMES TIESA, kas vērtē likumu atbilstību Satversmei. Satversmes tiesas spriedumus nevar pārsūdzēt citās tiesās.
Ir dažādi veidi kā iedalīt tiesības, bet pamatā jāskatās, kādas attiecības tiek regulētas. Ja ir personu savstarpējās attiecības (cilvēks un cilvēks, cilvēks un uzņēmums, biedrība un uzņēmums utt.), tad tās būs PRIVĀTTIESĪBAS. Populāri privāttiesību veidi ir, piemēram: darba tiesības ģimenes tiesības Savukārt, ja ir runa par situāciju, kur ir privātpersona un valsts, kas pilda kādus savus pienākumus, tad tās būs PUBLISKĀS TIESĪBAS. Tās ir, piemēram, nodokļu tiesības, normas par sociālo palīdzību, u.tml.
Privāttiesības regulē dažādi likumi, tomēr pārsvarā abām pusēm ir LIELA BRĪVĪBA izlemt par to un kā rīkoties. Piemēram, ja ir runa par kādas preces pārdošanu un pirkšanu puses brīvi izvēlas: Kā pārdot Par kādu cenu Kad prece tiks piegādāta VALSTS ar LIKUMIEM VAI KONTROLI ŠĀDĀ SITUĀCIJĀ NEIEJAUCAS. Savukārt attiecībā uz publiskajām tiesībām, valsts un privātpersonas attiecības tiek STINGRI KONTROLĒTAS, likumi nosaka abu pušu pienākumus un rīcību. T.i. kad runa par to, ka pārdevējam jāmaksā nodokļi, tad šis process jau tiek stingri noteikts likumos. Ja valsts neveic savas funkcijas, bet vienkārši darbojas kā jebkura cita persona, tad tās arī būs Privāttiesības Piemēram, ja pašvaldības ēkā izīrē telpas biedrībai, tās būs kā jebkuras citas privāttiesiskas attiecības
Personai ir jābūt iespējām aizstāvēties, bet pierādīšanas slogs ir tieši valstij. Tāpēc arī saka, ka šaubu gadījumā lemj par labu apsūdzētajam. KRIMINĀLPROCESS VAR NOSLĒGTIES AR: Personas attaisnošanu Personas atzīšanu par vainīgu, sodīšanu KRIMINĀLPROCESĀ PIESPRIESTAIS SODS VAR BŪT DAŽĀDS: Brīvības atņemšana Sabiedriskais darbs Probācijas uzraudzība Naudas sods NE VIENMĒR SODU NOTEIKS TIESA Reizēm tā var būt vienošanās ar prokuratūru (prokurora priekšraksts par sodu).
Ne katra rīcība, kas rada kaitējumu sabiedrībai, būs krimināli sodāma. Reizēm par pārkāpumu var tikt piemērots tikai administratīvais sods, kas nerada tādas sekas kā kriminālsods. Ja persona izdarījusi noziegumu, tad pret to tiks uzsākts KRIMINĀLPROCESS. KRIMINĀLPROCESS NOTIEK BALSTOTIES UZ NEVAINĪGUMA PREZUMPCIJU: Neviens nav vainīgs, kamēr viņa vaina nav pierādīta. Tomēr personai kriminālprocesā var uzlikt dažādus pienākumus vai pat to aizturēt. Galvenais, ka šis process notiek atbilstoši likumam. Vienlaikus tieši valstij (prokurora, tiesas u.c. personā) ir jāpierāda, ka persona ir vainīga.
Aizgādnības nodibināšanu regulē Civillikums un Civilprocesa likums, kā arī Bāriņtiesu likums. Aizgādnības nodibināšanu regulē Civillikums,Civilprocesa likums un Bāriņtiesu likums. Civillikums paredz, ka aizgādnību nodibina: Pār personām ar garīga rakstura vai citiem veselības traucējumiem steidzamos gadījumos bez rīcībspējas ierobežošanas. (Piemēram, noticis negadījums, kur cilvēkam ir kādi pārejoši veselības traucējumi, bet vajadzīgs steidzams pārstāvības risinājums, ar termiņu - ne ilgāk kā uz 2 gadiem). Pār personām ar garīga rakstura vai citiem veselības traucējumiem, kuru rīcībspēju ierobežojusi tiesa. (Rīcībspējas ierobežojums ir regulāri jāpārskata, ne retāk kā ik pēc 7 gadiem). Pār personām izlaidīgas vai izšķērdīgas dzīves dēļ vai pār personām, kuras alkohola vai citu apreibinošo vielu pārmērīgas lietošanas dēļ draud novest sevi vai savu ģimeni trūkumā vai nabadzībā un kuru rīcībspēju ierobežojusi tiesa. Rīcībspēja ir ierobežojama, tikai tad, ja tas patiesi nepieciešams un ir vienīgais veids, kā aizsargāt personas intereses. Turklāt ierobežojums tiesai jānosaka tikai tādā apjomā, kādā persona nespēj saprast savas darbības nozīmi vai nespēj savu darbību vadīt.
Rīcībspēju ierobežo un aizgādnību nodibina tiesa. Taču bāriņtiesa nodarbojas ar aizgādņa izraudzīšanu, iecelšanu un attiecīgās lietas pārraudzīšanu. Tiesā, iesniedzot pieteikumu par personas rīcībspējas ierobežošanu garīga rakstura vai citu veselības traucējumu dēļ, rīcībspējas ierobežošanas pārskatīšanu vai rīcībspējas atjaunošanu, kā arī par pagaidu aizgādnības nodibināšanu un izbeigšanu: -Pieteikumu var iesniegt pati persona, tās bērni, brāļi, māsas, vecāki, laulātais vai prokurors. -Pieteikuma iesniedzēji ir atbrīvoti no tiesas izdevumu samaksas. -Kopā ar pieteikumu jāiesniedz arī dokumenti, kas to apliecina (visbiežāk tās varētu būt izziņas no ārsta). Personai ir tiesības piedalīties ikvienā tiesas procesā, kas skar personas rīcībspēju, tostarp risinot strīdus starp aizgādnībā esošo personu un viņa aizgādni.
Administratīvais process notiek gadījumos, kad privātpersonu neapmierina valsts vai pašvaldības iestādes lēmums vai rīcība. Piemēram: Atteikta nodokļu atmaksa, lai gan ir iesniegti čeki par medicīnas izdevumiem Pašvaldība atļāvusi kādam būvēt privātmāju aizsargājamā dabas teritorijā Pašvaldības darbinieki, veicot labiekārtošanas darbus, kļūdaini nocirtuši kokus jūsu īpašumā Šādos gadījumos var lūgt, lai… Lēmums tiek atcelts Tiek izdots jauns lēmums Tiek kompensētas rīcības sekas. Iestāžu lēmumos būs norādīts, kam par to iespējams sūdzēties un arī termiņš. Šim termiņam jāseko līdzi!
Vispirms jautājums jārisina iestādē, bet, ja tas nav izdevies, pēc tam var vērsties administratīvajā tiesā. Sūdzību, ko iesniedz tiesā, sauc par PIETEIKUMU. Par pieteikuma iesniegšanu tiesā ir jāmaksā nodeva, bet, ja Jums ir grūti to samaksāt, varat lūgt tiesu Jūs no šīs maksas atbrīvot. Administratīvajā procesā darbojas OBJEKTĪVĀS IZMEKLĒŠANAS PRINCIPS. Tas nozīmē, ka iestādei un tiesai ir pienākums pašai noskaidrot patiesību, pieprasīt dokumentus un izpētīt apstākļus, lai pieņemtu gala lēmumu. Bet arī Jums pašam ir aktīvi jādarbojas un jāsniedz visa informācija, dokumenti vai citas ziņas, kas attiecas uz lietu.

Latvijas Tiesnešu mācību centrs iepazīstināja ar e-vides mācībām, kuras jau martā tiks uzsāktas, kā arī ar Tiesu standartu, kas būs lielisks palīgs tiesu darbiniekiem, lai tiesas procesu novadītu pareizi, ja dalībnieks ir cilvēks ar invaliditāti.

Projektu vadītāja: Liena Eisaka, liena@apeirons.lv

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa