Apmācības ir viens no svarīgākajiem izmaiņu procesa stūrakmeņiem. Lai plānotu, sniegtu un nodrošinātu kādu pakalpojumu, pieņemtu darbā cilvēku ar invaliditāti – cilvēki sākumā ir jāiepazīst. Lai nodrošinātu kvalitāti un cilvēka cieņai atbilstošus pakalpojumus, apvienība Apeirons piedāvā apmācības par tādām tēmām kā:

Apmācību programma – 8 stundas

 • Cilvēki ar dzirdes traucējumiem (divas akadēmiskās stundas)
  Dzirdes traucējumu veidi. Ikdienas dzīves izaicinājumi.
  Tehniskie palīglīdzekļi saziņai ar dzirdīgajiem cilvēkiem.
  Empātija un komunikācija pakalpojumu nodrošināšanā.
  Praktiskie treniņi saziņai ar cilvēkiem ar dzirdes zudumu.
 • Cilvēki ar redzes traucējumiem (divas akadēmiskās stundas)
  Redzes invaliditāte, to veidi.
  Ikdienas dzīves izaicinājumi.
  Tehniskie palīglīdzekļi un to pielietošanas īpatnības.
  Empātija un komunikācija pakalpojumu nodrošināšanā.
  Praktiskie treniņi – Baltais spieķis, speciālas brilles, kas parāda dažādus redzes defektus.
 • Cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem (divas akadēmiskās stundas)
  Invaliditātes veidi. Ikdienas dzīves izaicinājumi.
  Empātija un komunikācija pakalpojumu nodrošināšanā.
  Praktiskie treniņi.
 • Cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem (divas akadēmiskās stundas)
  Invaliditātes veidi. Ikdienas dzīves izaicinājumi.
  Tehniskie palīglīdzekļi un to pielietošanas īpatnības.
  Empātija un komunikācija pakalpojumu nodrošināšanā.
  Praktiskie treniņi – ratiņkrēsls.
 • Semināra noslēgumā laiks jautājumiem un atbildēm.

Apmācību programma ( 42 stundas)

Mērķauditorija: Dažādu atbalsta un aprūpes pakalpojumu sniedzēji, kas nodrošina atbalstu ģimenēm, kurās ir cilvēks ar funkcionāliem traucējumiem, tai skaitā bērniem.

Apmācību mērķis ir sniegt vispārēju ieskatu par cilvēku ar dažāda veida invaliditāti iespējām un vajadzībām, lai atvieglotu pakalpojuma sniedzēju komunikāciju ar cilvēkiem ar invaliditāti un paaugstinātu pakalpojuma kvalitāti.

Uzdevumi: Apmācību laikā dalībnieki iegūs vispārēju ieskatu par dažāda veida funkcionāliem traucējumiem, kā arī par dažādiem tehniskajiem palīglīdzekļiem, kurus tie izmanto un vecāku skatījumu par atbalsta personāla nepieciešamajām prasmēm. Tāpat dalībnieki gūs priekšstatu par komunikācijas un saskarsmes risinājumiem ar cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī teorētiski apgūs tehnisko palīglīdzekļu nozīmi un ergonomiku un praktiskās nodarbībās iepazīsies ar palīglīdzekļu veidiem un to izmantošanas iespējām.

Apmācību kopējais mērķis ir izglītot aprūpes pakalpojuma sniedzējus, lai cilvēki ar dažāda veida funkcionāliem traucējumiem varētu realizēt savas ES Regulās ietvertās tiesības. Apmācības ir sadalītas divos vertikālajos līmeņos – teorētiskajā un praktiskajā, tādējādi ietverot gan vispārējas zināšanas par funkcionāliem traucējumiem un tās izpausmēm, gan arī praktiskas nodarbības par cilvēku ar invaliditāti iespējām pārvietoties, sensorām un iekļaujošās vides vajadzībām, valsts un pašvaldības atbalstu, izmantojamajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem un citiem jautājumiem.

Apmācību laikā pasniedzēji strādā gan ar dažādiem izdales materiāliem un uzskatāmiem palīglīdzekļiem, gan arī izmanto dažādas interaktīvas darba metodes, tādējādi radot plašāku priekšstatu par doto tēmu.

Visi pasniedzēji ir atzīti savas jomas speciālisti, tādējādi tiek garantēts plašs skatījums uz invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem. Lekcijas ir balstītas uz praktiski izmantojamām lietām, aptverot arī teorētiskās pamatnostādnes.

 

Apmācību programma  – 6-8 stundas

Apmācību mērķis – iepazīties ar “vieglo valodu” un “vienkāršo valodu”. Saprast ”vieglās valodas” principus un izprast tās pielietojumu. 

Apmācību laikā ir teorētiskās un praktiskās nodarbības, tādējādi pēc apmācībām dalībnieki patstāvīgi var uzsākt iegūto zināšanu pielietošanu praksē.

Pirms apmācībām tiek veikta izpēte par iestādi, kurā apmācības tiek organizētas un saturs pielāgots institūcijas vajadzībām.

Apmācību programma 4-12 stundas.

Apmācību mērķis ir iepazītināt ar pieejamas vides normatīvo bāzi un to jēgpilnu pielietojumu praksē.

Apmācības tiek organizētas, izvērtējot katras iestādes specifiku un dalībnieku vēlmes. Apmācību programmu saskaņojam ar pasūtītāju.

Lektori ir pieejamas vides eksperti, cilvēki ar milzīgu Latvijas un starptautisko pieredzi.

Apmācību programma 4-6 stundas.

Apmācību mērķis ir iepazīstināt ar labu un ne tik labu praksi, raksturīgākajām kļūdām.

Apmācību programmā tiek izmantoti reāli piemēri. 

Prezentējam “Apeirona trīs apļu teoriju” un tās pielietošanu praksē.

Apmācību noslēgumā nodrošinam konsultācijas par aktuālajiem būvprojektiem. Sniedzam atbildes uz jautājumiem.

Apmācību programma 2-4 stundas.

Mērķis– saprast samērīguma principa ievērošanu praksē.  Kādos gadījumos var izmantot atkāpes no būvnormatīva. 

Praktiskajās apmācībās, izmantojam “Apeirona trīs apļu teoriju”, kā arī kopīgi izvērtējam alternatīvu izslēgšanas metodi. Apmācību laikā aplūkojam dažādus piemērus un sniedzam lielāku ieskatu atkāpju ievērošanā, saglabājot funkcionalitāti.

Atbildam uz jautājumiem un sniedzam praktiskas konsultācijas.

Apmācību  programma 46 stundas

Apmācību mērķis ir apmācīt darbaudzinātājus, kuri ir arī atbalsta personas cilvēkiem ar smagu un ļoti smagu invaliditāti un cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem.

 

Praktiskās apmācības ar paraugdemonstrējumiem. Ilgums pēc pieprasījuma.

Apmācību laikā izejam cauri galvenajiem digitālā satura pieejamības principiem. Iepazīstinām ar dažādu lietotāju pieredzi un informācijas uztveres īpatnībām. Piedāvājam alternatīvus informācijas kanālus, kurus var izmantot digitālā satura veidošanā. 

Izvērtējam praktisko pieejamību no cilvēku ar dažāda veida invaliditātēm viedokļa.

Mācību programmas ir licencētas un apmācību beigās dalībnieki saņem apliecības/sertifikātus. Vairāk par mācību programmām – apmācību koordinators Agita Pulle Tel. 29459567 E-pasts: agita@apeirons.lv

Atsauksmes

Rīgas Centrālā bibliotēka

Apvienības Apeirons lektoru stāstījums RCB darbiniekus vedināja padomāt par saviem priekštatiem par komunikāciju ar personām, kurām ir kustību traucējumi, kā arī gūt jaunas idejas bibliotekārā darba uzlabošanai darbā ar šo mērķgrupu. Video materiāli demonstrēja situācijas redzējumu no cilvēka ar īpašām vajadzībām skatu punkta. Paldies  Invalīdu un viņu draugu apvienībai “Apeirons” par noderīgo lekciju! Ceram uz veiksmīgu sadarbību arī turpmāk!

— Rīgas Centrālā bibliotēka

SIA Bolt

Ar apvienību “Apeirons” sadarbojāmies 2019. gadā, apmācot “Bolt” kopbraukšanas platformas autovadītājus pakalpojumu sniegšanā cilvēkiem ar invaliditāti. Apvienības “Apeirons” vadītais apmācību kurss bija detalizēts, izsmeļošs un informatīvs. Pateicamies par palīdzību autovadītāju izglītošanā!

— SIA Bolt

SIA Rīgas Satiksme

Rīgas satiksmei kā uzņēmumam, kurš nodarbina un apkalpo cilvēkus ar invaliditāti, ir svarīgi veidot un nostiprināt izpratni par cilvēku ar invaliditāti vajadzībām, drošu pakalpojumu sniegšanu viņiem, kā arī veicināt dažādību un iekļaujošu vidi. Mācībās mūsu darbinieki guva plašu skatījumu par pakalpojumu sniegšana cilvēkiem ar invaliditāti gan no teorētiskā, gan praktiskā viedokļa. Lai izprastu, kā jūtas cilvēki ar invaliditāti, praktiskajās nodarbībās mūsu kolēģi izmantoja brilles, kas imitē dažādus redzes bojājumus, uzzināja, kā lieto balto spieķi, apguva daktilēšanu – burtu attēlošanu ar žestiem, ko izmanto vājdzirdīgie un nedzirdīgie, kā arī uzzināja, kā pareizi palīdzēt cilvēkam ratiņkrēslā. Paldies par vērtīgajām mācībām un ceram uz turpmāku veiksmīgu sadarbību!

— SIA Rīgas Satiksme

Tiesu administrācija

Tiesu administrācija ESF projektā “Justīcija attīstībai” nodrošināja apmācību kursu tiesībsargājošo iestāžu darbiniekiem ar mērķi nodrošināt pakalpojumu sniegšanu cilvēkiem ar invaliditāti tiesībsargājošajās institūcijās pēc atbilstošajām Eiropas savienības vadlīnijām un standartiem. Apmācības dalībniekiem sniegušas drošības sajūtu situācijās, kas skar pakalpojumu saņēmējus ar invaliditāti, kā arī veicinājušas izpratni par ikdienas izaicinājumiem. Kurss nodrošināja tiesu sistēmas darbiniekiem zināšanas par pakalpojuma sniegšanu cilvēkiem ar dažādu veidu invaliditāti, lai viņi spētu īstenot savu tiesību aizsardzību un izmantošanu plašākā spektrā.

— Tiesu administrācija

Vidzemes Augstskola

Paldies par iespēju Vidzemes Augstskolas darbiniekiem apgūt apmācību programmu “Pakalpojumu sniegšana cilvēkiem ar invaliditāti”. Augstskola vienmēr ir bijusi gatava uzņemt savā komandā cilvēkus ar īpašām vajadzībām, taču, lai abām pusēm tas būtu ērti, apkārtējiem cilvēkiem ir jāmācās par mazām ikdienas detaļām, par kurām mēs reizēm aizmirstam vai pat neiedomājamies. Augstskolas kolektīvs saka lielu paldies par šo iespēju un apmācībām, kurās darbinieki veidoja izpratni un atbalstu iekļaujošas vides veidošanā, attīstot vienlīdzīgas iespējas ikvienam cilvēkam sabiedrībā! Prieks, ka apvienība “Apeirons” piedāvā šādas apmācības, jo tas liek aizdomāties par ikdienas sīkumiem un parastām lietām, kuras ir būtiskas, lai veidotu iekļaujošu vidi ikvienam!

— Vidzemes Augstskola

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa