Precizēti sociālo uzņēmumu finanšu atbalsta piešķiršanas noteikumi

1. aprīlis. 2018

Atbilstoši Sociālā uzņēmuma likumam, kas stāsies spēkā 2018. gada aprīlī, Labklājības ministrija ir precizējusi sociālajai uzņēmējdarbībai paredzētā Eiropas Sociālā fonda (ESF) finanšu atbalsta piešķiršanas noteikumus.

Sociālā uzņēmuma likuma mērķis ir veicināt sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanu un sekmēt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātību, radot sociālajiem uzņēmumiem labvēlīgu saimnieciskās darbības vidi.

Iedzīvinot jauno likumu, arī ESF finanšu atbalstam varēs pieteikties tie komersanti, kas likumā noteiktajā kārtībā ieguvuši sociālā uzņēmuma statusu. Tāpat atbilstoši likumā noteiktajam ir paplašināts to cilvēku loks, kurus var nodarbināt darba integrācijas uzņēmumi. Ja sākotnēji ESF finansējumu varēja saņemt tikai uzņēmumi, kas izveidoti, lai nodarbinātu nelabvēlīgā situācijā esošos bezdarbniekus un cilvēkus ar garīga rakstura traucējumiem, tad pēc grozījumiem atbalsts būs pieejams arī citu atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbināšanai. Par to vēl atsevišķi lems Ministru kabinets.

Lai palīdzētu arī biedrībām un nodibinājumiem pieņemt lēmumu par sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanu, ar grozījumiem noteikumos paredzēts, ka biedrību un nodibinājumu gūtā pieredze pirms uzņēmuma izveides tiks ņemta vērā, tādējādi ļaujot pretendēt uz lielāko finanšu atbalstu. Tā kā ESF projektā finansiāls atbalsts paredzēts tieši komercdarbības īstenošanai, uz finanšu atbalstu bez uzņēmuma dibināšanas var pretendēt tikai tās biedrības vai nodibinājumi, kas jau ir vai līdz 2018. gada 1. martam būs pieteikušies dalībai ESF finansētajā pasākumā “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”.

Papildus pieņemtie grozījumi precizē atsevišķas izmaksu pozīcijas, tāpat ir noteikts, kādas izmaksas nevar paredzēt finanšu atbalsta ietvaros – piemēram, nekustamā īpašuma iegādei vai visa veida infrastruktūras uzlabošanai, tai skaitā telpu un ēku remontam, renovācijai u. c.
Finanšu atbalsta īstenošana papildināta arī ar ilgtspējas nosacījumiem. Tie paredz, piemēram, ka sociāliem uzņēmumiem pēc biznesa plāna īstenošanas būs jāturpina darbība vismaz divus vai piecus gadus atkarībā no saņemtā finanšu atbalsta veida. Tādējādi sagaidāms, ka tiks attīstīti spēcīgi un ilgtspējīgi sociālie uzņēmumi.

Grozījumi Ministru kabineta noteikumos “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” pasākuma “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” īstenošanas noteikumi”” valdības sēdē tika pieņemti otrdien, 13. februārī.

Plašāka informācija par ESF finansēto pasākumu “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” pieejama Labklājības ministrijas mājaslapā.

www.lm.gov.lv

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa