Sociālās uzņēmējdarbības uzsācēju biznesa ideju konkursa 2021 rezultāti

12. marts. 2021

Noslēdzies Sociālās uzņēmējdarbības uzsācēju biznesa ideju konkurss 2021. Konkursu organizēja Labklājības ministrija kopā ar sadarbības partneri AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” (turpmāk – Altum) ESF projekta “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” Nr.9.1.1.3/15/I/001 ietvaros.

Konkursa gaitā Labklājības ministrijā tika iesniegti 74 sociālās uzņēmējdarbības uzsācēju biznesa ideju pieteikumi.

Konkursa mērķis bija iesaistīt sociālajā uzņēmējdarbībā cilvēkus bez iepriekšējas pieredzes šajā jomā. No iesniegtajām 74 sociālās uzņēmējdarbības biznesa idejām, Labklājības ministrijas izveidotā konkursa komisija sadarbībā ar konsultantiem (Personu apvienība ‒ SIA “KONSORTS” un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Con Fide”) izvērtēja un noteica 20 konkursa uzvarētājus, kuri saņems profesionālu atbalstu savas biznesa idejas attīstīšanai. Paredzams, ka katrs konkursa uzvarētājs no konsultantiem varēs saņemt līdz 20 individuālām konsultācijām (tostarp konsultācijas par uzņēmējdarbību, grāmatvedību, finanšu plānošanu un citām ar konkrētās komercdarbības uzsākšanu saistītām tēmām) biznesa plāna izstrādei. Konkursa uzvarētāju iesniegtos biznesa plānus vērtēs Altum un labvēlīga lēmuma gadījumā piešķirs grantu biznesa plāna īstenošanai. Vienas biznesa idejas īstenošanai konkursa uzvarētājs finanšu atbalstu dotācijas veidā varēs saņemt no 5 000 līdz 50 000 EUR. Granta saņemšanai 10% no kopējā finansējuma pretendentam būs jānodrošina no saviem līdzekļiem. Granta piešķiršanas gadījumā pretendentam būs jādibina sabiedrība ar ierobežotu atbildību, jāiegūst sociālā uzņēmuma statusu un jānoslēdz granta līgums ar Altum.

Sociālās uzņēmējdarbības ideju konkursā iesniegtās idejas piedāvā risinājumu dažādām sociālām problēmām, piemēram, veicina sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātību, sociālo pakalpojumu sniegšanu, iekļaujošas pilsoniskas sabiedrības veidošanu, izglītības veicināšanu, dzīvnieku aizsardzību, kultūras daudzveidības nodrošināšanu.

Ar konkursa rezultātiem var iepazīties Labklājības ministrijas mājas lapā https://www.lm.gov.lv/lv/socialas-uznemejdarbibas-uzsaceju-biznesa-ideju-konkurss

Visa informācija par sociālo uzņēmējdarbību, tās regulējošie normatīvie akti ir atrodami Labklājības ministrijas mājaslapā www.lm.lv, Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” sadaļā, atverot apakšsadaļas “Normatīvie akti” un “Sociālās uzņēmējdarbības uzsācēju ideju konkurss”. https://www.lm.gov.lv/lv/socialas-uznemejdarbibas-uzsaceju-biznesa-ideju-konkurss

https://www.lm.gov.lv/lv/socialas-uznemejdarbibas-uzsaceju-biznesa-ideju-konkurss

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa