Apvienība „APEIRONS” –

iespēja būt kopā vienlīdzīgiem un neatkarīgiem!Apvienība "Apeirons" ir sabiedriska organizācija, kurā kopā ir gan cilvēki ar invaliditāti, gan viņu draugi.

Apvienības mērķis ir cilvēku ar invaliditāti integrācija sabiedrībā.

Organizācija dibināta 1997. gadā

Apvienība "Apeirons" aktīvi darbojas no 1994. gada un no 1997. gada tā ir oficiāli izveidota un reģistrēta kā sabiedriskā organizācija. Organizācijas būtību izsaka tās nosaukums – Apeirons – tā ir neierobežotā un bezgalīgā pirmviela, kurā rodas un atkal atgriežas lietas un pasaule, tā ir mūžīgā kustība. Invalīdu un viņu draugu apvienība, vienmēr ir kustībā, kas rada arvien jaunas idejas, rada vēlamo sabiedrības modeli.

Apvienības mērķauditorija - sabiedrība kopumā, īpašu uzmanību pievēršot cilvēkiem ar invaliditāti, tai skaitā arī jauniešiem. Apvienības galvenie darbības virzieni ir:

* interešu aizstāvība

Veidojam sadarbību ar reģionālajām NVO un vietējām pašvaldībām. Organizējam seminārus un apmācības, kā arī organizējam dažādas akcijas un pasākumus. Piedalāmies dažādās darba grupās un padomēs, lai pēc iespējas vairāk popularizētu cilvēku ar invaliditāti iespējamos problēmrisinājumus.

* nodarbinātība

Apeirona darbinieki sniedz regulāras konsultācijas un palīdz cilvēkiem ar ivaliditāti iesaistīties darba tirgū, kā arī palīdz darba devējiem atrast sev vispiemērotāko darbinieku.

* vides pieejamība

  Regulāri pieejamas vides monitoringi un gada izvērtējums “Zelta kruķis”. Piedāvājam veikt pieejamas vides auditu un dažādu ēku izvērtējumu. Izstrādājam standartus un ieteikumus. Strādājam pie Universālā dizaina koncepta.

* cilvēktiesības

  Cilvēktiesību monitorings; informatīvie semināri reģionālajām invalīdu NVO par invalīdu tiesībām; ANO konvencijas ”Par cilvēku ar invaliditāti tiesībām ”izplatīšana Latvijā; valsts, pašvaldību un NVO kopēja dialoga veidošana (darba grupas u.c.); piedalīšanās lēmumu pieņemšanas procesos nacionālā un lokālā līmenī; pozitīvas attieksmes sabiedrībā veidošana.

* Piedalīšanās Nacionālajā un Starptautiskajā invalīdu sadarbības tīklā

Esam biedri lielākajā Eiropas neatkarīgās dzīves sadarbības tīklā (ENIL).

* iekļaujošā izglītība

  Realizējam iekļaujošās izglītības projektus un attīstām sadarbību dažādām skolām.

* e-pieejamība

  Veicinām izpratni par IT tehnoloģiju palīdzošo lomu cilvēku ar invaliditāti dzīvē. Organizējam datorkursus un strādājam pie Interneta pieejamības standartu izstrādes.

* Jauniešu kustība

  Apvienībā ir izveidojusies spēcīga jauniešu kustība, kura ar katru   aktivitāti un pasākumu, iesaista jaunus cilvēkus sabiedrības norisēs. Jaunieši rīko seminārus, talkas, apmācības, tikšanās, nometnes, plostu braucienus un citas reizēm pat pārgalvīgas aktivitātes.

* brīvprātīgais darbs

  Organizācijā regulāri strādā kā Latvijas tā arī ārzemju brīvprātīgie, kuri ar savu darbu un zināšanām, veicina dažādu nozaru attīstību cilvēkiem ar invaliditāti labvēlīgā gultnē.

* Apeirona videostudija

  Kopš 2005. gada veidojam īsfilmas un sižetus par dažādām cilvēkiem ar invaliditāti svarīgām dzīves jomām. 2007. gadā īsfilma “Cits skatu punkts” ieguva 1. vietu Francijas kinofestivālā “cilvēki ar invaliditāti mūsu vidū”. veidojam Apeirons ziņas, regulāri atspoguļojot aktualitātes sabiedrībā, Veidojam mākslas un dokumentālas filmas, kā arī viens no virzieniem ir Apeirons Stāsti – savādāki stāsti par cilvēkiem ar invaliditāti.

* cita darbība

  Piedalāmies arī citos nacionālajos un starptautiskajos projektos, kas palīdz uzlabot cilvēku ar invaliditāti dzīvi Latvijā, veicina sapratni un toleranci!