Rīgas pašvaldības speciālo izglītības iestāžu audzēkņiem nodrošinās pārtikas pakas

27. aprīlis. 2020

Saskaņā ar Rīgas domes pagaidu administrācijas 27. aprīļa lēmumu* tiks nodrošinātas pārtikas pakas septiņu Rīgas pašvaldības speciālo izglītības iestāžu, kas nodrošina internāta, kā arī sniedz attīstības un rehabilitācijas centra pakalpojumus, audzēkņiem. Pārtikas paku izmaksas tiks segtas no pašvaldībai piešķirtās valsts mērķdotācijas speciālās izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu segšanai.

Pārtikas pakas tiks veidotas no līdzekļiem, kas katru darba dienu tiktu izlietoti audzēkņu ēdināšanai, sākot no 16. aprīļa līdz mācību gada beigām – 29. maijam. Veidojot pārtikas paku produktu sortimentu, iespēju robežās tika ņemti vērā Veselības ministrijas izstrādātie veselīga uztura ieteikumi. Kopsummā vienam audzēknim pienāksies pārtikas produkti 75 eiro vērtībā. Par pārtikas paku saņemšanu tiks informēti izglītības iestāžu audzēkņu vecāki, kuri kopskaitā varēs saņemt četras pakas, katru nedēļu vienu, sākot no 5. maija.

Rīgā dzīvojošo skolēnu vecāki pārtikas pakas varēs saņemt izglītības iestādēs, bet Rīgas internātskolu audzēkņiem, kas dzīvo citās pašvaldībās augstākminētais finansējums tiks pārskaitīts uz konkrēto pašvaldību, vadoties pēc savstarpējo norēķinu kārtības.

Pārtikas pakas pienāksies 1227 skolēniem, kuriem deklarētā dzīvesvieta ir Rīgas administratīvā teritorija, bet par 407 skolēniem tiks veikti savstarpējie norēķini ar 71 pašvaldību, kurā deklarēti Rīgas internātskolu audzēkņi.

Pārtikas paku komplektētājs, iepakotājs un piegādātājs tiks izvēlēts iepirkuma procedūras rezultātā, kuru veic Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.

Papildinformācija par pārtikas paku nodrošināšanu pieejama Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā pa tālruni 67026816 vai e-pastu: iksd@riga.lv

*„Par Rīgas pilsētas pašvaldības atbalstu speciālo izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanai ārkārtējās situācijas laikā”

https://www.riga.lv/lv/news/rigas-pasvaldibas-specialo-izglitibas-iestazu-audzekniem-nodrosinas-partikas-pakas?19290

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa