Par kartēm pārtikas produktu iegādei Rīgā

9. aprīlis. 2020

No 14. aprīļa Rīgas pašvaldībā reģistrētās maznodrošināto, trūcīgo un daudzbērnu ģimenes saņems mazumtirdzniecības veikala norēķinu kartes pārtikas produktu iegādei saskaņā ar Rīgas domes pagaidu administrācijas 3. aprīļa sēdē pieņemto lēmumu „Par Rīgas pilsētas pašvaldības atbalstu izglītojamo ģimenēm ārkārtējās situācijas laikā”.

SIA „MAXIMA Latvija” veikala norēķinu karti pārtikas produktu iegādei un tās lietošanas noteikumus ģimenes ar Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Pasts” starpniecību saņems deklarētajā dzīves vietas adresē. Informāciju par kartes saņemšanu mēķgrupai paziņos 8. un 9. aprīlī reģistrā norādītājos e-pastos. Pašvaldības materiālo palīdzību piešķirs ģimenei, ja tā saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam, vai ir reģistrēta Rīgas pilsētas pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrā, un tajā ir vismaz viens izglītojamais, kas Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā apgūst pirmsskolas izglītības, pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmu pašvaldības vai privātajās izglītības iestādēs. Karte tiks piešķirta ģimenei par katru bērnu.

Kartes nominālvērtība ir aprēķināta 1,42 eiro apmērā par katru darbdienu ārkārtējās situācijas periodā, sākot no 13. marta. Ja ārkārtējās situācijas termiņš tiks pagarināts, kartes nominālvērtību papildinās par katru darba dienu, bet ne ilgāk kā līdz 2019./2020. mācību gada beigām. Ar karti būs iespējams iegādāties tikai pārtikas preces, bet būs liegums pirkt enerģijas dzērienus, alkoholu, saimniecības, rūpniecības un tabakas izstrādājumus. Kartes derīguma termiņš ir 12 mēneši, un tā būs izmantojama SIA „MAXIMA Latvija” pārtikas produktu mazumtirdzniecības veikalos visā Latvijas Republikas teritorijā.

Tikai pārtikas produktu iegādei domātās kartes tiks piešķirtas, lai sniegtu ērtu un ģimenes vajadzībām atbilstošu atbalstu ārkārtējās situācijas laikā, kas izsludināta, lai ierobežotu koronavīrusa Covid-19 izplatību.

SIA „MAXIMA Latvija” veikala norēķinu kartes tika izvēlētas iepirkuma procedūras rezultātā. Pašvaldības atbalsts saskaņā ar Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas datiem tikts piešķirts vairāk nekā 13000 bērnu.

Papildinformācija par pašvaldības atbalstu izglītojamo ģimenēm, tostarp karšu lietošanas noteikumi pieejami Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta tīmekļa vietnē: www.izglitiba.riga.lv, kā arī pa tālruni 67026816 vai e-pastu: iksd@riga.lv

Informācija kartes saņēmējiem

Par Rīgas pilsētas pašvaldības atbalstu izglītojamo ģimenēm ārkārtējās situācijas laikā

Lai sniegtu atbalstu ģimenēm ārkārtējās situācijas laikā, kas izsludināta ar Ministru kabineta rīkojumu ar mērķi ierobežot koronavīrusa Covid-19 izplatību, Rīgas dome 03.04.2020. pieņēma lēmumu Nr.220 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības atbalstu izglītojamo ģimenēm ārkārtējās situācijas laikā”, kas nosaka:

1. Piešķirt Rīgas pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) materiālo palīdzību – mazumtirdzniecības veikala norēķinu karti pārtikas produktu iegādei (turpmāk – Karte) izglītojamā ģimenei, ja ģimene saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam vai ir reģistrēta Rīgas pilsētas pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrā un tajā ir vismaz viens izglītojamais, kas Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā apgūst pirmsskolas izglītības programmu, pamatizglītības programmu vai vispārējās vidējās izglītības programmu Pašvaldības izglītības iestādēs vai privātajās izglītības iestādēs.

2. Noteikt, ka Kartes nominālvērtība tiek aprēķināta 1,42 euro apmērā vienam izglītojamajam par katru darbdienu ārkārtējās situācijas laikā, skaitot no 13.03.2020.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (turpmāk – Departaments) informē, ka Jūs esat iekļauts atbalsta saņēmēju skaitā.

Laika periodā no 14.04.2020. līdz 21.04.2020. Valsts akciju sabiedrība Latvijas Pasts nodrošinās Kartes piegādi uz Jūsu deklarēto dzīvesvietas adresi iepriekš saskaņojot piegādes laiku pa reģistrā norādīto kontakttālruni. Karti piegādās pilngadīgai personai, kas var uzrādīt personu apliecinošu dokumentu. Sūtījuma saņēmējs sūtījuma izsniegšanas dokumentā norāda savu vārdu, uzvārdu, datumu, laiku un parakstās.

SIA “MAXIMA Latvija” nodrošinās:
1) iespēju Karti izmantot jebkurā SIA “MAXIMA Latvija” pārtikas produktu mazumtirdzniecības veikalā Latvijas Republikas teritorijā;
2) Kartes nominālvērtība par periodu no 13.03.2020. līdz 14.04.2020. ir EUR 28,40 (divdesmit astoņi euro, 40 centi);
3) Kartes saņēmējs ar Karti var iegādāties tikai pārtikas preces ar ierobežojumiem, kas liedz iegādāties enerģijas dzērienus, alkoholu, tabakas izstrādājumus;
4) SIA “MAXIMA Latvija” nepārbauda Kartes uzrādītāju identitāti, katrs, kas uzrāda Karti, ir tiesīgs to izmantot;
5) Karte ir derīga 12 mēnešus;
6) Karte ir daudzkārt izmantojama, tajā esošo naudas summu var izlietot vairākās

7) Kartes atlikumu un derīguma termiņu var pārbaudīt SIA “MAXIMA Latvija” tīmekļa vietnē, kā arī SIA “MAXIMA Latvija” veikalā pie kasiera vai zvanot uz SIA “MAXIMA Latvija” informatīvo tālruni 8 000 2020;
8) gadījumā, ja pirkuma vērtība ir lielāka par Kartē esošo naudas summu, trūkstošo summu klients var samaksāt skaidrā naudā vai ar norēķinu karti;
9) ja ārkārtējās situācijas laiks no 13.03.2020. līdz 14.04.2020. tiek pagarināts, Departaments papildina Kartes nominālvērtību 1,42 euro (viens euro, 42 centi) apmērā par katru darbdienu uz ārkārtējās situācijas laiku, bet ne ilgāk kā līdz 2019./2020.mācību gada beigām (līdz 29.05.2020.);
10) gadījumā, ja Karte nav izmantota līdz derīguma termiņa beigām vai ir nozaudēta, tās atlikums netiek kompensēts;
11) Karti nevar apmainīt pret naudu. Ar Karti nav iespējams izņemt skaidru naudu. Par Karti nevar nopirkt dāvanu kartes. Ar Karti nevar norēķināties par trešo personu sniegtajiem pakalpojumiem un to komisijas maksām (piemēram: priekšapmaksas karšu, TV aktivizēšanas kodu, biļešu iegāde, rēķinu, apdrošināšanas, foto, kopēšanas pakalpojumu apmaksa utt.). Veicot norēķinus ar Karti, Paldies programmas noteikumi nav spēkā, tas ir, par pirkumu netiek ieskaitīta MAXIMA nauda un netiek piešķirta atlaide.
12) Kartes uzrādītājiem jālieto Kartes, tās nebojājot. Karti nedrīkst mehāniski bojāt, turēt blakus stipriem magnētiskiem vai elektromagnētiskiem laukiem, pakļaut stiprām temperatūras svārstībām, glabāt pārāk zemā vai pārāk augstā temperatūrā, ilgi turēt tiešo saules staru vai citu intensīvu gaismas avotu iedarbībā, izmantot ar nestandarta elektroniskās informācijas skenēšanas ierīcēm, izmantot neparedzētā veidā.
13) SIA “MAXIMA Latvija” neatbild, ja nav iespējams izmantot Kartes paredzētajam mērķim pagaidu tehnisku traucējumu dēļ (piemēram, Karšu apkalpošanas sistēmas traucējumi);
14) elektronisko MAXIMA karšu noteikumi un cita papildu informācija pieejama www.maxima.lv vai zvanot uz MAXIMA bezmaksas informatīvo tālruni 8000 20 20;
15) SIA “MAXIMA Latvija” ir tiesīgs vienpusēji grozīt lietošanas noteikumus pēc saviem ieskatiem, izvietojot jaunus noteikumus vietnē www.maxima.lv . Šādā gadījumā izmaiņas MAXIMA dāvanu kartes lietošanas noteikumos ir saistošas dāvanu kartes pircējam (uzrādītājam), ciktāl tas nepasliktina pircēja (uzrādītāja) stāvokli.

Papildus informāciju var noskaidrot, zvanot uz Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Klientu apkalpošanas centra tālruni 67026816.

https://www.riga.lv/lv/news/riga-gimenu-atbalstam-uzsaks-veikala-norekinu-karsu-izdali-partikas-iegadei?19233

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa