Ministru kabineta 2021. gada 16. novembrī pieņemtie grozījumi sociālo pakalpojumu sniedzējiem noteiktajās speciālajās epidemioloģiskās drošības prasībās

21. novembris. 2021

Informējam, ka 2021. gada 16. novembra Ministru kabineta (turpmāk – MK) sēdē tika pieņemti grozījumi MK 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – Noteikumi). Grozījumi stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas (publicēšanas Latvijas Vēstnesī).

Lai arī turpmāk mazinātu risku Covid-19 infekcijas masveida izplatībai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, Noteikumu 70. punkts ir papildināts ar 6.apakšpunktu, saglabājot līdzšinējo regulējumu[1], kas nosaka, ka institūcijām ir jāveic darbinieku testēšana ar antigēna noteikšanas testu, jāveic to uzskaite atbilstoši saņemto un izlietoto testu skaitam, uzskaitē papildus iekļaujot informāciju par antigēna noteikšanai izlietoto testu skaitu ar pozitīvu testa rezultātu, kā arī jānodrošina darbinieka atstādināšana no darba pienākumu veikšanas, ja antigēna noteikšanas tests viņam ir pozitīvs, uzdodot darbiniekam nekavējoties sazināties ar ģimenes ārstu, lai veiktu Covid-19 laboratorisko diagnostiku, kā arī kontaktpersonu apzināšanu, uz kurām jāattiecina pašizolācijas prasības. Vienlaicīgi precizēts testējamo darbinieku loks, nosakot, ka testēšana jāveic tikai tām personām, kurām ir augšējo elpceļu infekcijas pazīmes.

Lai veicinātu vienveidīgu normu piemērošanu, precizēti sociālo pakalpojumu un tiem pielīdzināto pakalpojumu veidi (dienas centra, dienas aprūpes centra, psihosociālās rehabilitācijas, aprūpes mājās un citi sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, sociālā dienesta, bāriņtiesas, ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru pakalpojumi, asistenta un pavadoņa pakalpojumi), izsakot Noteikumu 72. punktu jaunā redakcijā. Vienlaicīgi, lai neapdraudētu sociālo pakalpojumu pieejamību personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, un rastu iespēju individuāli, vienā mājsaimniecībā ar pakalpojuma saņēmēju dzīvojošam pakalpojuma sniedzējam (piemēram, ģimenes loceklis, kurš sniedz asistenta pakalpojumu) sniegt pakalpojumu arī tādā gadījumā, ja viņš nevar uzrādīt vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, regulējums papildināts ar normu, kas nosaka, ka sociālos pakalpojumus bez vakcinēšanās vai pārslimošanas sertifikāta var sniegt personas, kuras sniedz pakalpojumu, dzīvojot vienā mājsaimniecībā ar pakalpojuma saņēmēju. Atbilstoši veiktajiem grozījumiem uz vienas mājsaimniecības locekli netiks attiecinātas tādas pašas prasības kā algotam darbiniekam vai pakalpojuma sniedzējam uz līguma pamata, kurš nedzīvo vienā mājsaimniecībā ar pakalpojuma saņēmēju.

Lai noteiktu pārejas periodu normām[2], kas nosaka, ka sociālo pakalpojumu sniegšanā iesaistītajiem darbiniekiem un personām, kuras līgumattiecību izpildes laikā pakalpojuma sniegšanas vietā nonāk saskarē ar pakalpojuma saņēmēju, no 2021. gada 15. novembra ir jāvar uzrādīt vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, ir rosināti priekšlikumi grozījumiem. Ar grozījumiem bija plānots prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem attiecībā uz vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta esamību harmonizēt ar MK 2021. gada 11. novembrī pieņemtajiem grozījumiem MK 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”[3], ar kuriem tika noteikts, ka valsts un pašvaldību institūciju (tai skaitā kapitālsabiedrību) darbinieki un amatpersonas, valsts un pašvaldību institūciju (tai skaitā kapitālsabiedrību) darbinieki un amatpersonas, kā arī tie darbinieki, kurus darba devējs ir informējis darbinieku (amatpersonu), ka darba pienākumu veikšanai nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, ja tie ir uzsākuši vakcināciju līdz 2021. gada 15. novembrim un vakcinācijas sertifikātu iegūs ne vēlāk kā 2021. gada 15. decembrī, var turpināt pildīt savus darba pienākumus klātienē, uzrādot testēšanas sertifikātu, kas izsniegts ne agrāk kā pirms 72 stundām. Minētie grozījumi MK 2021. gada 16. novembra sēdē netika pieņemti, tādējādi saglabājas līdzšinējais regulējums, kas nosaka, ka sociālo pakalpojumu sniegšanā iesaistītajiem darbiniekiem un personām, kuras līgumattiecību izpildes lakā pakalpojuma sniegšanas vietā nonāk saskarē ar pakalpojuma saņēmēju, no 2021. gada 15. novembra ir jāvar uzrādīt vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

 

[1] 336.punkts (bija spēkā līdz 2021. gada 15. novembrim)

[2] 70.4., 71.2. un 72.2.apakšpunkti

[3] Ministru kabineta 2021. gada 11. novembra rīkojums Nr. 828

 

https://www.lm.gov.lv/lv/jaunums/ministru-kabineta-2021-gada-16-novembri-pienemtie-grozijumi-socialo-pakalpojumu-sniedzejiem-noteiktajas-specialajas-epidemiologiskas-drosibas-prasibas

 

 

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa