Labklājības ministrija sagatavojusi vadlīnijas augstskolām par iekļaujošas studiju vides veidošanu

17. septembris. 2020

To mērķis ir sekmēt augstākās izglītības pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti, veicinot izpratni par personu ar invaliditāti vajadzībām augstākās izglītības iegūšanā un augstskolu rīcību studiju vides un procesa pielāgošanai.

Vienlaikus vadlīniju mērķis ir sniegt iedvesmu un parādīt, ka daudzviet Latvijā un citur pasaulē eksistē pieejamības risinājumi, tie laika gaitā pilnveidojas, rodoties arvien jauniem risinājumiem.

Vadlīnijās ir apkopoti ieteikumi un labās prakses piemēri, kā arī citu valstu prakses, kas var būt kā ierosmes avots jaunu ideju īstenošanai. Vienlaikus vadlīnijas satur informāciju arī par būvnormatīvos ietvertajām prasībām attiecībā uz vides pieejamību ciktāl tas ir nepieciešams, lai plašāk skaidrotu pieejamības prasību piemērošanas nolūkus. Tās ir vienlīdz attiecināmas arī uz citām izglītības iestādēm – koledžām un laboratorijām, bibliotēkām un sporta zālēm, ēdnīcām un studentu viesnīcām.

Vadlīniju izstrādes procesā piedalījās augstskolu, nevalstisko organizāciju un studentu pārstāvji, kas sniedza savu redzējumu un dalījās pieredzē, kā veidot iekļaujošu un studentiem ar invaliditāti draudzīgu studiju vidi Latvijas augstskolās.

Vadlīniju mērķauditorija ir augstskolu akadēmiskais personāls, vispārējais personāls, studentu pašpārvaldes u.c. organizācijas, studējošie, tostarp maģistranti, doktoranti un rezidenti, kā arī augstskolu tehniskais personāls. Tās var būt noderīgas arī būvniecības speciālistiem un projektētājiem, lai papildu normatīvajiem dokumentiem gūtu praktiskus padomus un ierosmes, kā veidot draudzīgu un pieejamu studiju vidi visiem.

Pieejama un iekļaujoša studiju vide ļauj personām ar invaliditāti īstenot savas tiesības uz izglītību bez diskriminācijas un ar vienlīdzīgām iespējām, iekļauties izglītības sistēmā visos līmeņos un visu mūžu gūt izglītību, kā arī celt pašcieņu un apzināties savu vērtību, attīstīt savu profesionālo kapacitāti un konkurētspēju darba tirgū, pilnībā izmantojot savu potenciālu.

Vadlīnijas ir pieejamas internetā: http://sf.lm.gov.lv/lv/vienlidzigas-iespejas/2014-2020/hp_aktuali/

Vadlīnijas augstskolām par iekļaujošas studiju vides veidošanu ir sagatavotas Eiropas Savienības Sociālā fonda projekta “Horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” koordinēšanas funkciju nodrošināšana Labklājības ministrijā (2.kārta)” ietvaros.

http://lm.gov.lv/lv/aktuali/presei/91931-lm-sagatavojusi-vadlinijas-augstskolam-par-ieklaujosas-studiju-vides-veidosanu

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa