Viedokļi par asistentu pakalpojuma pilnveidošanu

9. decembris. 2019

Oktobrī personu ar invaliditāti pārstāvošās NVO tika aicinātās apspriest Labklājības ministrijas izstrādāto projektu par asistentu pakalpojuma pilnveidošanu. Gan internetā, gan biedriem personiski daudzreiz jautāts, kur var apskatīt sabiedriskās apspriešanas rezultātus? Izkopējām fragmentu no MK mājaslapas.

6. Cilvēkus ar invaliditāti pārstāvošo nevalstisko organizāciju un pašvaldību viedoklis par risinājuma variantiem

Darba grupa asistenta pakalpojuma pilnveidošanai tika izveidota ar labklājības ministra 2015.gada 11.novembra rīkojumu Nr.87. Darba grupā bija pārstāvji no Labklājības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, biedrības “Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība”, biedrības “Latvijas Neredzīgo biedrība”, nodibinājuma “Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons””, biedrības “Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija “SUSTENTO”” un biedrības “Latvijas Autisma apvienība”. Darba grupā pastāvīgi piedalās eksperti no Rīgas Sociālā dienesta, Valsts sociālās aprūpes centra “Zemgale” un biedrības “Latvijas Muguras smadzeņu bojājumu biedrība”. Vienlaikus darba grupas sanāksmes nebija slēgtas un tajās piedalījās arī citu NVO pārstāvji vai fiziskas personas. Darba grupas sanāksmēs viedokli par asistenta pakalpojuma pilnveidošanu pauduši arī nodibinājuma Fonds “Jūnijs”, biedrības “Latvijas Bērniem ar kustību traucējumiem” un biedrības “Latvijas Spina bifida un hidrocefālijas biedrība” pārstāvji. Kopš darba grupas izveides notikušas deviņas darba grupas sanāksmes. Par izmaiņām asistenta pakalpojuma nodrošināšanā diskutēts citās Ministrijas un NVO organizētajās sanāksmēs, kā arī diskusijas notikušas Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā.

Starp NVO neveidojās vienots atbalsts par vienotu kopīgu redzējumu asistenta pakalpojuma pilnveidošanai. Vienots NVO viedoklis attiecas uz nepieciešamību noteikt motivējošāku atalgojumu asistentam, nepieciešamību veicināt profesionālu asistentu pieejamību, nepieciešamību atteikties no pārāk detalizētas atskaitīšanās par piešķirto pakalpojuma stundu izlietojumu.

Rīgas, Jelgavas, Kuldīgas, Talsu, Tukuma un Cēsu pašvaldību sociālie dienesti, kuri piedalījās anketas piemērotības izmēģināšanā, kā arī Latvijas Pašvaldību savienība un Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība darba grupā asistenta pakalpojuma pilnveidošanai ir paudušas atbalstu anketas ieviešanai, lai novērtētu pilngadīgu personu ar invaliditāti vajadzību pēc asistenta pakalpojuma.

Ziņojums tika nodots sabiedriskai apspriešanai no 2019.gada 10.oktobra līdz 31.oktobrim, ievietojot paziņojumu par sabiedrisko apspriešanu Ministrijas un Valsts kancelejas tīmekļa vietnē. Sabiedriskajā apspriešanā par Ziņojumu viedokli sniedza septiņas personu ar invaliditāti intereses pārstāvošas nevalstiskās organizācijas (Latvijas Muguras smadzeņu bojājumu biedrība, biedrība “Auces novada Sociālo inovāciju parks”, Latvijas Miopātijas slimnieku asociācija “SARTORIUS”, biedrība “Wings for Wheels”, Latvijas spina bifida un hidrocefālijas biedrība, biedrība “Oranžais stars”, biedrība “Latvijas Diabēta centrs”), astoņas privātpersonas un Rīgas Sociālais dienests.

No saņemtajiem viedokļiem kopumā atbalstu 1.risinājuma variantam pauda viena privātpersona, atbalstu 2.risinājuma variantam pauda Latvijas Muguras smadzeņu bojājumu biedrība, divas privātpersonas, Rīgas Sociālais dienests un Latvijas Pašvaldību savienība, atbalstu 3.risinājuma variantam pauda biedrība “Auces novada Sociālo inovāciju parks” un divas privātpersonas. Viena privātpersona 3.risinājuma variantu vērtēja kā pieņemamu, savukārt viena privātpersona 5.risinājuma variantu vērtēja kā pieņemamu.

Latvijas Miopātijas slimnieku asociācija “SARTORIUS”, biedrība “Wings for Wheels”, Latvijas Spina bifida un hidrocefālijas biedrība, biedrība “Oranžais stars”, biedrība “Latvijas Diabēta centrs” un trīs privātpersonas kopumā neatbalsta nevienu no risinājumu variantiem. Latvijas Miopātijas slimnieku asociācija “SARTORIUS” un biedrība “Wings for Wheels” atbalsta atalgojuma paaugstināšanu asistentiem un vienotu asistenta pakalpojuma nepieciešamības un atbalsta intensitātes noteikšanas anketas ieviešanu, bet neatbalsta konstanta pakalpojuma apjoma (80 vai 65 h/mēn.) noteikšanu bērniem ar invaliditāti un lielāko pakalpojuma stundu skaita noteikšanu tikai personām kuras strādā algotu darbu, veic saimniecisko darbību, nodarbojas ar paraolimpisko sportu, studē augstākās izglītības iestādē. Ierosina maksimālo stundu skaitu (80 vai 160 h/mēn. atkarībā no novērtējuma) noteikt arī bērniem ar invaliditāti un brīvprātīgā darba veicējiem, kas ir biedrības valdes sastāvā. Latvijas Spina bifida un hidrocefālijas biedrība, biedrība “Oranžais stars” un biedrība “Latvijas Diabēta centrs” atbalsta atalgojuma paaugstināšanu asistentiem un vienkāršotu atskaitīšanās kārtību par sniegto pakalpojumu, bet neatbalsta konstanta pakalpojuma apjoma (80 vai 65 h/mēn.) noteikšanu bērniem ar invaliditāti. Ierosina asistenta pakalpojuma nodrošināšanu bērniem ar invaliditāti sasaistīt ar aprūpes vajadzību nodrošināšanu, izdalot trīs asistēšanas/aprūpes līmeņus – pavadonis, asistents, aprūpētājs un nosakot katrā no šiem līmeņiem diferencētu atalgojumu, kā arī ierosina atšķirīgu vajadzības pēc asistenta pakalpojuma pavadībā un asistenta pakalpojuma izglītības iestādē novērtēšanas veidu. Trīs privātpersonas neatbalsta Ziņojumā ietvertos risinājumus saistībā ar asistenta pakalpojuma nodrošināšanu bērniem ar invaliditāti. Iebildumi ir par piedāvāto asistenta pakalpojuma stundu apjomu un nepietiekamo atbalstu īpaši kopjamu bērnu aprūpes vajadzību nodrošināšanai. Ierosina bērniem ar invaliditāti nodrošināt iespēju saņemt maksimāli iespējamo asistenta pakalpojuma stundu skaitu, sasaistīt asistenta pakalpojuma nodrošināšanu ar aprūpes vajadzību nodrošināšanu, izdalot trīs asistēšanas/aprūpes līmeņus, kā arī ierosina, ka sociālajiem dienestiem ar asistentiem ir jāslēdz darba līgums.

Latvijas Pašvaldību savienības valde ar Ziņojumā piedāvātajiem asistenta pakalpojuma pilnveidošanas risinājumu variantiem tika iepazīstināta 2019.gada 6.novembra valdes sēdē. Pēc diskusijām Latvijas Pašvaldību savienības valde nolēma atbalstīt 2.risinājuma variantu, norādot, ka jāmeklē risinājumi nepieciešamajam papildus finansējumam.

 

Visu tekstu  lasiet šeit, atverot dokumentu “Konceptuāls ziņojums”. http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40480510
Publicētais fragments lasāms dokumenta 51.-52. lappusē.

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa