Uzsāk veidot veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju datubāzi

15. aprīlis. 2018

8. maijā, Ministru kabineta sanāksmē tika apstiprināts Veselības ministrijas (VM) sagatavotais Ministru kabineta noteikumu projekts, kas paredz izstrādāt veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju datubāzi. Tā nodrošinās informāciju par personām, kurām – un kādā apjomā – ir tiesības saņemt valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus.

Jau ziņots, ka Veselības aprūpes finansēšanas likums paredz ieviest valsts obligāto veselības apdrošināšanu. Tās uzdevums ir attīstīt valsts veselības aprūpes sistēmu, garantējot tai stabilu un pieaugošu finansējumu, kas sasniegtu vismaz 4 procentus no IKP apmērā. Šāda sistēma sasaista iedzīvotājiem pieejamos veselības aprūpes pakalpojumus ar viņu personisko atbildību par savu sociālo drošību. Tā ir taisnīgāka pret legāli nodarbinātajiem Latvijas iedzīvotājiem, mudinot strādājošos pamest ēnu ekonomiku, un arī sociāli aizsargājamām cilvēku grupām.

Saskaņā ar likuma nosacījumiem apdrošinātās personas statusam atbilst sociāli apdrošinātie darba ņēmēji un pašnodarbinātie, tāpat personas, kas brīvprātīgi veikušas veselības apdrošināšanas iemaksas.

Valsts veic iemaksas par šādām iedzīvotāju grupām:
1) bērni vecumā līdz 18 gadiem;
2) bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
3) personas, kuras mācās vispārējās izglītības iestādēs, profesionālās pamatizglītības vai profesionālās vidējās izglītības iestādēs, piedalās Eiropas brīvprātīgā darba, interešu izglītības vai jauniešu mobilitātes programmās vai ir pilna laika studējošie;
4) bezdarbnieki, kuri ir reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā;
5) orgānu donori;
6) Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas, kā arī tās seku likvidācijā cietušās personas;
7) personas, kuras saņem atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi pirmsadopcijas periodā;
8) personas, kuras saņem bērna invalīda kopšanas pabalstu vai piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu;
9) viens no vecākiem, kuri audzina bērnu vecumā līdz septiņiem gadiem vai vismaz trīs bērnus vecumā līdz 15 gadiem;
10) personas, kuras saņem pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, kas ir reģistrētas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā;
11) personas, kuras izstājušās no sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrētām ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, lai saņemtu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus dzīvesvietā;
12) pilngadīgas personas, kuras saņem sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrētas grupu mājas pakalpojumus;
13) personas, kuras saņem bērna kopšanas pabalstu vai vecāku pabalstu;
14) personas, kurām ir noteikta I vai II grupas invaliditāte;
15) personas, kurām ir noteikta III grupas invaliditāte;
16) personas, kuras sasniegušas likumā “Par valsts pensijām” vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu;
17) personas, kuras saņem izdienas pensiju vai speciālo valsts pensiju;
18) politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki;
19) tradicionālo reliģisko organizāciju mūki un mūķenes, kas dzīvo klosteros;
20) personas, kuras ir cietušas no vardarbīgiem noziedzīgiem nodarījumiem, un cilvēktirdzniecības upuri, kuru statusu apliecina procesa virzītāja lēmuma kopija vai tiesībaizsardzības institūcijas izziņa. Ministru kabinets nosaka laikposmu, kurā minētās personas ir uzskatāmas par apdrošinātām personām;
21) personas, kuras saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu.

Šīm personām tiks nodrošināts pilnais valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu grozs.

Tiek plānots, ka Nacionālais veselības dienests (NVD) veidos datubāzi, kurā tiks norādīti apdrošinātās personas dati un informācija, kas apliecina medicīniskās palīdzības pieprasītāja atbilstību apdrošinātās personas statusam. Ņemot vērā, ka dzīves laikā persona var būt apdrošināta pēc dažādiem nosacījumiem, būtiski ir izveidot vienotu datubāzi, kurā būs informācija par veselības apdrošināšanas statusu. Ārstniecības personām, farmaceitiem un arī pašiem apdrošinātajiem cilvēkiem informācija par tiesībām saņemt valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus būs pieejama vienotajā veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā jeb E-veselībā. Tajā personas statuss jeb pieejamais veselības aprūpes pakalpojumu grozs būs īpaši atzīmēts.

Noteikumu projekts arī paredz, ka informāciju par personu datubāzē iekļauj un aktualizē kompetentās institūcijas – Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Nodarbinātības valsts aģentūra, Valsts ieņēmumu dienests, Aizsardzības ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Labklājības ministrija, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija u.c. – kopā 17 institūcijas**.

Vienotās datubāzes izveidei un uzturēšanai nepieciešamie līdzekļi – 1,8 milj. eiro – tiks piešķirti no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
Ministru kabineta noteikumu projekts “Veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju datubāzes noteikumi”.

Tiesiskais regulējums attiecināms arī uz 228 sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrētajiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem un 119 pašvaldību sociālajiem dienestiem.

www.vm.gov.lv

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa