Top plāns personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju veicināšanai

1. aprīlis. 2021

Sabiedriskajai apriešanai nodots Labklājības ministrijas sagatavotais “Plāns personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju veicināšanai 2021.-2023.gadam”. Trešdien, 31. martā, plāna Plāns personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju veicināšanai tika prezentēts Invaliditātes lietu nacionālās padomes sēdē, kuru vadīja labklājības ministre Ramona Petraviča.

Plāns personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju veicināšanai ir īstermiņa politikas plānošanas dokuments, kurš tiek izstrādāts, lai nodrošinātu invaliditātes rīcībpolitikas attīstību turpmākajiem trīs gadiem, pamatojoties uz Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnēs noteiktajiem rīcības virzieniem, kā arī nodrošinātu ANO Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām noteikto principu ieviešanu.

Dokumentā iekļautie pasākumi sekmēs Latvijas Nacionālais attīstības plāna 2021.–2027. gadam noteikto uzdevumu un rezultatīvo radītāju sasniegšanu. Plāna mērķis ir sekmēt integrētas un personu ar invaliditāti vajadzībām atbilstošas atbalsta sistēmas attīstību.

Plānā izvirzīto mērķu sasniegšanai paredzēti pasākumi invaliditātes noteikšanas sistēmas pilnveidošanai, atbalsta pasākumu sistēmas attīstīšanai, tai skaitā pasākumi  citu nozaru politikās. Plānā tostarp paredzēti pasākumi iekļaujošas nodarbinātības stiprināšanai, vides un pakalpojumu piekļūstamības nodrošināšanai un sabiedrībā valdošo stereotipu un aizspriedumu mazināšanai.

Pēc Lieldienām, 8. aprīlī, notiks tikšanās ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, lai apspriestu plāna projektā ietvertos pasākumus. Aprīļa beigās plāna projektu iecerēts iesniegt izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē.

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa