15 Sep

Sociālā kampaņā “Iekāp otra kurpēs!” aicina atbalstīt cilvēkus ar invaliditāti un bērnus bez vecāku gādības

7. septembris. 2023

Katrs no mums ir unikāls. Tikai iekāpjot otra kurpēs, spējam saskatīt līdzības arī cilvēkos, kuru izskats vai uzvedība pirmajā brīdī var šķist nesaprotama vai svešāda. Tikai izprotot un pieņemot, mēs veidojam sabiedrību iekļaujošāku. Lai mazinātu aizspriedumus un kliedētu stereotipus par cilvēkiem ar garīga rakstura un funkcionāliem traucējumiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, Labklājības ministrija īsteno sociālo kampaņu “Iekāp otra kurpēs!”. Tās ietvaros 15. septembrī notiks “Dažādo kurpju diena”, kad visi Latvijas iedzīvotāji aicināti simboliski paust atbalstu, katrā kājā velkot atšķirīgu apavu.

Lai gan 93% respondentu vārdos atbalsta ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu iekļaušanu sabiedrībā,  katrs ceturtais respondents vēl joprojām piekrīt apgalvojumam, ka bērni ārpusģimenes aprūpē lielākoties ir ar garīga rakstura traucējumiem. 27% respondentu tikai daļēji atbalsta bērnu ar funkcionāliem traucējumiem iekļaušanu sabiedrībā un dzīvi ārpus aprūpes institūcijām. Savukārt pieaugušo ar garīga rakstura traucējumiem iekļaušanu sabiedrībā pilnībā vai daļēji neatbalsta katrs piektais respondents. Tas parāda, ka stereotipu varā vēl dzīvo liela daļa sabiedrības.

Neizpratne, aizspriedumi un no tā izrietošā noraidošā sabiedrības attieksme ir lielākā barjera cilvēku ar invaliditāti dzīvei ārpus institūcijām un arī pašas sabiedrības attīstībai – tā liek justies nepilnvērtīgiem un nereti veicina pašizolāciju. Lai atbalstītu bērnus ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenes, cilvēkus ar garīga rakstura traucējumiem un bez vecāku gādības palikušos bērnus, veicinot viņu pieņemšanu sabiedrībā, Labklājības ministrija īsteno kampaņu, kurā aicina “iekāpt otra kurpēs” jeb iejusties otra cilvēka situācijā, pirms atstumt un novērsties.

“Stereotipi un iesakņojušies priekšstati vienam par otru traucē veidot iekļaujošu un savstarpēji cienošu sabiedrību. Ar skaidrojošu un izglītojošu darbu varam panākt daudz – pieņemošākus un drošākus līdzcilvēkus, harmoniskāku sabiedrību. Pamanīt, ieklausīties un saredzēt, ka starp mums ir cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem, bērni ar invaliditāti un ārpusģimenes aprūpē esošie bērni, kuri jūt, mīl, priecājas un pārdzīvo tieši tāpat kā ikviens cilvēks. Aicinu spert pirmo soli un iekāpt otra kurpēs, paužot atbalstu iekļaujošai sabiedrībai, jo dažādībā ir milzīgs spēks,” saka Evika Siliņa, labklājības ministre.

Statistika liecina, ka, tāpat kā visur pasaulē, Latvijā pieaug reģistrēto cilvēku ar invaliditāti skaits[1]: šī gada aprīlī Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā (VDEAVK) salīdzinājumā ar 2021. gada augustu reģistrēti par 5880 cilvēku ar invaliditāti vairāk – gan pieaugušo (2021. gadā – 193 875, 2023. gadā – 199 340), gan bērnu (2021. gadā – 8744, 2023. gadā – 9159). No tiem darbspējas vecumā (18–64 gadi) ir 55% jeb 113 909 cilvēki, un šis skaits salīdzinājumā ar 2021. gada datiem ir saglabājies teju nemainīgs.

Lai palīdzētu ātrāk pārvarēt šķēršļus, kas traucē attīstīt iekļaujošu sabiedrību, ar Eiropas Savienības fondu finansiālu atbalstu Latvijā tiek īstenoti deinstitucionalizācijas projekti, kuru ietvaros daudzās vietās Latvijā ir un tiek veidotas jaunas, cilvēku vajadzībām daudz atbilstošākas pakalpojumu sniegšanas vietas un tiek sniegti sabiedrībā balstīti pakalpojumi, kas paver iespēju cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un arī bērniem, kas ir spiesti dzīvot ārpusģimenes aprūpē, integrēties sabiedrībā.

Eiropas Komisijas pārstāvniecības vadītāja Zane Petre: “Par spīti tam, ka Eiropas Savienība ievieš neskaitāmus pasākumus, lai panāktu sociālo taisnīgumu un veidotu iekļaujošu vidi ikvienam, joprojām daudzi miljoni eiropiešu, tai skaitā bērni un jaunieši, saskaras ar izaicinājumiem, kas saistīti ar nabadzības risku, sociālo izslēgšanu, invaliditātes radītām iekļaušanas problēmām un arī diskrimināciju. Tas nav pieņemami. Tādēļ Eiropas Komisija turpina strādāt, lai īstenotu Eiropas moto “Vienoti dažādībā” – gan ieviešot Eiropas Sociālo pīlāru un aktivitāšu plānus, gan nodrošinot finanses no Eiropas Sociālā fonda un Atveseļošanas un noturības mehānisma un īstenojot sociālo tiesību un iekļaušanas reformas. Ikvienam jābūt iespējai saņemt cieņpilnu atalgojumu, nepieciešamos pakalpojumus, izmantot darba un sociālās iespējas, būt sociāli pieņemtam. Eiropas Savienības atbalsts un kopējās iniciatīvas sociālajā jomā turpināsies, taču mums jāsaprot, ka stipru Eiropu veido tās cilvēki. Katrs no mums ir būtisks “sestais spēlētājs” ceļā uz uzvarām sociālajā jomā – tas, cik atvērti ir mūsu prāti un vide dažādajam, atšķirīgajam un dažkārt – unikālajam; tas, cik mēs vēlamies pieņemt citādo, nenovērsties un tiešām “iekāpt otra cilvēka kurpēs”. Es ticu un esmu pārliecināta, ka kopā varam un arī darīsim vairāk, veidojot Latviju un Eiropu arvien iekļaujošāku.”

Kampaņas ietvaros 15. septembrī notiks “Dažādo kurpju diena”, kuras laikā ikviens ir aicināts paust simbolisku atbalstu cilvēkiem ar invaliditāti un bērniem bez vecāku gādības, uzvelkot kājās atšķirīgus apavus. Ar īpašiem pasākumiem “Dažādo kurpju diena” vienlaikus tiks iedzīvināta Rīgā, Jelgavā, Valmierā, Ventspilī un Ludzā. Tāpat sadarbībā ar satura veidotāju Edart TV radīta dokumentālā īsfilma, kas atklās cilvēku ar īpašām vajadzībām, kā arī bērnunamu bērnu ikdienu, ļaujot “iekāpt viņu kurpēs”, savukārt kampaņas vietnē plānots publicēt 15 cilvēkstāstus. Paralēli tam norisināsies arī jauniešu radošais konkurss, kurā ikviens jaunietis vecumā no 14 līdz 25 gadiem aicināts radošā veidā izpausties un attēlot vienu no trim konkursa tēmām.

Vairāk informācijas – cilveksnevisdiagnoze.lv

VIDEO

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa