20 Feb

Seminārs par mediju lomu invaliditātes konstruēšanā

6. februāris. 2020

Kāda ir mediju loma invaliditātes konstruēšanā Latvijā ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām kontekstā

Seminars kā daļa no Baibas Baikovskas izstrādātā un ASV Vēstniecības Latvijā finansiāli atbalstītā projekta “Raising disability awareness in Latvia with research, presentation and written article on interpretation and implementation of Article 8 of UN Convention for rights of persons with disabilities in Latvian legislation, media and NGO discourses” tiek rīkots seminārs Ziemeļvalstu Ministru padomes birojā š. g. 20. februārī Marijas ielā 13/3, Rīgā “Kāda ir mediju loma invaliditātes konstruēšanā Latvijā ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām kontekstā?”, uz kuru aicināts ikviens interesents.

Semināra galvenais vēstījums ir, ka tam, kā mēs domājam, runājam un rakstām par cilvēkiem ar invaliditāti, ir nozīme. Katrai sabiedrības grupai ir nozīmīgi tas, kā ar un par to komunicē, jo tas rezultātā nosaka to, kā pret šo sabiedrības grupu attiecamies, vai to uztveram kā līdzvērtīgu ar līdzvērtīgām tiesībām uz cieņpilnu ikdienu, par kādu tiek runāts arī ANO Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām. Īpaši ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām 8. pantā ir noteikts, ka cilvēki ar invaliditāti ir jāatspoguļo saskaņā ar invaliditātes cilvēktiesību modeli. Tā kā Latvijā Konvencija tika ratificēta jau 2010. gada 28. janvārī, ir pienācis laiks pievērst lielāku uzmanību tam, kā mēs atpoguļojam cilvēkus ar invaliditāti medijos un kā tas veido šo cilvēku ikdienu.

Jautājumi, par kuriem domāsim un runāsim seminārā, ir sekojoši:
1.) Kāda ir mediju loma tajā, kāda ir cilvēku ar invaliditāti ikdiena Latvijā?
2.) Vai medijiem ir vara to ietekmēt?
3.) Ko nozīmē medijos konstruēt invaliditāti?
4.) Vai cilvēks ar invaliditāti ir cilvēks?
5.) Vai ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām un tās 8. pants attiecas arī uz medijiem Latvijā?
6.) Kā iespējams atspoguļot cilvēkus ar invaliditāti medijos saskaņā ar ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām pārstāvēto cilvēktiesību modeli un ievērot tās 8. pantu?

Semināram paredzētas trīs daļas. Pirmajā daļā tiks prezentēti projekta ietvaros veiktā pētījuma par cilvēku ar invaliditāti atpoguļojumu medijos Latvijā laika periodā no 2010. gada 28. janvāra līdz 2019. gada 3. decembrim. Otrajā daļā tiks atvērta diskusija par pētījuma rezultātiem un augstāk minētajiem jautājumiem. Un trešajā semināra daļā runāsim par praktiskiem ieteikumiem, lai tuvinātos cilvēku ar invaliditāti atspoguļojumam medijos saksaņā ar ANO Konvencijas par personu ar invaiditāti tiesībām 8. pantu un līdz ar to vēl vairāk veicinātu šīs cilvēku grupas pilnvērtīgu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā.

Semināra programma:
15.00 – 15.10 – Semināra dalībnieku ierašanās un reģistrācija; iekārtošanās telpā, kafija;
15.10 – 15.20 – Ievads informācija par projektu un pētījumu, kuru rezultātā tiek rīkots šis seminārs;
15.20 – 15.40 – Projekta ietvaros veiktā pētījuma rezultātu prezentācija;
15.40 – 16.20 – Diskusija par pētījuma rezultātiem un augstāk minētajiem jautājumiem;
16.20 – 16.40 – Praktiski ieteikumi mediju komunikācijai par cilvēkiem ar invaliditāti;
16.40 – 17.00 – Jautājumi/ atbildes, neformālas sarunas, uzkodas un kafija.

 

Organizē: Baiba Baikovska

Rīgas Stradiņa universitātes doktorante, vieslektore un biedrības “Agape Latvija” nozares “Spēju kustība” vadītāja

Vairāk par pietiekšanos semināram rakstot- baiba.baikovska@gmail.com mob. tel. 29341872

Atbalsta: Apeirons, Tiesībsargs, ASV Vēstniecība Latvijā, Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā

seminars par medijiem

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa