Rīgā paplašinās sociālo pabalstu saņēmēju loku un ieviesīs jaunu pabalstu

21. augusts. 2018

Rīgas domes Sociālo jautājumu komiteja otrdien, 21. augustā, atbalstīja jauna sociālā pabalsta ieviešanu, ienākumu kritērija paaugstināšanu pabalstu saņemšanai, kā arī pabalsta apmēra paaugstināšanu izglītības ieguvei.

To paredz sagatavotie grozījumi Rīgas domes saistošajos noteikumos “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā”, kas nosaka pašvaldībā kārtību, kādā tiek izvērtēta ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, sociālo pabalstu veidus, saņemšanas kārtību un personu loku, kurām ir tiesības pretendēt uz pašvaldības sociālo palīdzību.

“Pie patlaban spēkā esošajiem ienākumu kritērijiem Rīgā trūcīgo un maznodrošināto personu skaits samazinās, jo to ienākumi laika gaitā nedaudz pieaug, piemēram, tiek indeksētas pensijas, tomēr arī pieaug dzīves dārdzība. Tagad ir ļoti daudz personu, kuru ienākumi nedaudz pārsniedz noteiktos kritērijus, bet viņi ir pakļauti nabadzības riskam. Tādēļ pienācis laiks paplašināt pabalstu saņēmēju loku, pielīdzināt pabalstu apmēru reālajiem izdevumiem, kā arī ieviest jaunus atbalsta pasākumus,” uzsver Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja.

Saistošo noteikumu projektā paredzēts, ka tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu būs ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kas ir deklarējušas pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, dzīvo atbilstoši iesniegumā norādītajai adresei un kuru vidējie ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 320 (patlaban ir 284,57) eiro katram ģimenes loceklim vai atsevišķi dzīvojošai personai darbspējīgā vecumā mēnesī, bet atsevišķi dzīvojošam vecuma vai invaliditātes pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam nepārsniedz 400 (patlaban ir 355,72) eiro mēnesī.

Projektā ierosināts paaugstināt  ienākumu kritērijus tiesībām saņemt  pabalstu veselības aprūpei   no 192,09 uz 221 eiro un no 234,77 uz 270 eiro un pabalstu izglītības ieguves atbalstam  no 35,57 uz 50 eiro.

Plānots paplašināt arī pabalsta izglītības ieguvei saņēmēju loku, nodrošinot šī pabalsta piešķiršanu arī izglītojamam no piecu gadu vecuma, kurš  apgūst obligāto bērnu sagatavošanu pamatizglītības ieguvei un  izglītojamam,  kurš nav sasniedzis 21 gadu vecumu un apgūst vispārizglītojošo vai profesionālo izglītību. Saistībā ar pabalstu veselības aprūpei turpmāk pabalsts pacienta iemaksu segšanai būs 100 (patlaban ir 71,14) eiro kalendārajā gadā.

Lai saņemtu pabalstu krīzes situācijā, klientam būs 3 mēnešu (patlaban ir viena mēneša) laikā jāiesniedz iesniegumu un dokumentu kopijas, kas apliecina krīzes situācijas faktu.

Saistošo noteikumu projektā ir paredzēts jauns pašvaldības pabalsts patstāvīgas dzīves sākšanai pilngadīgai personai pēc sociālās aprūpes centra (SAC) pakalpojuma pārtraukšanas. Uz pabalstu varēs pretendēt persona, kurai rehabilitācijas rezultātā vairs nav nepieciešami SAC pakalpojumi un kura SAC pakalpojumu saņēma pamatojoties uz Rīgas Sociālā dienesta pieņemto lēmumu. Pabalsta mērķis ir nodrošināt personu, kurai tiek izīrēta pašvaldības dzīvojamā telpa ar ikdienā nepieciešamo sadzīves priekšmetu minimumu. Pabalsta apmērs šo priekšmetu iegādei nevarēs pārsniegt 430 eiro.

Saistošo noteikumu projektā tiek noteikti labvēlīgāki pabalsta sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai saņemšanas kritēriji ģimenēm ar bērnu invalīdu, pilngadīgām personām ar invaliditāti vai ar garīga rakstura traucējumiem, nosakot, ka pabalstu varēs saņemt pamatojoties uz sociālā darba speciālista sniegto atzinumu, veicot klienta sociālās situācijas izvērtējumu vai pamatojoties uz personai sastādītā individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izpildi, neskatoties uz to, ka  ģimenei (personai)  pieder uzkrājumi vai vairāki īpašumi.

Saistošie noteikumi stāsies spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, atskaitot pabalstu izglītības ieguves atbalstam, kurš stāsies spēkā ar 2019. gada 1. jūniju.

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa