Mērķtiecīgi attīstīs veselības tūrismu

5. marts. 2019

Šodien, 5. martā, Ministru kabinetā apstiprināts Veselības ministrijas sagatavotais veselības aprūpes pakalpojumu eksporta attīstības plāns 2019.–2023. gadam. Tajā ietverti rīcības virzieni un konkrēti pasākumi veselības eksporta attīstīšanai.

Turpmākajos gados veselības eksporta veicināšanai nepieciešams strādāt trijos virzienos. Pirmkārt, nodrošināt darbības ilgtspēju. Trīs mēnešu laikā pēc šī plāna stāšanās spēkā tiks izveidota veselības aprūpes eksporta pakalpojumu Koordinācijas padome. Tās uzdevums būs ik gadu aktualizēt veselības eksporta pakalpojumu stratēģisko tirgu sarakstu, uzraudzīt plāna ieviešanu, kā arī laicīgi signalizēt valdībai par nepieciešamību atjaunot iepriekš izstrādāto stratēģiju, pielāgojot to mainīgajiem ārējiem apstākļiem. Padomē būtu iekļaujami pārstāvji no Ekonomikas ministrijas, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras, Veselības aprūpes darba devēju asociācijas un Latvijas veselības tūrisma klastera.

Otrkārt, tiks definēts stratēģisko valstu mērķa tirgu, kas ir nozīmīgi izstrādājot atbalsta saņemšanas nosacījumus veselības tūrisma jomā. Ir paredzēts, ka prioritāri atbalsts tiek sniegts darbībām, kas saistītas ar stratēģiski nozīmīgākajiem tirgiem. Rezultātā tiks nodrošināts mērķtiecīgs valsts atbalsts veselības eksporta pakalpojumu attīstībai.

Ik gadu tiks apkopoti un analizēti dati par ārvalstu pacientiem sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem Latvijā, kas ļaus izvērtēt Latvijas pievilcību citu valstu veselības tūristu acīs, pieprasītākos pakalpojumus, kā arī kopumā sniegs ieskatu par reālo situāciju veselības tūrisma jomā.
Trešais virziens ir Latvijas tēla, kā veselības aprūpes pakalpojumu eksportētājvalsts, izveide ārvalstīs un tā uzturēšana. Tas nozīmē, ka tiks ieguldīts mērķtiecīgs un koordinēts darbs, lai panāktu ārvalstu iedzīvotāju uzticēšanos Latvijas ārstniecības iestāžu un ārstniecības personu sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem. Tiks koordinētas un saskaņotas mārketinga aktivitātes ārvalstīs, lai nodrošinātu valsts atbalsta resursu mērķtiecīgu izmantošanu.

Pie rīcības plāna izveides strādāja speciāli izveidota darba grupa, kurā piedalījās pārstāvji no iesaistītajām ministrijām, Veselības ministrijas padotības iestādēm un nozares profesionālajām organizācijām.
www.vm.gov.lv

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa