LM aicina pašvaldības pievērst papildu uzmanību epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanai sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās

9. oktobris. 2020

Saistībā ar saslimšanas ar COVID-19 gadījumu skaita straujo pieaugumu Latvijā, īpaši atsevišķās pašvaldībās, Labklājības ministrija (LM) ir nosūtījusi aicinājumu pašvaldībām izvērtēt epidemioloģiskās drošības prasību izpildi savas pašvaldības teritorijā, īpašu uzmanību vēršot uz sociālās aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, neatkarīgi no to piederības un darbības formas.

COVID-19 izplatības laikā pavasarī LM sniegtajās rekomendācijās jau vērsa uzmanību uz to, ka liela daļa sociālo pakalpojumu saņēmēji ir ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klienti, tajā skaitā personas ar invaliditāti, ar hroniskām saslimšanām un gados veci cilvēki, kas būtiski paaugstina inficēšanās risku ar COVID-19, kā arī komplikāciju risku inficēšanās gadījumā. Šīm klientu grupām jebkuros apstākļos jānodrošina aprūpes procesa un pakalpojumu nepārtrauktība, tādēļ nepieciešams ņemt vērā ārkārtējās situācijas laikā pieredzētos apstākļus un uzkrāto pieredzi.

Vienlaikus LM aicina iepazīties ar Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) aktualizētajiem ieteikumiem darba devējiem, kas ir papildināti ar prasībām par darbinieku sadali maksimāli mazās grupās, iespēju robežās norobežojot vienu darbinieku grupu no otras (tai skaitā veidojot aizsargbarjeras), kā arī mazinot darbiniekiem no dažādām struktūrvienībām fiziskās kontaktēšanās iespēju koplietošanās telpās. Ieteikts nodrošināt labu ventilāciju un telpu vēdināšanu, bet darbiniekiem lietot aizsargmaskas.

LM pašvaldības aicina arī izvērtēt un aktualizēt aizsargmasku lietošanas nepieciešamību institūcijās, aicinot iepazīties ar SPKC skaidrojumu par sejas masku lietošanu sabiedrībā. Tāpat LM vērš uzmanību uz to, ka saistībā ar COVID-19 lokālajiem uzliesmojumiem atsevišķās pašvaldībās 2020.gada 30.septembrī valdība atbalstīja grozījumus Ministru kabineta noteikumos, tos papildinot ar jaunu nodaļu, kas nosaka īpašus pretepidēmijas pasākumus atsevišķās administratīvajās teritorijās.

Pašvaldības aicinātas sadarbībā ar to dibināto vai to teritorijā darbojošos sociālo pakalpojumu institūciju vadītājiem un speciālistiem sekot līdz COVID-19 rādītājiem un SPKC, Veselības ministrijas un LM informācijai, izpildot sniegtos ieteikumus un norādījumus, kā arī izvērtējot nepieciešamību pēc papildu pasākumiem epidemioloģiskās drošības nodrošināšanai institūcijās.
Piemēram:
 obligātu aizsargmasku lietošanu darbiniekiem un, pēc nepieciešamības, citu individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu, kā arī to uzkrājumu veidošana;
 pastiprinātiem dezinfekcijas pasākumiem;
 regulāras klientu un darbinieku veselības stāvokļa uzraudzības;
 ierobežotiem klientu izbraukumiem ārpus institūcijas;
 rīcības plāna izstrādes situācijai, ja konkrētās sociālās aprūpes institūcijas klientu vai darbinieku vidū konstatēti inficēšanās ar COVID- 19 gadījumi.

Savukārt, lai izslēgtu papildu risku vienlaicīgai COVID-19 un gripas izplatībai institūcijās, LM atkārtoti aicina informēt institūciju vadītājus par nepieciešamību sadarboties ar SPKC pretgripas vakcinācijas nodrošināšanā klientiem un darbiniekiem.

Visbeidzot pašvaldības aicinātas ņemt vērā, ka darbinieki ir vissvarīgākais resurss un lielākā vērtība augstākminēto institūciju klientu aprūpē, lūdzot vērst darbinieku uzmanību uz nepieciešamību būt atbildīgiem pret sevi, klientiem, saviem kolēģiem, tuviniekiem un ievērot atbildīgo dienestu izteiktās rekomendācijas, pēc iespējas pārdomāti nodrošinot savu un klientu drošību.

 

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa