Latvijas Vēstnesis publicē konceptuālo ziņojumu “Par asistenta pakalpojuma pašvaldībā pilnveidošanu”

14. oktobris. 2020

Tiks atbalstīts 5. nodaļā ietvertais 1.A risinājums, un tā īstenošana tiks uzsākta no 2021. gada 1. jūlija.

Pakalpojuma finansēšanas modelis A:

• Valsts nodrošina finansējumu, pavadoņa pakalpojumu bērniem un asistenta pakalpojumu pilngadīgām personām un bērniem administrē pašvaldības. Norēķināšanās kārtība starp Ministriju un sociālajiem dienestiem tiek saglabāta līdzšinējā – ministrija sedz pašvaldībām pakalpojumam izlietotā finansējuma apmēru.

• Sociālās aprūpes pakalpojumu bērniem finansē no pašvaldību budžeta līdzekļiem.

• Tiek noteikta pavadoņa, asistenta un sociālās aprūpes pakalpojumu vienas vienības cena:

– par personai nodrošinātu 1h pavadoņa un asistenta pakalpojumu no valsts budžeta tiek segti izdevumi atbilstoši pakalpojuma cenas kalkulācijai – 4.73 euro/1h, nosakot 5% administrēšanas izdevumiem (skatīt 6.tabulu);

– par nepilngadīgai personai nodrošinātu 1h sociālās aprūpes pakalpojumu no pašvaldību budžeta tiek segti izdevumi atbilstoši pakalpojuma cenas kalkulācijā noteiktajam atalgojuma apmēram – 4.50 euro/1h, administrēšanas izdevumus sedz pašvaldība.

• Pavadoņa, asistenta un sociālās aprūpes veicēja atalgojums pielīdzināts ministrijas padotībā esošo ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu aprūpētāju algai – 608 euro par slodzi18.

cena

* Pakalpojuma apjoms 2020.gadā vidēji 166.8h mēnesī. Vidējo darba stundu skaitu mēnesī aprēķina pēc formulas – darba laika kalendāra kopējo darba stundu skaitu gadā dalot ar 12 mēnešiem. Atbilstoši 2020.gadā ir 2002 darba stundas, vidēji mēnesī 166.8h (pie 40 stundu darba nedēļas). Atlīdzības izdevumi mēnesī 751.43 euro (t.sk. darba devēja VSAOI 23.59%) : 166.8 h = 4.50 euro/1h

** Tiešās pakalpojuma izmaksas mēnesī 751.43 euro x 5% administrēšana = 37.57 euro/ mēn : 166.8 h = 0.23 euro/ 1 h.

Prognozētā naudas plūsma par pakalpojuma izdevumu segšanu (aprēķinus skat. ziņojuma 8.pielikuma tabulā “1.risinājums A varianta naudas plūsmas prognoze, ja risinājums tiek ieviests ar 01.07.2021”):

• 2021.gadā – 19 226 339 euro19, t.sk. no valsts – 17 387 449 (par 9 349 520 euro pārsniedz valsts budžetā piešķirtos finanšu līdzekļus), no pašvaldībām – 1 838 890 euro;

• 2022.gadā – 44 921 497 euro, t.sk. no valsts – 40 174 863 (par 21 364 224 euro pārsniedz valsts budžetā piešķirtos finanšu līdzekļus), no pašvaldībām – 4 746 633 euro;

• 2023.gadā – 47 167 571 euro, t.sk. no valsts – 42 183 606 (par 23 372 967 euro pārsniedz valsts budžetā piešķirtos finanšu līdzekļus), no pašvaldībām – 4 983 965 euro.

2021.gadā papildus valsts budžeta izdevumi informācijas sistēmu SPOLIS un SOPA izmaiņām indikatīvi tiek prognozēti – 136 600 euro (aprēķinu skatīt 10.pielikumā).

Risinājuma priekšrocības un trūkumi

Priekšrocības

– Tiks novērsta nenoteiktība par tiesībām uz pakalpojumu, jo papildus MK noteikumos noteiktajai mērķa grupai pilngadīgām personām būs vienots izvērtējums (anketa) par nepieciešamību pēc pārvietošanās atbalsta.
– Pakalpojums būs pieejams visā valsts teritorijā pēc vienādiem kritērijiem, tiks novērstas atšķirības atkarībā no pašvaldības.

– Tiks nodrošināta vienāda pieeja, kā sociālais dienests izvērtē pakalpojuma saņēmējus. Attiecīgi sociālajiem dienestiem nebūs jāveido savi personas izvērtēšanas kritēriji, tiks samazinātas subjektīva vērtējuma iespējas un grūtības atteikt pakalpojumu.

– Cilvēkam brīvākas iespējas plānot savu ikdienu un nebūs jāatskaitās par vietām, kuras ir apmeklējis.

– Tiks veiktas VSAOI par asistentiem (atkarīgs no līgumattiecību veida).

– Augstāks atalgojums veicinās pakalpojuma sniedzēja atrašanas iespējas ārpus ģimenes.

– Augstāks atalgojums veicinās pakalpojuma sniedzēju, kas ir juridiskas personas, piesaisti.

– Mērķētāks pakalpojuma saturs bērniem, pakalpojumu saņems bērni, kuriem atbilstošais pavadoņa, asistenta vai sociālās aprūpes atbalsta veids patiešām nepieciešams.

– Personām mazāks administratīvais slogs, jo nebūs jāvēršas Valsts komisijā, lai saņemtu atzinumu par asistenta nepieciešamību.

– Tiks noteikti vienoti nosacījumi attiecībā uz transporta izdevumu kompensāciju pakalpojuma ietvaros.

Trūkumi:

– Neapmierinātība to personu vidū, kas līdz šim saņēma pakalpojumu, balstoties uz nekritisku izvērtējumu par pārvietošanās atbalsta nepieciešamību.
– Neapmierinātība to personu vidū, kuras nav nodarbinātas, neiegūst izglītību, nesaņem dienas aprūpes centra pakalpojumus, un kuras līdz šim varēja, summējot vairākas citas aktivitāšu pozīcijas (brīvo laiku, sociālās aktivitātes, iestāžu apmeklējumi) un iesniedzot nepieciešamos apliecinājuma dokumentus, saņemt vairāk kā 100 h/mēn.

– Personas, kuras šobrīd ar atskaišu palīdzību saņēma lielu transporta kompensāciju, būs neapmierinātas.

– Liels papildus nepieciešamais valsts budžeta finansējums.

– Netiks risināts jautājums par atbalstu tiem vecākiem, kuri aprūpē bērnus ar invaliditāti vecumā no 1.5 līdz 4 gadiem un kuri nesaņem deinstitucionalizācijas projekta pakalpojumus, jo netiks paplašinātas tiesības uz asistenta pakalpojumu bērniem ar invaliditāti attiecīgajā vecuma grupā.

 

Ar visu ziņojuma tekstu varat iepazīties šeit: https://www.vestnesis.lv/op/2020/199.5

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa