Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

30. jūnijs. 2020

(Informatīvos nolūkos šeit publicēti Ministru kabineta noteikumi "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai". Tiesību akta oficiālā publikācija pieejama "Latvijas Vēstnesī" vietnē www.vestnesis.lv.)

Izdoti saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma 3. panta otro daļu, 14. panta pirmās daļas 5. punktu, 19. panta pirmo un 2.1 daļu, 19.1 pantu, 39. panta pirmo un otro daļu un Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 4. panta 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 11., 12., 13. un 14. punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka epidemioloģiskās drošības pasākumus, kas veicami, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību:
1.1. Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipus un piesardzības pasākumus;
1.2. pulcēšanās prasības un ierobežojumus;
1.3. personām veicamos īpašos epidemioloģiskās drošības pasākumus;
1.4. ierobežojumus tūrismam un ceļošanai, kā arī prasības pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem, kā arī pašpārvadājumu pakalpojumu sniegšanai un izmantošanai;
1.5. prasības pasažieriem, transportlīdzekļiem, transportlīdzekļa vadītājiem un apkalpes locekļiem;
1.6. pārvadājumu pakalpojumu organizētāju, sniedzēju un pasažieru tiesības un pienākumus;
1.7. kultūras, reliģiskās darbības veikšanas vietu, izklaides, sporta un citu atpūtas vietu darbības nosacījumus;
1.8. izglītības un sporta procesa organizēšanas un norises nosacījumus;
1.9. higiēnas prasības pārtikas tirdzniecības uzņēmumiem un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem Covid-19 infekcijas izplatības laikā papildus normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
1.10. Covid-19 infekcijas izplatības laikā piemērojamos atvieglojumus atbilstoši normatīvajos aktos par primāro pārtikas produktu apriti nelielā apjomā noteiktajām prasībām;
1.11. nosacījumus sociālo pakalpojumu saņemšanai;
1.12. diagnostikas un ziņošanas kārtību par Covid-19 infekcijas gadījumiem;
1.13. kontaktpersonu noteikšanas un medicīniskās novērošanas kārtību;
1.14. izolācijas, mājas karantīnas un pašizolācijas prasības.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. saimnieciskais pakalpojums – privātas vai publiskas personas saimnieciskās darbības ietvaros par atlīdzību izpildīts pasūtījums vai ar patērētāju noslēgta līguma pildīšana, veicot darbu vai gūstot nematerializētu darba rezultātu, tai skaitā sporta, kultūras, izklaides, ēdināšanas, pasākumu norišu vietās, tirdzniecības vietās, iekšzemes un starptautiskajos pasažieru pārvadājumos un citur;
2.2. publiskais pakalpojums – valsts un pašvaldības institūciju funkciju un uzdevumu veikšana vai privātpersonu dažādu veidu pakalpojumu sniegšana personām, tai skaitā sociālās palīdzības, sociālo pakalpojumu vai veselības aprūpes jomā;
2.3. pasākums – privāts pasākums publiskās telpās vai vietās, kā arī publisks pasākums, tai skaitā sapulce, gājiens, pikets, organizētas reliģiskas darbības, kas veicamas pulcējoties, sporta pasākums;
2.4. pasākuma norises vieta – speciāli iekārtota publiska telpa vai teritorija, tai skaitā ārtelpās, kur norit privāts vai publisks pasākums;
2.5. izolācija – obligāta inficētas personas nošķiršana no veselām personām dzīvesvietā, uzturēšanās vietā vai ārstniecības iestādē ārstniecības personas uzraudzībā ārstēšanai, nodrošinot atbilstošus apstākļus, lai nepieļautu veselu personu inficēšanos. Par izolācijas laiku personai var tikt izsniegta darbnespējas lapa;
2.6. mājas karantīna – ciešā kontaktā ar inficēto personu bijušas personas nošķiršana no citām personām Covid-19 infekcijas inkubācijas periodā dzīvesvietā vai uzturēšanās vietā ārstniecības personas uzraudzībā, lai veiktu personas medicīnisko novērošanu un novērstu inficēšanās riskus citām personām. Par mājas karantīnas laiku personai var tikt izsniegta darbnespējas lapa;
2.7. pašizolācija – personas nošķiršanās no citām personām dzīvesvietā vai uzturēšanās vietā, lai novērstu inficēšanās riskus citām personām, ja ir epidemioloģiski pamatotas aizdomas, ka šī persona ir atradusies paaugstināta inficēšanās riska apstākļos. Par pašizolācijas laiku darbnespējas lapa netiek izsniegta;
2.8. izstāde – reģionālas, nacionālas vai starptautiskas nozīmes izstāde vai gadatirgus, kura mērķis ir veicināt kultūras, uzņēmējdarbības, tirdzniecības, dzīvesstila un inovāciju attīstību;
2.9. izstādes norises vieta – speciāli iekārtotas telpas vai teritorija, kur norit izstāde vai gadatirgus;
2.10. kultūrvieta – muzejs un tā ārtelpa, bibliotēka, kultūras centrs, izstāžu zāle, brīvdabas estrāde, teātra ēka un tās ārtelpa, koncertzāle un tās ārtelpa, organizēts amatiermākslas kolektīvu mēģinājums.

3. Šajos noteikumos paredzētie ceļošanas ierobežojumi un pašizolācijas prasības neattiecas uz:
3.1. Latvijā akreditētajiem ārvalstu diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību, starptautisko organizāciju un to pārstāvniecību darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem;
3.2. ārvalstu un starptautisko organizāciju amatpersonām un to delegācijām, kuras ierodas Latvijā pēc Valsts prezidenta, Saeimas, Ministru kabineta vai tā locekļa, Satversmes tiesas, Augstākās tiesas vai Valsts kontroles ielūguma;
3.3. Latvijas vai ārvalsts diplomātiskajiem kurjeriem vai ad hoc diplomātiskajiem kurjeriem, kas uzrāda oficiālu dokumentu, kurā norādīts viņa statuss un diplomātiskā pasta paku skaits.
3.4. Latvijas Republikas diplomātiskās pases turētājiem, viņus pavadošo tehnisko personālu un diplomātiskā un konsulārā dienesta ierēdņiem un darbiniekiem, veicot oficiālās funkcijas.”

4. Lai novērstu Covid-19 infekcijas izplatību sabiedrībā, ir ievērojami šādi pamatprincipi:
4.1. informēšana;
4.2. distancēšanās;
4.3. higiēna;
4.4. personas veselības stāvokļa uzraudzība.

5. Lai īstenotu informēšanas pamatprincipu, saimnieciska vai publiska pakalpojuma sniedzējs vai pasākuma organizators labi redzamā vietā izvieto vismaz šādu informācija par piesardzības pasākumiem:
5.1. brīdinājumu, ka attiecīgajā vietā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes;
5.2. brīdinājumu par divu metru distances ievērošanu, kā arī par citiem distancēšanās nosacījumiem, ja tādi ir noteikti;
5.3. pareizas roku higiēnas un respiratorās higiēnas nosacījumus.

6. Distancēšanās nodrošināšanai veic vismaz šādus piesardzības pasākumus:
6.1. vietās, kur tas ir iespējams, ievēro divu metru fizisku distanci;
6.2. neievērojot šo noteikumu 6.1. apakšpunktā minēto prasību, publiskās iekštelpās un ārtelpās vienlaikus pulcēties var:
6.2.1. ne vairāk kā divas personas;
6.2.2. personas, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā;
6.2.3. vecāks un viņa nepilngadīgie bērni, ja viņi nedzīvo vienā mājsaimniecībā;
6.2.4. personas, kuras minētās prasības nevar ievērot darba vai dienesta pienākumu dēļ;
6.2.5. sportisti, sporta speciālisti un sportistus apkalpojošie sporta darbinieki sporta treniņu (nodarbību) un sporta pasākumu laikā. Minētais izņēmums ir attiecināms uz jebkura veida nodarbošanos ar sportu (tai skaitā amatieru sportu un fiziskām aktivitātēm veselības saglabāšanai un uzlabošanai);
6.2.6. pirmsskolas izglītības iestādēs un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniegšanas vietās vienas grupas ietvaros;
6.2.7. bērnu nometnēs vienas grupas ietvaros, tai skaitā valsts aizsardzības mācību nometnēs;
6.2.8. aktieri, baleta mākslinieki, dejotāji un orķestra mūziķi mēģinājumu, nodarbību un pasākumu laikā. Minētais izņēmums ir attiecināms arī uz amatiermākslu un interešu izglītības programmu apguvi vienas grupas ietvaros šajā apakšpunktā minētajās jomās;
6.2.9. šo noteikumu 20.3.1. un 20.3.2 apakšpunktā minētajos gadījumos;
6.3. ja, sniedzot publisku vai saimniecisku pakalpojumu vietā, kur uzturas daudz cilvēku, nav iespējams nodrošināt divu metru fizisko distanci un ierobežot pakalpojuma sniegšanas laiku, kas nepārsniedz 15 minūtes, izveido fizisku barjeru starp cilvēkiem vai pieprasa lietot mutes un deguna aizsegus;
6.4.(svītrots)
6.5. kontrolē cilvēku plūsmu, lai novērstu drūzmēšanos pie ieejām, izejām, tualetēm, sabiedriskajā transportlīdzeklī un citur, kur notiek pastiprināta cilvēku pulcēšanās;
6.6. ja pasākumu vai saimniecisku vai publisku pakalpojumu organizē, cilvēkiem pulcējoties grupās, netiek pieļauta šo cilvēku grupu savstarpēja sastapšanās;
6.7. saimniecisko vai publisko pakalpojumu atbilstoši iespējām sniedz pēc iepriekšēja pieraksta;
6.8. ierobežo darbinieku pulcēšanos darbā ārpus darba pienākumu veikšanas;
6.9. atbilstoši iespējām un darba specifikai veicina attālinātā darba veikšanu, attālinātu saimniecisko vai publisko pakalpojumu sniegšanu un izmantošanu (pieteikšanās pakalpojumam attālināti, biļešu tirdzniecība internetā);
6.10. sniedzot saimniecisko vai publisko pakalpojumu, atbilstoši iespējām mazina saimnieciskajam vai publiskajam pakalpojumam veltīto laiku, tai skaitā neprasot personai atrasties darbinieka tuvumā, ja viņa klātbūtne nav nepieciešama visu saimnieciskā vai publiskā pakalpojuma sniegšanas laiku;
6.11. organizējot pasākumus, ierobežo pasākuma norises laiku atbilstoši šo noteikumu 24. punktā minētajām prasībām.

7. Lai nodrošinātu higiēnas prasību ievērošanu, veic vismaz šādus piesardzības pasākumus:
7.1. roku higiēnai nodrošina siltu ūdeni, šķidrās ziepes un roku susināšanas līdzekļus vai spirtu saturošus roku dezinfekcijas līdzekļus (kas satur vismaz 70 % etanola);
7.2. samazina kopīgi lietoto virsmu un priekšmetu skaitu (skārienjutīgie ekrāni, datori, tastatūras, peles, papīrs);
7.3. atbilstoši iespējām samazina iekārtu, darba priekšmetu un darba aprīkojuma, tai skaitā rakstāmpiederumu, nodošanu no viena cilvēka citam cilvēkam;
7.4. veic regulāru telpu un virsmu, tai skaitā inventāra un darba aprīkojuma, tīrīšanu un dezinfekciju, īpašu uzmanību pievēršot virsmām un priekšmetiem, ar kuriem cilvēki bieži saskaras (piemēram, durvju rokturi, galdu virsmas, krēslu roku balsti, virsmas tualetēs, krāni);
7.5. veic regulāru saimnieciskā vai publiskā pakalpojuma nodrošināšanai izmantotā transportlīdzekļa salona un kabīnes virsmu dezinfekciju;
7.6. baseinu ūdenī hloru saturoša dezinfekcijas līdzekļa koncentrāciju uztur noteiktā diapazona augšējās robežās;
7.7. regulāri vēdina telpas. Ja nav iespējams izmantot automātiskās ventilācijas sistēmas, publisko un saimniecisko pakalpojumu sniegšanu un pasākumus plāno ar pārtraukumu ik pēc divām stundām un pārtraukuma laikā nodrošina telpu vēdināšanu vismaz 15 minūtes;
7.8. atbilstoši iespējām izmanto bezskaidras naudas maksājumus.

8. Lai nodrošinātu personu veselības stāvokļa uzraudzību un apzinātu kontaktpersonas, veic vismaz šādus piesardzības pasākumus:
8.1. saimnieciska vai publiska pakalpojuma sniegšanas vai pasākuma norises vietās īsteno īpašus piesardzības pasākumus personām vecumā virs 65 gadiem, personām ar hroniskām slimībām (hroniskas elpošanas ceļu slimības, cukura diabēts, sirds asinsvadu sistēmas slimības, garīga rakstura traucējumi), kā arī personām ar imūndeficītu;
8.2. darba vietā neuzturas personas ar akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmēm vai personas, kam noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija;
8.3. atbilstoši iespējām uzskaita saimniecisko vai publisko pakalpojumu saņēmējus (vārds, uzvārds, kontakttālrunis), lai būtu iespējams apzināt un brīdināt kontaktpersonas Covid-19 infekcijas gadījumā.

9. Attiecīgā nozares ministrija sadarbībā ar Veselības ministriju var izstrādāt detalizētus ieteikumus šo noteikumu 4., 5., 6., 7., 8., 14. un 15. punktā minēto prasību ieviešanai savā pārraudzības jomā. Detalizētus ieteikumus šo noteikumu 4. punktā minēto pamatprincipu ieviešanai ieslodzījuma vietās pēc saskaņošanas ar Veselības ministriju ar rīkojumu nosaka Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieks.

10. Šo noteikumu 4., 5., 6., 7. un 8. punktā minēto pasākumu īstenošanai pasākumu organizators un saimniecisko vai publisko pakalpojumu sniedzējs:
10.1. katrā konkrētajā vietā un gadījumā izvērtē šādus riskus:
10.1.1. iespēja ievērot divu metru distanci;
10.1.2. pakalpojuma sniegšanas vai pasākuma norises laiks;
10.1.3. pakalpojuma sniegšanas vai pasākuma norises vietas un piekļuves vietas apstākļi;
10.1.4. pakalpojuma sniegšanā vai pasākuma norisē iesaistīto personu skaits un veselības stāvoklis;
10.2. ir atbildīgs par pamatprincipu ievērošanu pakalpojuma sniegšanas vai pasākuma organizēšanas vietā.

11. Organizējot pasākumu vai sniedzot saimniecisko pakalpojumu objektā, kura platība pārsniedz 1000 m2, pasākuma organizators vai saimnieciskā pakalpojuma sniedzējs izstrādā plānu šo noteikumu 6. punktā minēto pasākumu īstenošanai.

12. Fiziskas personas pienākums ir ievērot šo noteikumu 5., 6., 7. un 8. punktā minētās prasības, savukārt pasākuma organizatora vai saimnieciskā vai publiskā pakalpojuma sniedzēja pienākums ir nodrošināt, lai personai būtu iespēja tās ievērot.

13. Fiziskai personai ir pienākums nodrošināt sev mutes un deguna aizsegu, ja pasākuma organizators vai saimnieciskā vai publiskā pakalpojuma sniedzējs pirms pasākuma ir informējis par šādu prasību, tai skaitā izvietojot paziņojumu pasākuma norises vai saimnieciskā vai publiskā pakalpojuma sniegšanas vietā.

II. Pulcēšanās ierobežojumi

14. Pasākumu vai saimniecisko pakalpojumu sniegšanas vietā ir noteikts šāds maksimāli pieļaujamais personu skaits:
14.1. no 2020. gada 10. jūnija līdz 30. jūnijam vienlaikus uzturas ne vairāk kā:
14.1.1. 100 cilvēku iekštelpās;
14.1.2. 300 cilvēku ārtelpās, ievērojot šo noteikumu 15.2. apakšpunktu;
14.2. no 2020. gada 1. jūlija līdz 31. jūlijam vienlaikus uzturas ne vairāk kā:
14.2.1. 100 cilvēku iekštelpās, kuru kopējā publisko telpu platība ir 1000 m2 vai mazāk;
14.2.2. 500 cilvēku iekštelpās, kuru kopējā publisko telpu platība ir lielāka nekā 1000 m2, ievērojot šo noteikumu 15. punktu;
14.2.3. 1000 cilvēku ārtelpās, ievērojot šo noteikumu 15.2. apakšpunktu;
14.3. no 2020. gada 1. augusta līdz 31. augustam vienlaikus uzturas ne vairāk kā:
14.3.1. 250 cilvēku iekštelpās, kuru kopējā publisko telpu platība ir 1000 m2 vai mazāk;
14.3.2. 500 cilvēku iekštelpās, kuru kopējā publisko telpu platība ir lielāka nekā 1000 m2, ievērojot šo noteikumu 15. punktu;
14.3.3. 3000 cilvēku ārtelpās, ievērojot šo noteikumu 15.2. apakšpunktu.

15. Organizējot pasākumu vai sniedzot saimniecisku pakalpojumu objektā, kura kopējā publisko telpu platība pārsniedz 1000 m2:
15.1. tiek nodrošināts, ka telpās atrodas ne vairāk kā 50 % no kopējā iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj pasākuma norises vai saimnieciskā pakalpojuma sniegšanas telpas platība un infrastruktūra;
15.2. vienai personai telpā tiek nodrošināti ne mazāk kā 4 m2;
15.3. pasākuma organizators vai saimnieciskā pakalpojuma sniedzējs nodrošina publiski pieejamu informāciju par maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu pasākuma norises vai saimniecisko pakalpojuma sniegšanas vietā.

16. Šo noteikumu 14. punktā minētās prasības neattiecas uz kultūrvietām izstāžu un organizētu sporta treniņu (nodarbību) norises vietām, tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietām, kā arī sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšanas vietām (dzelzceļa stacijas, autoostas, lidosta u. tml.) un dabas takām, ja šajās vietās netiek rīkots pasākums.

17. Šo noteikumu 14. punktā noteiktais maksimālais personu skaits neietver darbiniekus, kas ir tieši saistīti ar pasākuma norises nodrošināšanu, tai skaitā sporta darbiniekus.

18. Sniedzot baseina pakalpojumu, vienai personai:
18.1. no 2020. gada 10. jūnija līdz 30. jūnijam tiek nodrošināta ne mazāk kā 12 m2 liela ūdens virsmas platība, izņemot baseinus labsajūtai (rekreācijai), kuros tiek nodrošināta ne mazāk kā 4 m2 liela ūdens virsmas platība;
18.2. no 2020. gada 1. jūlija līdz 31. augustam tiek nodrošināta ne mazāk kā 8 m2 liela ūdens virsmas platība, izņemot baseinus labsajūtai (rekreācijai), kuros tiek nodrošināta ne mazāk kā 4 m2 liela ūdens virsmas platība.

19. Tirdzniecības pakalpojuma sniedzējs vienam apmeklētājam nodrošina ne mazāk kā 4 m2 no publiski pieejamās telpu platības.

20. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniedzējs sabiedriskās ēdināšanas vietā nodrošina, ka:
20.1. publiski pieejamā platība uz vienu apmeklētāju iekštelpās ir ne mazāk kā 3 m2;
20.2. tiek nodrošināts divu metru attālums starp galdiņiem, ja starp tiem nav izveidota norobežojoša siena;
20.3. no 2020. gada 10. jūnija līdz 30. jūnijam:
20.3.1. iekštelpās pie viena galdiņa neatrodas vairāk par četriem apmeklētājiem, kas nav vienas mājsaimniecības locekļi;
20.3.2. ārtelpās pie viena galdiņa neatrodas vairāk par astoņiem apmeklētājiem, kas nav vienas mājsaimniecības locekļi;
20.4. apmeklētājiem ir iespēja iegādāties ēdienus arī līdzņemšanai;
20.5. galda piederumus, trauku komplektus un salvetes katram apmeklētājam izsniedz individuāli;
20.6 pēc katras ēdienreizes (katra apmeklētāja) galdiņus dezinficē.

21. Izstāžu zālēs un kultūrvietās (ja netiek organizēts pasākums) tiek nodrošināts, ka:
21.1. vienlaikus atrodas ne vairāk kā 50 % no kopējā iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj apmeklētājiem pieejamā telpu platība un infrastruktūra;
21.2. vienam apmeklētājam ir paredzēti ne mazāk kā 4 m2 publiski pieejamās telpu platības;
21.3. tiek nodrošinātas atsevišķas (nodalītas) apmeklētāju ieejas un izejas plūsmas;
21.4. tiek nodrošinātas ejas starp izstāžu stendu rindām vismaz triju metru platumā;
21.5. apmeklētājiem ir publiski pieejama informācija par maksimāli pieļaujamo personu skaitu, kas vienlaikus var atrasties norises vietā.

22. Ja izstādes norises vietā tiek rīkots arī seminārs vai konference, to rīko pilnībā norobežotā telpā, ievērojot šo noteikumu 14. punktā minēto prasību attiecībā uz maksimāli pieļaujamo personu skaitu.

23. Pasākumiem, kuros apmeklētājs piedalās, atrodoties vieglajā transportlīdzeklī, nepiemēro šo noteikumu 14. punktā minēto prasību attiecībā uz maksimāli pieļaujamo personu skaitu.

24. Kultūras, sporta, izklaides, tai skaitā diskotēku, un reliģiskās darbības veikšanas vietās darbu uzsāk ne agrāk kā plkst. 6.30 un beidz ne vēlāk kā plkst. 24.00, izņemot sabiedriskās ēdināšanas vietas un brīvdabas kino demonstrācijas pasākumus, kurus beidz ne vēlāk kā plkst. 02.00.

III. Izglītības un sporta procesa organizēšanas un norises nosacījumi

25. Līdz 2020. gada 31. jūlijam mācību procesa norise klātienē izglītības iestādēs nenotiek un mācības tiek nodrošinātas attālināti. Šajā laikā klātienē atļauts īstenot:
25.1. izglītības procesu pirmsskolas izglītības programmās;
25.2. konsultācijas izglītības iestādē izglītojamiem, kas gatavojas valsts pārbaudījumiem, tai skaitā profesionālās kvalifikācijas eksāmeniem un iestājpārbaudījumiem;
25.3. konsultācijas izglītības iestādē 9. klašu izglītojamiem izglītības ieguvei pamatizglītības pakāpē;
25.4. izglītības procesu sporta profesionālās ievirzes un sporta interešu izglītības programmās, ievērojot šo noteikumu 31. punktā minētās prasības;
25.5. profesionālās kvalifikācijas praksi ieslodzījuma vietās;
25.6. valsts pārbaudījumu, tai skaitā profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, un iestājpārbaudījumu norisi izglītības iestādē izglītojamiem izglītības ieguvei pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē, tai skaitā profesionālās ievirzes izglītības programmās;
25.7. valsts pārbaudījumu, tai skaitā profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, un iestājpārbaudījumu norisi augstākās izglītības iestādē izglītojamiem izglītības ieguvei augstākās izglītības pakāpē, ja to nav iespējams veikt attālināti;
25.8. profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības un profesionālās augstākās izglītības programmas praktiskās daļas apguvi, kuras norise paredzēta izglītības iestādē, un attiecīgo pārbaudījumu norisi, ja to nav iespējams veikt attālināti. Īstenojot šādas norises, nodrošina, ka tās fiziski nepārklājas ar šo noteikumu 25.2., 25.3., 25.6. un 25.7. apakšpunktā minētajām aktivitātēm vienas izglītības iestādes telpās;
25.9. izglītības procesu profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības programmās, tai skaitā pārbaudījumu norisi, ievērojot šo noteikumu 29. punktu. Ja mācību procesu īsteno izglītības iestādes ēkā, nodrošina, ka tas fiziski nepārklājas ar šo noteikumu 25.2., 25.3., 25.6., 25.7. un 25.8. apakšpunktā minētajām aktivitātēm vienas izglītības iestādes telpās;
25.10. izglītības procesu interešu izglītības programmās, ievērojot šo noteikumu 14. punktā minētos pulcēšanās ierobežojumus. Ja interešu izglītības programmu īsteno izglītības iestādes ēkā, nodrošina, ka minētais process fiziski nepārklājas ar šo noteikumu 25.2., 25.3., 25.6., 25.7. un 25.8. apakšpunktā minētajām aktivitātēm vienas izglītības iestādes telpās;
25.11. papildu mācību pasākumu, tostarp pēcpārbaudījumu, norisi izglītības iestādē izglītojamiem mācību priekšmetos pamatizglītības pakāpē, nodrošinot, ka minētie procesi fiziski nepārklājas ar šo noteikumu 25.2., 25.3., 25.6. un 25.8. apakšpunktā minētajām aktivitātēm vienas izglītības iestādes telpās;
25.12. izglītības procesu sociālās korekcijas izglītības iestādē “Naukšēni”;
25.13. izglītības procesu Britu vidusskolā Latvijā, Žila Verna Rīgas Franču skolā, Rīgas Starptautiskajā skolā, Latvijas Starptautiskajā skolā, Rīgas Vācu skolā un Starptautiskajā vidusskolā “Ekziperī”;
25.14. sertificētu mācību kursu programmu īstenošanu jūrnieku profesionālās kvalifikācijas iegūšanai un uzturēšanai, ievērojot šo noteikumu 29. punktā minētos pulcēšanās ierobežojumus.

26. Izglītības procesa organizēšanai un norisei klātienē šo noteikumu 25.5. un 25.12. apakšpunktā minētajos gadījumos var nepiemērot šo noteikumu 6.1. un 6.3. apakšpunktā minētās prasības, savukārt šo noteikumu 25.6. un 25.7. apakšpunktā minētajos gadījumos var nepiemērot šo noteikumu 7.7. apakšpunktā minētos piesardzības pasākumus.

27. Papildus šo noteikumu 25. punktā minētajām prasībām izglītības procesa norisi klātienē atļauts īstenot veselības aprūpes jomas reglamentētajās profesijās un specialitātēs, organizējot medicīniskās izglītības klīniskās mācības (arī rezidentūrā iegūstamo daļu) ārstniecības iestādēs.

28. Līdz 2020. gada 31. augustam bērnu nometnēs bērnu skaits grupā ir ne vairāk kā 30 dalībnieki. Ja to pieļauj attiecīgās nometnes norises vietas kapacitāte, vienlaikus var norisināties vairāku grupu aktivitātes.

29. Līdz 2020. gada 31. augustam pieaugušo profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības programmās maksimālais personu skaits grupā ir 50.

30. Papildus šo noteikumu 25. punktā minētajām prasībām pēc saskaņošanas ar veselības ministru lēmumu par izglītības procesa norisi klātienē militārajās izglītības iestādēs pieņem aizsardzības ministrs, iekšlietu sistēmas izglītības iestādēs – iekšlietu ministrs, Ieslodzījuma vietu pārvaldes Mācību centrā un Tiesu administrācijā – tieslietu ministrs.

31. Organizēti sporta treniņi (nodarbības) notiek, ievērojot, ka:
31.1. sporta treniņa (nodarbības) norisei vienā treniņgrupā vienlaikus organizēti pulcējas ne vairāk kā 30 personas. Ja to pieļauj attiecīgās sporta norises vietas kapacitāte, vienlaikus var norisināties vairāku treniņgrupu darbs;
31.2. vienai personai tiek nodrošināti ne mazāk kā 4 m2 no sporta treniņa (nodarbības) norises vietas platības.

32. Sporta pasākumi līdz 2020. gada 31. jūlijam iekštelpās, kuru kopējā publisko telpu platība ir mazāka nekā 1000 m2, norisinās bez skatītājiem (personām, kas nav tieši iesaistīti sporta pasākuma organizēšanā un norisē).
32.1 Šo noteikumu 24. punktā minētais laika ierobežojums neattiecas uz sporta pasākumu norisi ārtelpās

IV. Īpašie epidemioloģiskās drošības pasākumi sociālo pakalpojumu saņemšanai

33. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija pakalpojumu ar izmitināšanu nodrošina, ja:
33.1. personai, kas tiek ievietota institūcijā, sadarbībā ar ģimenes ārstu ne agrāk kā divas dienas pirms ievietošanas veikts Covid-19 tests un tas ir negatīvs, izņemot bērnus, kuriem nekavējoties (ārkārtējos gadījumos) nepieciešams nodrošināt uzturēšanos krīzes centrā vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
33.2. personai, kas tiek pārvesta no stacionārās ārstniecības, ne agrāk kā divas dienas pirms iestāšanās institūcijā veikts Covid-19 tests;
33.3. persona pēc uzņemšanas institūcijā 14 dienas atrodas pašizolācijā.

34. Citās institūcijās sociālo pakalpojumu ar izmitināšanu sniedz personai bez elpceļu saslimšanas pazīmēm, ja viņa atbilst vienai no šādām prasībām:
34.1. persona var uzrādīt dokumentu, ka viņai veikts Covid-19 tests ne agrāk kā trīs dienas pirms iestāšanās institūcijā un tas ir negatīvs;
34.2. personai ir ne agrāk kā nedēļu pirms ierašanās institūcijā izsniegta ārstējošā vai ģimenes ārsta izziņa par kontrindikāciju neesību pakalpojuma saņemšanai.

V. Ierobežojumi starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem,  tūrismam un ceļošanai

35. Starptautiskos pasažieru pārvadājumus caur lidostām, ostām, ar autobusiem un dzelzceļa transportu neveic no/uz Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk – centrs) tīmekļvietnē publicētajām valstīm, kurās ir reģistrēta tāda Covid-19 infekcijas izplatība, kas var radīt nopietnu sabiedrības veselības apdraudējumu, izņemot:
35.1. pasažieru pārvadājumus ar valsts gaisa kuģiem un militāro transportu;
35.1.1 Ārlietu ministrijas ierosinātus neregulārus pasažieru pārvadājumus repatriācijas nolūkos;
35.2. pasažieru pārvadājumus (ne vairāk par pieciem pasažieriem) ar privāto gaisa transportu un biznesa lidojumus;
35.3. pasažieru pārvadājumus (ne vairāk par pieciem pasažieriem) ar privātajiem un atpūtas kuģošanas līdzekļiem;
35.4. neregulāros pasažieru pārvadājumus, pasažieriem šķērsojot Latvijas Republikas teritoriju tranzītā;
35.5. neregulāros pasažieru pārvadājumus, kuri ir speciāli organizēti darbinieku nogādāšanai darbu pienākumu veikšanai;
35.6. pārvadājumus, kuros darbinieku pārvadāšana tiek veikta, pamatojoties uz darba devēja pārvadātajam iesniegtu darbinieku sarakstu.

36. No 2020. gada 10. jūnija ir aizliegta personu un transportlīdzekļu kustība caur Eiropas Savienības ārējās robežas robežšķērsošanas vietām no/uz centra tīmekļvietnē publicētajām valstīm, kurās ir reģistrēta tāda Covid-19 infekcijas izplatība, kas var radīt nopietnu sabiedrības veselības apdraudējumu, izņemot kravu pārvadājumus.

37. Šo noteikumu 36. punktā minētais aizliegums neattiecas uz:
37.1. Latvijas Republikas valstspiederīgajiem un viņu ģimenes locekļiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir ārvalstīs, kā arī ārzemniekiem, kuri, šķērsojot Latvijas Republikas teritoriju tranzītā, atgriežas savas pastāvīgās dzīvesvietas valstī;
37.2. Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas un Šveices valstspiederīgajiem un viņu ģimenes locekļiem, kā arī personām, kuras pastāvīgi dzīvo šajās valstīs, lai, šķērsojot Latvijas Republikas teritoriju tranzītā, atgrieztos savā mītnes zemē, tai skaitā Latvijas Republikā;
37.3. transporta un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzēju darbiniekiem un pasažieriem, kravas vai tehnisko reisu apkalpēm, kas ierodas Latvijas Republikā vai izbrauc no tās, pildot darba pienākumus;
37.4. šo noteikumu 35.1., 35.2., 35.3. un 35.4. apakšpunktā minēto pārvadājumu pasažieriem;
37.5. jūrniekiem, kuriem jānokļūst savā darbavietā uz kuģa vai nepieciešams atgriezties no tā;
37.6. ārzemniekiem, kuru ievešanas nepieciešamību Latvijā komersantu saistību izpildei apliecinājusi Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, pamatojoties uz šo noteikumu 59. punktā minētajiem kritērijiem;
37.7.ārvalstu diplomātiem un viņu ģimenes locekļiem, kas šķērso Latvijas Republikas teritoriju tranzītā oficiālo funkciju veikšanai, kā arī Latvijas diplomātiskās pases turētājiem, diplomātiskā un konsulārā dienesta ierēdņiem, darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri atgriežas no savas dienesta valsts vai kuriem jānokļūst savā dienesta valstī;
37.8. Latvijas valstspiederīgajiem, kuri ir Latvijas oficiālo delegāciju locekļi vai kuriem jānokļūst savā darba vietā starpvaldību projekta ietvaros.

38. Pirms ierašanās Latvijas Republikā šo noteikumu 56. punktā minētā persona, kas ieradusies no centra tīmekļvietnē publicētās valsts, uz kuru ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi, rakstiski apliecina, ka, ierodoties Latvijas Republikā, ievēros īpašus piesardzības pasākumus atbilstoši šo noteikumu 56. punktam, tai skaitā nodrošinās pašizolāciju. Minētajā apliecinājumā persona norāda savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontakttālruni saziņai un faktiskās dzīvesvietas adresi, kurā persona būs sasniedzama, kā arī valstis un izbraukšanas datumus, kurās persona uzturējusies pēdējo 14 dienu laikā pirms ierašanās Latvijas Republikas teritorijā. Ja faktiskās dzīvesvietas adrese atšķiras no pašizolācijas vietas adreses, personai ir pienākums nekavējoties par to paziņot Valsts policijai. Šo noteikumu 59. punktā minētās personas, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un kontakttālruni, rakstiski apliecina, ka, uzturoties Latvijā, ārpus darba laika nodrošinās pašizolāciju, novēros savu veselības stāvokli (divas reizes dienā – no rīta un vakarā – mērot ķermeņa temperatūru) un ievēros šo noteikumu 56. punktā minētās prasības. Attiecīgais pārvadātājs ir atbildīgs par aizpildīta personas apliecinājuma nodošanu Valsts robežsardzei, kas savukārt to nodod Valsts policijai.

 

VI. Prasības pārtikas apritei

39. Pārtikas uzņēmumi, kas sniedz sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus vai tirgo tādu nefasētu pārtiku, ko piedāvā bez iesaiņojuma un kas pirms lietošanas uzturā nav jāmazgā vai termiski jāapstrādā, pašapkalpošanās zonā nodrošina pārtikas realizēšanu tikai fasētā veidā vai to iesaiņo pēc pircēja lūguma.

40. Ievērojot normatīvajos aktos par primāro pārtikas produktu apriti nelielā apjomā noteiktās higiēnas un veterinārās prasības, atļauts pārsniegt minētajos normatīvajos aktos noteikto tieši galapatērētājam vai mazumtirdzniecības uzņēmumam, kas tieši apgādā galapatērētāju, piegādājamo produktu apjomu.

VII. Diagnostika un ziņošana par Covid-19 infekcijas gadījumiem

41. Ārstniecības iestāde personām ar akūtiem elpceļu infekcijas slimības simptomiem, kā arī personām, kas ietilpst kādā no Covid-19 infekcijas riska grupām, nodrošina izmeklējumus Covid-19 infekcijas diagnostikai atbilstoši centra tīmekļvietnē publicētajiem nosacījumiem Covid-19 infekcijas izmeklēšanai un slimības diagnostikai.

42. Ja ģimenes ārsts saņem informāciju, ka pacientam ir laboratoriski noteikta Covid-19 infekcija, viņš izvērtē slimības smagumu un hospitalizācijas nepieciešamību. Ja slimības norise ir viegla, ģimenes ārsts informē pacientu un attālināti organizē pacienta ārstēšanu un uzraudzību. Ja ieslodzījuma vietas ārsts saņem informāciju, ka ieslodzītajam ir laboratoriski noteikta Covid-19 infekcija, tad ieslodzījuma vietas ārsts nekavējoties uzsāk ieslodzītā primāro medicīnisko pārbaudi, kā arī nodrošina medicīnisko novērošanu un ārstniecību, ja tāda nepieciešama. Šādu ieslodzīto nekavējoties izolē atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumam.

43. Ieslodzītajam, kuram Covid-19 infekcija noteikta pēc klīniskām pazīmēm, nodrošina medicīnisko novērošanu un ārstniecību, ja tāda nepieciešama, un šādu ieslodzīto nekavējoties izolē atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumam.

44. Ģimenes ārsts vai ieslodzījuma vietas ārsts ziņo centram par klīniski apstiprinātu Covid-19 infekcijas gadījumu un par noslēgtu Covid-19 infekcijas gadījumu, aizpildot normatīvajos aktos par infekcijas slimību reģistrāciju minēto steidzamo paziņojumu par infekcijas slimību (veidlapa Nr. 058/u).

45. Stacionārā ārstniecības iestāde aizpilda paziņojuma veidlapu atbilstoši šo noteikumu pielikumam par Covid-19 infekcijas iznākumu stacionētam pacientam. Ārstniecības iestāde veidlapu nosūta centram darbdienas laikā pēc pacienta izrakstīšanas no stacionārās ārstniecības iestādes vai nāves konstatēšanas datuma.

VIII. Kontaktpersonu noteikšana un medicīniskā novērošana

46. Veicot Covid-19 infekcijas gadījuma epidemioloģisko izmeklēšanu, centrs nosaka konkrētās inficētās personas kontaktpersonas un informē attiecīgās personas ģimenes ārstu par identificēto kontaktpersonu medicīniskās novērošanas ilgumu (beigu datumu) un veicamajiem pretepidēmijas pasākumiem, tai skaitā kontaktpersonas mājas karantīnas nepieciešamību.

47. Veicot ieslodzītā epidemioloģisko izmeklēšanu, centrs nosaka konkrētā inficētā ieslodzītā kontaktpersonas un informē ieslodzījuma vietas ārstu par identificēto kontaktpersonu, ja tā atrodas ieslodzījuma vietā, par tās medicīniskās novērošanas ilgumu (beigu datumu) un veicamajiem pretepidēmijas pasākumiem. Ja tiek konstatētas kontaktpersonas ārpus ieslodzījuma vietas, tad centrs rīkojas atbilstoši šo noteikumu 46. punktam.

48. Pēc šo noteikumu 46. punktā minētās informācijas saņemšanas ģimenes ārsts uzsāk kontaktpersonas primāro medicīnisko pārbaudi un attālināti veic tās medicīnisko novērošanu.

49. Pēc šo noteikumu 47. punktā minētās informācijas saņemšanas ieslodzījuma vietas ārsts uzsāk tā ieslodzītā primāro medicīnisko pārbaudi un medicīnisko novērošanu, kurš atzīts par kontaktpersonu. Šāds ieslodzītais tiek nekavējoties izolēts atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumam.

50. Ja nepieciešams, ģimenes ārsts kontaktpersonai piedāvā izsniegt darbnespējas lapu uz visu mājas karantīnas laiku, kā arī informē kontaktpersonu par noteikumiem, kas jāievēro pašizolācijas (mājas karantīnas) laikā saskaņā ar šo noteikumu 55. punktu.

51. Medicīniskās novērošanas laikā ģimenes ārsts vismaz reizi dienā attālināti sazinās ar kontaktpersonu un noskaidro viņas veselības stāvokli (ķermeņa temperatūru, sūdzības).

52. Ja ģimenes ārsts konstatē, ka kontaktpersonai ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes, viņš izvērtē slimības smagumu un hospitalizācijas nepieciešamību. Ja slimības norise ir viegla, ģimenes ārsts informē pacientu par klīniski noteiktu Covid-19 infekcijas diagnozi un attālināti organizē pacienta ārstēšanu, kā arī ziņo centram atbilstoši šo noteikumu 44. punktam.

53. Centrs, saņemot kontaktinformāciju no personas, par kuru ir radušās epidemioloģiski pamatotas aizdomas, ka tā atradusies paaugstināta inficēšanās riska apstākļos, un kura ir noteikta, izmantojot mobilo lietotni, sazinās ar minēto personu, izvērtē Covid-19 inficēšanās riskus un atzīst vai neatzīst viņu par kontaktpersonu, kā arī sniedz rekomendācijas turpmākajai rīcībai.

IX. Izolācija, mājas karantīna un pašizolācija

54. Ja Covid-19 diagnosticēta laboratoriski vai noteikta pēc klīniskām pazīmēm, izolācijas laikā persona:
54.1. nepamet ārstniecības iestādi, uzturēšanās vietu vai dzīvesvietu un ir pieejama saziņai un sadarbībai ar ģimenes ārstu un citām ārstniecības personām;
54.2. nepakļauj citas personas inficēšanās riskam, neveido tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem (neuzņem viesus, nedodas privātās vizītēs, uz darbu, sabiedriskām un publiskām vietām un telpām);
54.3. ievēro centra epidemiologa un ārsta norādījumus;
54.4. izolāciju pārtrauc tikai ar ārstējošā ārsta atļauju.

55. Ja centrs personu ir atzinis par Covid-19 kontaktpersonu, personai nosaka mājas karantīnu 14 dienas pēc pēdējā kontakta ar personu, kam apstiprināta Covid-19 infekcija. Mājas karantīnas laikā persona:
55.1. uzturas dzīvesvietā vai citā uzturēšanās vietā un ir pieejama saziņai un sadarbībai ar ģimenes ārstu un citām ārstniecības personām;
55.2. nepakļauj citas personas inficēšanās riskam, neveido tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem (neuzņem viesus, nedodas privātās vizītēs, uz darbu, sabiedriskām un publiskām vietām un telpām, kur uzturas daudz cilvēku);
55.3. ievēro centra epidemiologa un ārsta norādījumus;
55.4. mājas karantīnu pārtrauc tikai ar ārstējošā ārsta atļauju.

56. Ja persona pēdējo 14 dienu laikā uzturējusies kādā no centra tīmekļvietnē publicētajām valstīm, uz kurām ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi, viņa nodrošina pašizolāciju dzīvesvietā vai citā uzturēšanās vietā 14 dienas pēc izbraukšanas no minētās valsts. Pašizolācijas laikā persona:
56.1. uzturas dzīvesvietā vai citā uzturēšanās vietā;
56.2. nepakļauj citas personas inficēšanās riskam, neveido tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem (neuzņem viesus, nedodas privātās vizītēs, uz darbu, sabiedriskām un publiskām vietām un telpām, kur uzturas daudz cilvēku, izņemot veikala apmeklējumu un nokļūšanu dzīvesvietā vai citā uzturēšanās vietā uzreiz pēc ierašanās Latvijā, lietojot mutes un deguna aizsegu);
56.3. 14 dienas novēro savu veselības stāvokli un divas reizes dienā (no rīta un vakarā) mēra ķermeņa temperatūru un informē ģimenes ārstu, ja parādās kādas akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (klepus, paaugstināta ķermeņa temperatūra (drudzis), elpas trūkums).

57. Šo noteikumu 54., 55. un 56. punktā minētās personas, pieprasot un saņemot saimniecisku vai publisku pakalpojumu, informē saimnieciskā vai publiskā pakalpojuma sniedzēju par atrašanos izolācijā, mājas karantīnā vai pašizolācijā.

58. Šo noteikumu 56.1. apakšpunktā minētā prasība par pašizolāciju darba pienākumu veikšanas laikā neattiecas uz transporta un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzēju darbiniekiem un pasažieru, kravas vai tehnisko reisu apkalpēm, kas atgriežas no darba braucieniem un komandējumiem, ja viņiem nav novērojamas akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes. Ārpus darba laika minētās personas nodrošina pašizolāciju.

59. Ārvalstniekiem, kuru ierašanās Latvijā nepieciešama Latvijas komersantu saistību izpildei, netiek piemērota šo noteikumu 56.1. apakšpunktā minētā prasība par pašizolāciju darba pienākumu veikšanas laikā, ja personai nav novērojamas akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmes un persona atbilst šādiem kritērijiem:
59.1. ārvalstnieka ierašanās Latvijā ir saistīta ar Latvijā reģistrēta komersanta valdījumā esošu iekārtu darbības tehnisko apkopi vai jaunu iekārtu uzstādīšanu, ja to nevar nodrošināt pakalpojuma sniedzēji Latvijā un ja tas nepieciešams preču ražošanai vai pakalpojumu sniegšanai, vai komersanta saistību izpildei, kas saistītas ar publiskā iepirkuma līguma saistību izpildi, ko apliecina attiecīgs Latvijā reģistrēta komersanta apliecinājums saskaņā ar šo noteikumu 60. punktu;
59.2. ārvalstnieka ierašanās Latvijā ir saistīta ar Latvijā reģistrēta komersanta ražotu produktu vai pakalpojumu sertifikāciju, atestāciju vai atbilstības novērtēšanu, kā arī augsti kvalificētu darbinieku piesaistei, lai nodrošinātu attiecīgo preču vai pakalpojumu laišanu civiltiesiskā apgrozījumā vai komersanta saistību izpildei attiecībā uz līguma saistību izpildi, ko apliecina attiecīgs Latvijā reģistrēta komersanta apliecinājums saskaņā ar šo noteikumu 60. punktu;
59.3. ārvalstnieka ierašanās Latvijā ir saistīta ar nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības valdījumā esošu iekārtu vai būvju tehnisko apkopi vai jaunu iekārtu uzstādīšanu, vai būvdarbiem, kas nepieciešami komersanta darbības vai kritiskās infrastruktūras uzturēšanas nodrošināšanai, vai ar būvniecības ieceres īstenošanu (tai skaitā inženierizpēti), ja tā attiecas uz objektu, kuram ir noteikts nacionālo interešu objekta statuss;
59.4. ārvalstnieka ierašanās Latvijā ir saistīta ar Latvijas komersanta saistību izpildi attiecībā uz investīciju projekta īstenošanu Latvijā, kurā plānotā ieguldījumu summa pārsniedz vismaz vienu miljonu euro vai plānoto no jauna radīto darba vietu skaits ir lielāks par 20, kā arī Latvijā ražotu preču vai pakalpojumu eksporta darījuma noslēgšanu, ja potenciālā eksporta darījuma vērtība ir lielāka par simt tūkstošiem euro, uz laiku, ko apliecina attiecīgs Latvijā reģistrēta komersanta apliecinājums saskaņā ar šo noteikumu 60. punktu;
59.5. ārvalstnieka ierašanās Latvijā ir saistīta ar saistību izpildi attiecībā uz sezonas darbu veikšanu lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivkopības un pārtikas ražošanas nozarē.

60. Šo noteikumu 59.1., 59.2., 59.3., 59.4. un 59.5. apakšpunktā minētajā gadījumā uz ārvalstnieku netiek attiecināta šo noteikumu 56.1. apakšpunktā minētā prasība, ja Latvijas komersants, kura saistību izpildei Latvijā ir ieradies ārvalstnieks, iesniedz Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā apliecinājumu par:
60.1. ārvalstnieka atbilstību konkrētam šo noteikumu 59. punktā minētajam izņēmumam;
60.2. to, ka ārvalstnieks, kas ierodas Latvijā, nav inficēts ar Covid-19 infekciju;
60.3. to, ka 14 dienas kopš ārvalstnieka ierašanās Latvijā nodrošinās viņa pašizolāciju ārpus darba laika un šajā laikā ārvalstnieks neizmantos sabiedrisko transportu, kā arī nodrošinās ārvalstnieka transportēšanu uz darba izpildes vai pakalpojuma sniegšanas vietu un no tās;
60.4. to, ka ārvalstnieks ievēros visus ierobežojumus, kas noteikti
Covid-19 infekcijas izplatības novēršanai, tai skaitā šo noteikumu 56.2. un 56.3. apakšpunktā minētos nosacījumus;
60.5. to, ka segs visus ar ārstniecību saistītos izdevumus, ja ārvalstniekam tiks apstiprināta Covid-19 infekcija.

61. Kultūras ministrs pēc saskaņošanas ar veselības ministru nosaka kultūras darbinieku grupas, kuru ierašanās Latvijā nepieciešama kultūras pakalpojumu un publisko pasākumu rīkošanai un uz kuriem darba pienākumu veikšanas laikā netiek attiecināta šo noteikumu 56.1. apakšpunktā minētā prasība par pašizolāciju, ja personai nav novērojamas akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes.

62. Lēmumu par izolācijas vai mājas karantīnas pasākumu izbeigšanu šo noteikumu 54. un 55. punktā minētajos gadījumos pieņem ārstniecības persona, ņemot vērā centra tīmekļvietnē publicēto algoritmu. Pieņemot lēmumu par izolācijas izbeigšanu, ārstniecības persona izsniedz vai elektroniski nosūta pacientam veidlapu Nr. 027/u ar šādu ierakstu: “Apliecinu, ka uz šo personu no 2020. gada … (datums) nav attiecināmi izolācijas nosacījumi”.

X. Noteikumu piemērošanas izņēmumi ieslodzījuma vietās

63. Uz Ieslodzījuma vietu pārvaldi attiecas šo noteikumu 4. un 9. punktā, 25.5. apakšpunktā, 30. punktā, VII un VIII nodaļā minētās prasības.

64. Ieslodzījuma vietas administrācija izsniedz ieslodzītajam, kuram diagnosticēta Covid-19 infekcija vai kurš atbilstoši šiem noteikumiem atzīts par kontaktpersonu un tiek atbrīvots no ieslodzījuma vietas, informāciju par viņa pienākumiem atbilstoši šiem noteikumiem un informāciju par personas pienākumu nekavējoties vērsties pie ģimenes ārsta, kā arī, ja iespējams, –informāciju par saziņas iespējām ar personas ģimenes ārstu.

65. Ieslodzījuma vietas administrācija informē centru, ja ieslodzītais, kuram apstiprināta Covid-19 diagnoze vai kurš atbilstoši šiem noteikumiem atzīts par kontaktpersonu, tiks atbrīvots no ieslodzījuma vietas, un norāda paredzamo atbrīvošanas datumu un laiku.
66. Ieslodzījuma vietas ārsts pēc ieslodzītā lūguma izsniedz viņam izziņu par kontrindikāciju neesību šo noteikumu 34. punktā minētā pakalpojuma saņemšanai, ja ieslodzītais pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma vietas plāno uzturēties institūcijā ar izmitināšanu (sociālās rehabilitācijas centrā vai patversmē).

Ministru prezidents A. K. Kariņš
Veselības ministre I. Viņķele

 

https://mk.gov.lv/lv/aktualitates/epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai-speka

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa