Izsludināts konkurss uz Memoranda padomes deleģētā pārstāvja vietu Valsts sekretāru sanāksmē

27. augusts. 2020

Atbilstoši šodienas, 2020.gada 26.augusta Memoranda padomes sēdē lemtajam un ar mērķi turpināt nodrošināt pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos un efektīvi sekmēt sabiedrības interesēm atbilstošu valsts pārvaldes darbību, tiek izsludināts konkurss uz Memoranda padomes deleģētā pārstāvja Valsts sekretāru sanāksmē vietu.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumu Nr.300 “Ministru kabineta kārtības rullis” 63.2.apakšpunktu Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes pilnvarots pārstāvis Valsts sekretāru sanāksmē piedalās ar padomdevēja tiesībām. Kandidātu izvirzīšana un lēmuma pieņemšana par konkrētas personas apstiprināšanu notiek saskaņā ar Memoranda padomes 2017.gada 25.maija sēdē apstiprināto kārtību – pieejama: http://www.mk.gov.lv/sites/default/files/editor/memo_delegejumu_kartiba_2017_240517_apst.pdf.

Pieteikumi ar norādi “Konkursam NVO pārstāvja izraudzīšanai darbam VSS” (atkarībā no pieteikuma veida) iesūtāmi uz e-pastu: nvo@mk.gov.lv līdz 2020.gada 20.septembra plkst.23.59.

Katra NVO ir tiesīga izvirzīt vienu kandidātu. Izvirzot kandidātu, NVO sagatavo un iesniedz pieteikumu brīvā formātā, iekļaujot šādu informāciju:
• biedrības vai nodibinājuma nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un e-pasta adrese, kā arī kandidāta vārds, uzvārds, kontakttālrunis un e-pasta adrese;
• biedrības vai nodibinājuma darbības un pieredzes līdzdalībā valsts pārvaldē un sadarbības veicināšanā ar NVO, administratīvās kapacitātes apraksts, un kandidāta līdzšinējā pieredze interešu aizstāvībā un līdzdalībā valsts pārvaldē;
• kā NVO pārstāvis VSS, MKK un NTSP izplatīs informāciju, nevalstiskā sektora viedokļa apkopošanā iesaistīs citas NVO un nodrošinās atgriezenisko saiti.

Pieteikumam pievienojams kandidāta dzīvesgājuma apraksts (curriculum vitae).

Izvirzīt kandidātu dalībai VSS, MKK un NTSP sēdēs ir tiesības tādai NVO, kas atbilst visiem šiem kritērijiem:
• NVO ir biedrība vai nodibinājums, kas reģistrēts Latvijas Republikā vismaz trīs gadus pirms konkursa izsludināšanas;
• NVO ir parakstījusi Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandu;
• iesniedzējs nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;
• NVO darbojas plašākas sabiedrības interešu aizstāvības jomā; NVO interešu aizstāvība ir pamatdarbības joma vai tās viens no uzdevumiem;
• NVO pēdējos 12 mēnešos bijusi sadarbība ar valsts pārvaldes institūcijām;
• NVO administratīvās spējas ļauj nodrošināt informācijas izplatīšanu un citu nozares NVO iesaisti, kā arī atgriezeniskās saiknes nodrošināšanu.

NVO var izvirzīt tādu fizisko personu, kura atbilst šādiem kritērijiem:
• tai ir vismaz 18 gadu;
• pieredze sabiedrības līdzdalības jautājumos;
• padziļinātas zināšanas par nevalstiskā sektora darbību un galvenajiem attīstības plānošanas dokumentiem, kas skar pilsonisko sabiedrību un sabiedrības līdzdalību;
• zināšanas par pilsoniskās sabiedrības attīstības, interešu aizstāvības un sabiedrības integrācijas jautājumiem;
• izpratne par pilsoniskās sabiedrības vajadzībām.

Pārstāvja apstiprināšana plānota 2020.gada 30.septembra sēdē. Memoranda padome šodien arī atbalstīja, ka līdzšinējā deleģētā pārstāve – biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” direktore Kristīne Zonberga turpina darbu līdz jauna pārstāvja apstiprināšanai.

 

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa