Ārkārtējās situācijas laikā mainīta dažu labklājības nozares iestāžu darbība

6. aprīlis. 2020

Stājies spēkā likums "Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību". Tas nosaka īpašu valsts institūciju darbību regulējumu ārkārtējās situācijas laikā un atsevišķos gadījumos arī noteiktā termiņā pēc ārkārtējās situācijas beigām.

Likums paredz, ka Labklājības ministrijai, izvērtējot dīkstāves perioda ietekmi uz pakalpojumu sniegšanu, ir tiesības veikt samaksu par dīkstāves periodu ārpusģimenes aprūpes atbalsta centriem, kuri valsts noteiktos pakalpojumus ārkārtas situācijā nevar sniegt klātienē. Dīkstāves samaksa var pārsniegt valdības noteikto ārpusģimenes aprūpes atbalsta centram par pakalpojumiem paredzēto līdzekļu apmēru, bet nedrīkst pārsniegt 2020. gada janvārī un februārī aprēķinātās vidējās izmaksas. Savukārt ārpusģimenes aprūpes atbalsta centri, kas nodrošina mācību programmas apguvi potenciālajām audžuģimenēm, specializētajām audžuģimenēm un adoptētājiem, tagad var nodrošināt mācību programmas teorētiskās daļas apguvi attālināti.

Tiek pārtraukta jaunu klientu ievietošana sociālo pakalpojumu institūcijās, kas sniedz sociālos pakalpojumus ar izmitināšanu. Te izņēmums ir sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana vardarbībā cietušām personām krīzes centros, kā arī bez vecāku gādības palikuša bērna ievietošana ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai krīzes centrā. Vēl izņēmums attiecas arī uz personu bez dzīvesvietas īslaicīgu izmitināšanu patversmē un naktspatversmē.

Sociālos pakalpojumus dzīvesvietā sniedz attālināti, izņemot gadījumu, kad pakalpojumu šādi nodrošināt nav iespējams. Klātienē sociālo pakalpojumu sniegšana klientam pieļaujama, ja individuāli ir izvērtēta nepieciešamība pakalpojumu nodrošināt nekavējoties, ir iespēja garantēt drošību, kā arī ir pakalpojuma sniegšanai nepieciešamie resursi.

Sociālo pakalpojumu sniedzējiem, kuri reģistrēti Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā 2012. gadā un kuriem pārreģistrācija veicama laikposmā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim, saglabās reģistrāciju un veiks pārreģistrāciju laikā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim. Sociālo pakalpojumu sniedzējiem, kuri reģistrēti Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā 2013. gadā un kuriem pārreģistrācija veicama laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim, saglabās reģistrāciju un veiks pārreģistrāciju laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim.

Ja izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā par kādu cilvēku ir pieņemts policijas lēmums par nošķiršanu vai ir tiesas lēmums par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, kas aizliedz atrasties mājoklī, bet šis cilvēks nav spējīgs nodrošināt pašizolāciju, tad šādu vietu iespēju robežās ir jānodrošina pašvaldībai. Šajā gadījumā cilvēks (izņemot personu ar invaliditāti un personu, kura atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu) pats sedz izdevumus, kas saistīti ar pašizolācijas vietas nodrošināšanu.

Nodarbinātības valsts aģentūra var saīsināt Darba likumā noteikto termiņu paziņojumam par kolektīvo atlaišanu, nosakot to īsāku par 30 dienām. Par termiņa saīsināšanu Nodarbinātības valsts aģentūra nekavējoties rakstiski paziņo darba devējam un darbinieku pārstāvjiem.

http://lm.gov.lv/lv/aktuali/aktuali-list/91764-arkartejas-situacijas-laika-mainita-dazu-labklajibas-nozares-iestazu-darbiba

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa