LM izstrādājusi virkni pasākumu ģimenes politikas sekmēšanai
Lai sekmētu atbalsta sniegšanu ģimenēm un veicinātu ģimeni atbalstošas vides attīstību, Labklājības ministrijas (LM) ir izstrādājusi rīcības plānu Ģimenes valsts politikas pamatnostādņu 2011.-2017.gadam īstenošanai. Plāns paredz konkrētus pasākumus, kurus valsts plāno īstenot līdz 2014.gadam.

Rīcības plānā noteikto pasākumu īstenošanas mērķis ir veicināt valsts atbalstu ģimenēm, sekmējot to rašanos, noturīgumu un labklājību, sniegt palīdzību esošajām un topošajām ģimenēm krīzes situācijās, kā arī stiprināt laulību un tā vērtību sabiedrībā.

Kā vieni no būtiskākajiem pasākumiem ir paredzēti materiālā atbalsta palielināšana ekonomiski aktīvām ģimenēm. Tā, piemēram, sākot ar 2012.gadu plānots paaugstināt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumus par apgādībā esošu nepilngadīgu personu vismaz līdz 50% no minimālās mēneša darba algas.

Tāpat rīcības plānā noteikti pasākumi pirmskolas izglītības pieejamības veicināšanai. Tā, piemēram, no 2012.gada plānots pirmsskolas iestādēm ieviest principu "nauda seko skolēnam", kā arī noteikt, ka pašvaldībām jānodrošina alternatīvas iespējas bērna pieskatīšanai, piemēram, aukļu dienesti, pakalpojuma pirkšana no privātajiem bērnudārziem u.c.

Vienlaikus tuvākajos gados paredzēts īstenot virkni pasākumu reproduktīvās veselības risku mazināšanai. Piemēram, sākot ar 2012.gadu plānots nodrošināt īpaši sagatavotu speciālistu konsultācijas sievietēm, kuras nolēmušas veikt abortu. Tāpat domāts ieviest pasākumu kompleksu sievietēm (atbalsta grupas, atbalsta personas u.c.), kuras ir saskārušās ar negatīvu grūtniecības un dzemdību pieredzi vai pāragru bērna zaudējumu.

Rīcības plānā ietverti arī līdz šim valsts mērogā neīstenotu rehabilitācijas programmu izstrāde tieši varmākām - cilvēkiem, kuri bijuši vardarbīgi. Tādējādi profesionāli strādājot ar varmāku, tiktu mazināta vardarbība ģimenē un sabiedrībā.

Dokumentā noteikta virkne arī citu tuvākajos gados īstenojamu pasākumu, kas paredz ģimenes un darba dzīves saskaņošanu, laulības institūta stiprināšanu, mājokļu politikas sekmēšanu, ārpusģimenes aprūpes un adopcijas veicināšanu, atbalstu ekonomiski aktīvajām ģimenēm, infrastruktūras pilnveidošanu, atbalstu cilvēkiem ar invaliditāti un vardarbībā cietušām personām u.c.

Minēto pasākumu plāns izstrādāts sadarbībā ar nozaru ministrijām, valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī nevalstiskajām organizācijām.

Rīcības plānu pamatnostādņu "Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011. - 2017.gadam" īstenošanai 2011. - 2013.gadam ceturtdien, 26.maijā, izsludināja valsts sekretāru sanāksmē. Tas vēl jāsaskaņo ar citām institūcijām un jāpieņem valdībā.


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *