Arī privātos klubos diskriminējoši apmeklētāju ierobežojumi nav atļauti
Pirms kāda laika rakstījām par to, ka klubā „Kefīrs” netika ielaista neredzīga meitene. Kā neielaišanas iemesls norādīts jaunietes izskats un klubā esošie iekšējās kārtības noteikumi. Tiesībsargs pēc savas iniciatīvas ierosināja pārbaudes lietu.

Pārbaudes lietā tiesībsargs vērtēja divus aspektus: pirmkārt, individuālu diskriminācijas gadījumu pret neredzīgo jaunieti un, otrkārt, kluba iekšējās kārtības noteikumus, vai pēc subjektīviem kritērijiem īstenojot apmeklētāju atlasi (t.s., "face-control"), tiek nodrošināta piekļuve precēm un pakalpojumiem, ievērojot diskriminācijas aizliegumu.

Privātiem klubiem, ja tie piedāvā publisku pakalpojumu, arī ir jāievēro vispārējais diskriminācijas aizlieguma princips attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem. Ja klubā tiek noteikti apmeklētāju ierobežojumi, t.s., "face-control", tiem ir jābūt objektīviem, skaidri definētiem un publiski pieejamiem.

Kluba administrācijas pārstāvis neredzīgajai jaunietei par šādu diskriminējošu rīcību ir atvainojies. Tādēļ jauniete vairs nevēlas virzīt pretenzijas un piesaistīt publicitāti šajā lietā. Savukārt, izvērtējot pārbaudes lietu par "face-control", tiesībsargs savā atzinumā aicinājis kluba vadību izslēgt no iekšējās kārtības noteikumiem diskriminējošas normas un precizēt apmeklētāju ielaišanas un izraidīšanas no kluba kritērijus.

Tiesību akti aizliedz diskrimināciju attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem arī privātajā sektorā. Šāds aizliegums izriet no Satversmes 91.panta un starptautiskajiem dokumentiem, kā arī no Patērētāju tiesību aizsardzības likuma. Latvijai saistošajā ANO Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām noteikts, ka "dalībvalstis aizliedz jebkādu diskrimināciju invaliditātes dēļ un garantē personām ar invaliditāti vienlīdzīgu un efektīvu tiesisko aizsardzību pret diskrimināciju" (5.pants), kā arī "veic atbilstošus pasākumus, lai personas ar invaliditāti vienlīdzīgi ar citiem varētu piedalīties atpūtas, brīvā laika un sporta pasākumos" (30.panta 5.punkts).

Tas nozīmē, ka tiesību ierobežošana, personas aizskaršana vai atšķirīgu noteikumu piemērošana dzimuma, rases, etniskās piederības vai invaliditātes dēļ nav pieļaujama. Savukārt, īstenojot "face-control" vai nosakot ierobežojumus apmeklētājiem izklaides vietās, tiem ir jābūt objektīviem, skaidri definētiem, kā arī publiski pieejamiem.


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *