Apstiprināts pasākumu plāns par atbalstu personām ar invaliditāti
Otrdien, 15.decembrī, valdība apstiprināja Labklājības ministrijas (LM) izstrādāto pasākumu plānu par atbalstu personām ar speciālām vajadzībām.
Plānā iekļauti pasākumi, kas paredz pilnveidot esošos un attīstīt jaunus atbalsta pasākumus un pakalpojumus, padarīt tos saprotamākus un pieejamākus, kā arī sekmēt iesaistīto pušu izpratni un atbildību, tādejādi aizvien vairāk tuvinot personas ar invaliditāti cieņpilnai un neatkarīgai dzīvei.

Iepriekšminēto paredz Pamatnostādņu „Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādnes 2014.–2020.gadam” īstenošanas plāns 2015.–2017.gadam.

Latvijai turpmāk jāvirzās uz invaliditātes jomas pārstrukturēšanu, lai veicinātu personu ar invaliditāti aktivitāti atlikušo darbspēju ietvaros un ieviestu tādus atbalsta pasākumus, kas nodrošinātu līdzvērtīgas iespējas un tiesības.

Saskaņā ar Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas  datiem, valstī 2015. gada oktobrī kopumā bija 172 406 cilvēki ar invaliditāti, kas ir 8,68% no kopējā Latvijas iedzīvotāju skaita. 8 192 no viņiem bija bērni.

Lielākajai daļai cilvēku invaliditātes pamatā ir saslimšana. No specifiskajiem funkcionālajiem traucējumiem (redze, dzirde, kustību, garīga rakstura) personu ar I, II invaliditātes grupu un bērnu ar invaliditāti vidū visbiežāk sastopami garīga rakstura traucējumi, savukārt personām ar III invaliditātes grupu invaliditāte visbiežāk noteikta kustību traucējumu dēļ.

Saskaņā ar Konvencijā noteikto valstij jāveido tāda atbalsta sistēma, kas veicina personu ar invaliditāti patstāvīgu un neatkarīgu dzīvi, un aktīvu līdzdalību sabiedriskajos procesos. Plānā attiecīgi iekļauti pasākumi, kas paredz veidot atbalstošus priekšnosacījumus normatīvajos aktos, pilnveidot esošos un attīstīt jaunus atbalsta pasākumus un pakalpojumus, kā arī sekmēt iesaistīto pušu izpratni un atbildību.

Konvencija ir plašs cilvēktiesību dokuments, kas skar gan pilsoniskās un politiskās tiesības, gan ekonomiskās, sociālās un kultūras tiesības. 2010. gadā ratificējot Konvenciju, Latvija ir apņēmusies veikt pasākumus ar mērķi pakāpeniski panākt šo tiesību pilnīgu īstenošanu. Tā kā pilnīga Konvencijā noteikto tiesību īstenošana ir iespējama tikai vairāku gadu perspektīvā, laika posmā no 2014.–2020.gadam ir noteikti četri prioritārie rīcības virzieni – izglītība, nodarbinātība, sociālā aizsardzība un sabiedrības izpratne. Atbilstoši minētajiem rīcības virzieniem arī veidoti plānā iekļautie pasākumi.

www.lm.gov.lv


Komentāri
gints
2015-12-15 21:12:17
sveicinati! luk sitas ir kartigs darbibas imitacijas plans un neka konkreta! kartejo reizi viss uz papira! bet realitate pilnigs bullshits!esmu 1.grupas invalids un esmu bezdarbnieka statusa daudzus gadus! nva nav spejigi piedavat nevienus kursus, neko! ir tikai solisana! ka bus! pat valsts nav spejiga nodrosinat teh paliglidzeklus! esmu redzes invalids un parvietosanai ir nepieciesams spiekis, kuru gaidu jau no junija menesa! par kadiem atbalsta pasakumiem ir runa, ja es pat no majas netieku ara!? ar cienu....
Inga
2015-12-16 07:28:15
I grupas invalīdam (ar insultu)zāles skaitās it kā ar 50 un 70 % atlaidi.Reāli tas tā nav, jo atlaide tiek piemērota no kaut kādām mistiski mazām izmaksām.Piem.zāles maksā 17 euro, bet atlaide pienākās 0,75 euro, 50 % no 1,5 euro, tātad man jāmaksā 16,25 euro.Kāpēc atlaides netiek piemērotas no reālām zāļu cenām?
Vārds: *
Komentārs: *