Liepājas diakonijas centra rezolūcija par "Iespējām uzlabot dzīvesvietas situāciju pieaugušiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām"
Latvijas Republikas Valsts prezidentam, LR Ministru kabinetam, LR Labklājības ministram, LR Finanšu ministram, Kurzemes plānošanas reģionam, LR Veselības ministram, LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājai Aijai Barčai, LR Tiesībsargam, Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājam, Piejūras slimnīcas psihiatriskās klīnikas vadītājam, Liepājas Sociālā dienesta vadītājai, nevalstiskām organizācijām, masu medijiem un Latvijas sabiedrībai „Par iespējām uzlabot dzīvesvietas situāciju cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”.

2015. gada 14. augustā Liepājas Krusta ev. lut. baznīcā notika Liepājas Diakonijas centra rīkota konference “Iespējas uzlabot dzīvesvietas situāciju cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”. Konferencē piedalījās nozares biedrības un eksperti ar mērķi apzināt esošo situāciju dzīvesvietās mājās, aprūpes centros u.c., apspriest galvenās grūtības un meklēt iespējamos risinājumus, ko citu starpā piedāvā Rīcības plāns deinstitucionalizācijas  (DI) īstenošanai 2015 - 2020 gadam. Deinstitucionalizācija ir vērsta uz neatkarīgas dzīves veicināšanu un sabiedrības radīto šķēršļu mazināšanu cilvēku ar invaliditāti pašnoteikšanās, līdzdalības un iekļaušanas iespējām. Līdz ar to personām ar invaliditāti ir jānodrošina iespēja vadīt un izvēlēties savu dzīvesveidu un dzīvesvietu, piekļuve pakalpojumiem, ko izmanto pārējā sabiedrība, un individuāls atbalsts, ja tāds ir nepieciešams, bet bērniem – iespēja izaugt ģimenē.

Mēs lūdzam īstenot sekojošās mūsu prasības:

1. Izveidot pašvaldībās dzīvokļu fondu ar dzīvokļiem, kas ir pieejami un pielāgoti cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī pietiekoši labiekārtoti. Pašvaldībai nepieciešams izvērtēt dzīvokļu stāvokli pirms to piešķir personai ar invaliditāti. Lai nebūtu gadījumi, ka tiek piešķirts dzīvoklis ar vannu un tualeti, bez ūdens piegādes.

2. Nodrošināt valsts finansējumu gan pašvaldības īpašumā, gan privātīpašumā esošo ēku un dzīvokļu pielāgošanai (rokturi, tualetes, durvis, sliekšņi, uzbrauktuves, lifti u.c.), kur dzīvo cilvēki ar invaliditāti.

3. Nodrošināt katrā psihoneiroloģijas slimnīcas nodaļā sociālo darbinieku kā arī īpaši apmācītus darbiniekus sociālajos dienestos, kas varētu apzināt situāciju mājās, atbalstīt un konsultēt ārpus slimnīcas, lai cilvēks ar psihiskiem vai garīgiem traucējumiem varētu veiksmīgi integrēties un dzīvot sabiedrībā.

4. Ir nepieciešami vairāk grupu dzīvokļi un vairāk vietas pusceļa mājās. Ir arī jāpaplašina mājaprūpes iespējas cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem. Lai veicinātu integrāciju sabiedrībā, grupu dzīvokļus Liepājā ir jāizveido dažādos mikrorajonos. Tie var atrasties atsevišķos dzīvokļos, ne tikai vienā atsevišķā ēkā.

5. Valstij nepieciešams ilgstoši nodrošināt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus (dienas centri, specializētās darbnīcas u.c.) cilvēkiem ar visa veida invaliditāti, ne tikai ar garīgiem traucējumiem. Ir jāizvērtē, vai ir iespējams, izmantojot Eiropas finansējumu naudu, nodrošināt DI paredzētos sociālos pakalpojumus arī pēc 2018.gada.

6. Izstrādāt un realizēt apmācību programmu brīvprātīgajiem, tuviniekiem un asistentiem, kas strādā ar personām ar īpašām vajadzībām.

7. Ir jāparedz, ka DI plāna ietvaros arī nevalstiskas organizācijas var saņemt finansējumu infrastruktūras uzlabošanai, slēdzot attiecīgu sadarbības līgumu ar pašvaldību.

8. Ja DI plānā paredzēts, ka tiks ieviests princips – nauda seko cilvēkam, tad kāds finansējums būs pārējiem invalīdiem, kas nav bijuši sociālās aprūpes centros, bet kuriem arī ir garīga rakstura traucējumi, dzīvodami mājās?

9. Labklājības ministrijai un Veselības ministrijai ir jāuzlabo savstarpējā sadarbība saistībā ar DI plāna sagatavošanu un ieviešanu. Ir obligāti jāparedz psihiatrs, kas piedalās sociālo aprūpes centru klientu izvērtēšanā. Liepājā vajadzētu regulāri notikt apspriedēm starp Piejūras slimnīcas psihiatrisko klīniku un Sociālo dienestu.

Konferencē piedalījās pārstāvji no sekojošām nevalstiskām organizācijām:

 Kaulu, locekļu un saistaudu slimnieku biedrība  Liepājas Diabēta biedrība  Liepājas Diakonijas centrs  Liepājas Epilepsijas slimnieku biedrība  Liepājas Neredzīgo biedrība  Biedrība “Mēs esam līdzās”  Rucavas ev. lut. draudzes diakonija

Liepājas Diakonijas centram ir pieejams pilns dalībnieku saraksts. Ja vēlaties papildus informāciju, lūdzu sazināties ar Liepājas Diakonijas centru, tel. 634-26707, diakonija.liepaja@gmail.com

Liepāja, 2015.gada 14. augusts


Komentāri
marygood02@gmail.com
2015-09-27 21:27:23
marygood02@gmail.com Sveiks draugs Mans vārds ir Marija. Es gribu sākt draudzības saites ar jums, jo es lasīt savu profilu, lūdzu, pieņemiet manu drauga pieprasījumu, es apliecinu jums, es jums laimīgs katru dienu. Paldies un ir lieliska diena. Es būšu pateicīgs, ja jūs varat sūtīt man e-pastu m-a-r-y-g-o-o-d-0-2-at-g-m-a-i-l-dot-c-o-m Plašāku informāciju par mani. Es nosūtīt jums savas fotogrāfijas, tiklīdz es jums nolasīt Mary. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// marygood02@gmail.com Hello friend My name is mary . I want to start a bond of friendship with you as I read your profile, please accept my friend request, I assure you I will make you happy every day. Thank you and have a great day. I will be grateful if you can send me an email m-a-r-y-g-o-o-d-0-2-at-g-m-a-i-l-dot-c-o-m for more information about me. I will send you my photos as soon as I read to you mary.
Vārds: *
Komentārs: *