17.jūnijā notiks Invalīdu lietu nacionālās padomes sēde
17. jūnijā plkst. 10-13 Invalīdu un vinu draugu apvienibas "Apeirons" telpās notiks kārtējā Invalīdu lietu nacionālās padomes sēde.

Invalīdu lietu nacionālās padomes 2015.gada darba plāns 

Invalīdu lietu nacionālās padomes (turpmāk – ILNP) 2015.gada darba plāns sagatavots atbilstoši ILNP 2014.gada sēdēs nolemtajam un saskaņā ar ILNP dalībnieku sniegtajiem priekšlikumiem. ILNP 2015.gada darba plānā iekļautas tēmas ar mērķi veicināt Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas „Par personu ar invaliditāti tiesībām” noteikto saistību īstenošanu.

1. ceturksnis:

Asistenta pakalpojums pašvaldībā – aktuālā situācija un iespējamie pilnveidojumi – ziņotājs Labklājības ministrija.

Pieejamais atbalsts vispārējās un speciālās, kā arī profesionālajās izglītības iestādēs izglītojamajiem ar invaliditāti un plānotās aktivitātes iekļaujošas izglītības kontekstā sistēmiska atbalsta izglītojamajam ar invaliditāti nodrošināšanai – ziņotājs Izglītības un zinātnes ministrija.

2.ceturksnis:

Personu ar invaliditāti vajadzības krīzes situācijās – ziņotājs Iekšlietu ministrija/Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.

Profesionālo darbspēju vērtēšanas pieeja invaliditātes noteikšanā un informācija par pilnveidotās invaliditātes noteikšanas sistēmas īstenošanu un dinamiku pa invaliditātes grupām – ziņotājs Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija.

Veicamie pasākumi minimālā ienākuma līmeņa ieviešanai – ziņotājs Labklājības ministrija.

3.ceturksnis:

Deinstitucionalizācijas īstenošanas process – ziņotājs Labklājības ministrija.

Nepieciešamie risinājumi pielāgotā sporta atbalstam – ziņotājs Izglītības un zinātnes ministrija un Latvijas Paralimpiskā komiteja.

Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādņu 2014.-2020.gadam īstenošanas plāns 2015.gadam – 2017.gadam - ziņotājs Labklājības ministrija.

4.ceturksnis:

Jaunie atbalsta pasākumi personām ar invaliditāti (atbalsta personas pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem; sociālās aprūpes pakalpojums bērnam ar funkcionāliem traucējumiem līdz piecu gadu vecumam, "atelpas brīža" pakalpojums ģimenēm, kuras audzina bērnu ar invaliditāti) – ziņotājs Labklājības ministrija.

Atbalsta pasākumi cilvēku ar invaliditāti iekļaušanai darba tirgū (kvotas, sociālā uzņēmējdarbība u.c.) – ziņotājs Labklājības ministrija.

Veselības pārbaudes transportlīdzekļu vadītājiem personām ar invaliditāti, t.sk. pirmstermiņa veselības pārbaudes – ziņotājs Satiksmes ministrija.

http://www.lm.gov.lv/text/2956

Piezīme. 17.jūnijā ir 2. ceturkšņa sēde.


Komentāri
interesents
2015-06-22 14:25:31
kā var uzzināt, kad notiks padomes sēde, ja info publicējat mazāk kā 24 stundas pims sēdes?
Vārds: *
Komentārs: *