Aizvadīta SIVA konsultatīvās padomes sēde
Sociālās integrācijas valsts aģentūrā (SIVA) 17.martā notika otrā konsultatīvās padomes (Padome) sēde, kurā tās dalībnieki diskutēja par dažādiem jautājumiem, kas attiecas uz cilvēku ar invaliditāti sociālās iekļaušanas veicināšanu.

Būtiskākie Padomes sēdē apspriestie temati bija saistīti ar SIVA attīstības stratēģiju 2015.-2017.gadam, SIVA attīstības virzieniem un prioritātēm līdz 2020.gadam, ratiņbasketbolu un citām jaunām brīvā laika pavadīšanas iniciatīvām SIVA Jūrmalas profesionālā vidusskolā un Koledžā, SIVA telpu un pārējās infrastruktūras nepieciešamajiem pielāgojumiem, kā arī nevalstisko organizāciju ekspertu pakalpojumu ieviešanu SIVA.

„Sadarbība ar NVO ir noteikti jāattīsta, jo tikai tādā veidā SIVA vislabāk varēs piedāvāt konkrētās mērķa grupas cilvēkiem tos pakalpojumus, kas sakrīt ar viņu vēlmēm un vajadzībām,” saka SIVA direktore I. Jurševska.

Tāpat SIVA pārstāvji Padomes dalībniekus iepazīstināja ar esošo situāciju un nepilnībām attiecībā uz cilvēku ar invaliditāti izglītošanu un nodarbinātību, informēja par ieceri izstrādāt prasmju un iemaņu sertificēšanas sistēmu, kā arī stāstīja par citiem SIVA plānotajiem pasākumiem, lai šos jautājumus risinātu. Piemēram, SIVA tuvākajā laikā plāno atvērt līdz pat trīsdesmit piecām vienkāršu prasmju apmācības programmām cilvēkiem ar intelektuāliem traucējumiem, lai viņi varētu sekmīgāk integrēties darba tirgū.

Padomes sēdē, piedaloties tās dalībnieku kvorumam, atklātā balsojumā tika noskaidrota arī Padomes vadība 2015.gadam. Par Padomes priekšsēdētāju ievēlēja SIVA direktori I. Jurševsku, bet par Padomes priekšsēdētājas vietnieci kļuva I. Misūna.

SIVA konsultatīvā padome tika izveidota 2014.gada 29.septembrī, lai, tiekoties politikas veidotājiem, politikas ieviesējiem un sabiedrības pārstāvjiem rastu efektīvus, inovatīvus un ilgtspējīgus risinājumus Padomes kompetences jomā esošu jautājumu risināšanai.

Padomes mērķis ir veicināt valsts un pašvaldības iestāžu, nevalstisko organizāciju, starptautisko partneru, cilvēku ar invaliditāti un citu iesaistīto pārstāvju sadarbību un saskaņotu rīcību, kas sekmētu cilvēku ar invaliditāti dzīves kvalitātes uzlabošanos un iespēju pilnvērtīgi iesaistīties, kā arī līdzdarboties sabiedriskajos procesos, tai skaitā integrēties darba tirgū.


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *