Latvijas Valsts Mežu ziedojums sociālās jomas atbalstam
AS „Latvijas valsts meži” sociālās jomas atbalstam 2013. gada nogalē ziedojis 420 000 latus, kas 2014. gadā konkursa kārtībā būs pieejami sociālās jomas sabiedriskā labuma organizācijām

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas un Partneru – nodibinājums „Fonds „Ziedot””, nodibinājums „Latvijas Bērnu fonds” un biedrība „Latvijas Samariešu apvienība” - 2012.gada 20.decembrī noslēgto Vienošanos par a/s „Latvijas valsts meži” ziedojumu sociālajai jomai, Partneri izsludina pieteikšanos biedrībām un nodibinājumiem atbalsta saņemšanai sociālās jomas projektiem.

Pamatojoties uz 2012. gada 20. decembra Vienošanos, ar Partneriem nesaistītu projektu atbalstam, pieejami  292 970 EUR (205 900 lati) šādās prioritārajās jomās:

·                          Palīdzība bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām;

·                          Palīdzība sociāli mazaizsargātām sabiedrības grupām;

·                          Atbalsts pensijas vecuma cilvēkiem cienīgam un aktīvam dzīvesveidam;

·                          Atbalsts sabiedrības grupu integrācijai.

 Aicinām iesniegt projekta pieteikumus līdz 2014. gada 31. janvārim, aizpildot „Veidlapa sociālā atbalsta projektiem par A/S “Latvijas valsts meži“ 2013. gada ziedojumu”.

Kādi projekti tiek atbalstīti?

Prioritāri tiek atbalstīti projekti, kas sniedz efektīvāko sociālo palīdzību :

·                          Projekts risina sabiedrībai svarīgu sociālu problēmu vismaz vienā no prioritārajām jomām;

·                          Projekts sniedz saturiski un izmaksu ziņā efektīvāko sociālo palīdzību attiecīgās mērķgrupas stāv uzlabošanā un problēmu risināšanā vai palīdz mērķgrupai apgūt jaunas sociālās iemaņas un prasmes, lai uzlabotu savu stāvokli

·                          Projekts sniedz palīdzību tiem, kuriem pašiem nav resursu sev palīdzēt un kuriem tā vitāli nepieciešama;

·                          Palīdzība tiek sniegta tajās jomās, kurās nav tieša valsts un pašvaldība kompetence un finansējums;

·                          Projektam jābūt reālistiskam ar sasniedzamiem rezultātiem;

·                          Projekta izmaksām jābūt pamatotām un detalizētām;

·                          Netiek atbalstīta būvniecība un citi lieli infrastruktūras projekti.

Plašāka informācija un konkursa pieteikuma veidlapa atrodama šeit. 

www.ziedot.lv 

http://www.lvm.lv/lat/


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *