Palīdzēsim neredzīgajiem bērniem apgūt mūziku
Neredzīgie un vājredzīgie bērni un jaunieši ir neaizsargātāki un konkurēt nespējīgāki kā turpmākās izglītības ieguves, tā profesionālās nodarbinātības ziņā sakarā ar vizuālās informācijas uztveres un orientēšanās un mobilitātes grūtībām. Un tieši tādēļ mūsu uzdevums un misija ir viņus atbalstīt, dodot līdzvērtīgas iespējas ar jauniešiem bez redzes problēmām iegūt izglītību un profesionālo kvalifikāciju.

Tā kā vājredzības un neredzības gadījumā ir apgrūtināta eksakto mācību priekšmetu apguve, jauniešu ar smagiem redzes traucējumiem turpmākās izglītības jomas lielākoties ir valodas, mūzika (daudziem vājredzīgajiem un, īpaši, neredzīgajiem bērniem un jauniešiem ir ļoti labi attīstīta muzikāla dzirde un audio atmiņa), un citi humanitārie priekšmeti.

Bet, lai ko sasniegtu, šiem bērniem nākas ieguldīt lielāku piepūli un spēkus savu mērķu realizēšanai, jau no mazotnes nepieciešams viņos attīstīt vēlmi, uzdrošināšanos un motivāciju būt aktīviem, lai pašrealizētos. Novērojumi rāda, ka neredzīgajiem bērniem ir raksturīga pasivitātes, savu spēju neapzināšanās vai pārvērtēšana, komunikācijas problēmas un nespēja patstāvīgi risināt sev svarīgus jautājumus. Bet arī šīs problēmas bieži vien ir atrisināmas, dodot iespēju sevi pierādīt jomās, kas padodas.

Un tieši tāpēc viens no padziļinātu programmu apguves veidiem būtu mūzika, kas būtu iestrādājama izglītības programmās, kas daudziem jauniešiem vēlāk varētu kalpot gan par turpmāku ievirzi uz mūzikas mācīšanos savā profesionālajā izaugsmē, gan kā mācību procesā personību attīstoša daļa jebkuram bērnam.

Sakarā ar to, ka Strazdumuižas skola ir internātskola, tur lielākā daļa audzēkņu dzīvo internātā. Tas savukārt dos iespēju arī tiem vājredzīgajiem un neredzīgajiem bērniem, kas nedzīvo Rīgā, un kam citādi nebūtu iespējas apmeklēt mūzikas skolas, mācīties mūziku, ja mums visiem kopā izdosies savākt nepieciešamo mūzikas instrumentu bāzi, lai bērni septembrī varētu uzsākt mācības pēc jaunajām programmām.

Ļoti ceram, ka mums kopā izdosies palīdzēt šiem bērniem, kam tas patiesi dos lielu prieku un neapšaubāmi palīdzēs celt viņu pašapziņu.

Fonda mājas lapas http://www.naclidzas.lv/ daudzu gadu video un fotomateriālos varat atrast materiālus, kuros varat pārliecināties, cik muzikāli talantīgi ir šie bērni. Kopš fondā ieviests “laureāta” tituls, Stradumuižas vokālisti un instrumentālisti vienmēr bijuši laureātu pulkā.

Visi, kas vēlas palīdzēt, ziedojumu ar norādi Mūzikas instrumentu iegādei neredzīgiem un vājredzīgiem bērniem lūgums ieskaitīt

Fonda Nāc līdzās! Swedbankas kontā

HABALV22

konta nr: LV35HABA0551031999299

Pielikumā informācija par nepieciešamajiem instrumentiem un mūzikas apmācības palīgierīcēm.

Mūzikas instrumenti neredzīgiem bērniem (35 kB)

http://www.naclidzas.lv/jaunumi/palidzesim-neredzigajiem-berniem-apgut-muziku


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *