Pārdomas par finansējuma sadali biedrībām un nevalstiskām organizācijām no Valkas novada domes budžeta.
2013.gada 29.janvāra laikrakstā „Ziemeļlatvija” publicēts žurnālistes Ingas Karpovas raksts „Pašvaldība finansiāli atbalsta nevalstiskās organizācijas”. Rakstā norādīts, ka biedrībai „ATBALSTS cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” no Valkas novada domes budžeta ir piešķirts finansējums LVL 50 jeb LVL 4,17 vienā mēnesī, pērn tas bija attiecīgi LVL 1200 jeb LVL 100 vienā mēnesī. Rakstā atspoguļots Valkas novada domes finanšu nodaļas vadītājas I. Markovas teiktais par to, ka domē notikušas vairākas diskusijas par biedrības "ATBALSTS" atbalstīšanu, bet ņemot vērā, ka nodibināta jauna biedrība Valkas novadā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām „Kastanis” („Valkas novada apvienība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām „Kastanis””), kurā jau esot vairāk kā 50 biedri, nolemts atbalstīt vietējo biedrību. „Kastanim” piešķirtais finansējums LVL 1200. Biedrībā „ATBALSTS” esot palikuši skaitliski maz biedru.

Pēc šāda raksta rodas pārdomas, kāpēc Valkas novada dome sniedz nepilnīgu informāciju laikrakstam? Valkas novada dome lēmumu par finansējuma piešķiršanu pieņēma komiteju sēdēs jau 2012.gada 14.decembrī. Pirms lēmuma pieņemšanas novada domes priekšsēdētājs pieprasīja biedrībai „ATBALSTS” 30 stundu laikā iesniegt biedru sarakstu. To pieprasīja, jo biedru sarakstu esot iesniegusi biedrība „Kastanis”. Novada domei lūdzām sniegt tiesisko pamatojumu, proti, uz kā pamata pašvaldība pieprasa sniegt biedrības biedru sarakstu, tas ir, personu identificējošu informāciju, ko saskaņā ar likumu pašvaldība pieprasīt nedrīkst. Lēmums par naudas sadali tika pieņemts, bet atbilde uz mūsu lūgumu tika saņemta tikai 2013.gada 16.janvārī. Tā  rezultātā Valkas novada dome jau 2012.gada 14.decembrī (komiteju sēdēs)  ir lēmusi atbalstīt biedrību „Kastanis”, kura  uz to brīdi nemaz nebija reģistrēta. Līdz ar to loģiski var secināt, ka nekādus biedru sarakstus „Valkas novada apvienība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām „Kastanis”” iesniegt nevarēja.  Kā redzams pēc Uzņēmumu reģistrā pieejamās informācijas, tad „Kastanis”  ir reģistrēts tikai 2012.gada 18.decembrī. Tāpēc uzmanība jāpievērš arī apstāklim, ka novada dome pieņem iesniegumu un lemj par naudas līdzekļu piešķiršanu no novada domes budžeta līdzekļiem organizācijai, kuras juridiski nav.

Jāņem vērā arī tas, ka nav saprotams, no kā vadoties pašvaldības deputāti ir izsecinājuši, ka biedrībā „ATBALSTS” ir skaitliski maz biedru?

 Iepazīstoties ar sēdes protoklu, jāsecina, ka īpaši informēts par notiekošo ir bijis Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Viesturs Zariņš, kurš norādījis, ka lielākā daļa no „ATBALSTS” biedriem ir iestājušies „Kastanī”. Biedrība apliecina, ka ir saņēmusi 8 personu iesniegumus par to, lai tos „ izslēdz no biedru skaita  biedrībā „ATBALSTS””. Bet jāņem vērā, ka šīs personas nav biedrības „ATBALSTS” biedri, līdz ar to iesniegumu sūtīšana ir pilnīgi nesaprotama. Turklāt jānorāda, ka „Kastanis” vadītāja E. Zelča bez jebkāda atbilstoša pilnvarojuma biedrības „ATBALSTS” pasta kastītē Valkā atstāja iesniegumus, ka personas izstājas no mūsu biedrības  „biedru skaita”.  Iesniegumi ir identiski, atšķiras tikai personas kodi un paraksti. Kā saziņas adrese norādīta ”Kastanis” juridiskā adrese. Līdz ar to rodas jautājums, vai „Valkas novada apvienība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām „Kastanis””, īpaši E. Zelča,  ir uzņēmusies kādu pilnvarojumu personu vietā iesniegt iesniegumus un aizmirsies ir iesniegt tikai attiecīgu pilnvaru?

Ņemot vērā visu notiekošo, biedrība „ATBALSTS” aicina ikvienu uzrunāto cilvēku rūpīgi izvērtēt, vai viņa dalība „Valkas novada apvienībā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām „Kastanis” ir nepieciešama. Ja kādam rodas šaubas par savu dalības esamību vai neesamību biedrībā „ATBALSTS”, lūgums vērsties biedrības centros Valkā, Rīgas ielā 35 vai Smiltenē, Abulas ielā 2. 

Šobrīd līdzekļu piešķiršana nevalstiskām organizācijām no Valkas novada domes budžeta līdzekļiem nav regulēta. Kā biedrībai „ATBALSTS” norādīja Valkas novada domes finanšu nodaļas vadītāja I. Markova „Tā ir novada labā griba”. Pēc kādiem kritērijiem izpaužas labā griba, mums nav zināms. Varētu domāt, ka par pamatu kalpo biedru skaits, bet tad nav saprotams,  kāpēc biedrībai „Kastanis” ar aptuveni 50 biedriem (pēc publiski norādītas informācijas laikrakstā „Ziemeļlatvija”) ir piešķirti LVL 1200, bet Florbola klubam „Valka” pieaugušie, kuram biedru, iespējams, ir vairāk tikai LVL 1000. Līdzīga situācija ir arī ar hokeja komandu „Vijciems”, kurai piešķirti LVL 500. Tātad biedru skaits nav noteicošais, pēc kā tiek lemts par finansējuma sadali. Līdz ar to diskusijas vērts ir jautājuns, vai Valkas novada domes deputātiem tomēr nevajadzētu izskatīt jautājumu par to, ka ir nepieciešams normatīvs regulējums Valkas novada domes budžeta līdzekļu sadalei nevalstiskajām organizācijām? Pēc šādu noteikumu izstrādes visiem Valkas novada  iedzīvotājiem būtu zināms, pēc kādiem principiem vadoties un uz kā pamatojoties deputāti ir lēmuši tā un ne citādāk. Tāpat arī nerastos šaubas par to, ka kāda organizācija tiek lobēta. Turklāt jāņem vērā, ka kopējie līdzekļi, kuri no novada domes  tiek piešķirti nevalstiskām organizācijām 2013.gadam ir ievērojami, vairāk kā LVL 21 000, bet to sadales principi nav saprotami. 

Patiesā cieņā

 

 

_______________

D. Vītola

Biedrība „ATBALSTS cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”

valdes pr-tāja


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *