Paplašināts sociālās palīdzības saņēmēju loks
Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu, vairs nav jānodzīvo Rīgā 12 mēnešus – šāda norma izslēgta no jaunajiem Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr.202 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā”, kas stājas spēkā šodien. Līdz ar to sociālo palīdzību var saņemt plašāks iedzīvotāju loks. Tāpat noteikumos ir nostiprināts garantētais minimālais ienākumu līmenis (GMI).

Jaunajos saistošajos noteikumos ir noteikta sociālo pabalstu un trūcīgas, maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa izvērtēšanas, piešķiršanas un saņemšanas kārtība. Turpmāk uz dzīvokļa pabalstu Rīgā varēs pretendēt visas personas (ģimenes), kuru deklarētā pamata dzīvesvieta ir Rīgas administratīvajā teritorijā, un kuri dzīvo atbilstoši iesniegumā norādītajai adresei.

Savukārt pabalstu veselības aprūpei, pabalstu mācību līdzekļu iegādei, pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai, pabalstu aprūpes mājās nodrošināšanai ir tiesības saņemt tiem rīdziniekiem, kuri ir deklarējuši pamata dzīvesvietu Rīgas administratīvajā teritorijā ne mazāk kā 12 mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas, dzīvo atbilstoši iesniegumā norādītajai adresei un kuru vidējie ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 135 latus katram ģimenes loceklim vai atsevišķi dzīvojošai personai darbspējīgā vecumā mēnesī, bet atsevišķi dzīvojošam vecuma vai invaliditātes pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam nepārsniedz 165 latus mēnesī, ja ir ievēroti pārējie šo saistošo noteikumu nosacījumi.

Saskaņā ar jaunajiem Ministru kabineta noteikumiem, kas nosaka, ka garantētais minimālais ienākumu līmenis personai valstī ir 35 lati mēnesī, Rīgas domes deputāti, izmantojot pašvaldībai deleģētās tiesības, atbalstīja garantētā minimālā ienākumu līmeņa saglabāšanu līdzšinējā apmērā, kas mēnesī bērnam ir 45 lati, vecuma vai invaliditātes pensijas saņēmējam, kā arī valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam – 90 lati, personai darbspējas vecumā – 40 lati. Šī pabalsta piešķiršanas kārtība ir atrunāta jaunajos noteikumos.
 
Lai saņemtu sociālo palīdzību, persona vai tās pārstāvis vēršas Rīgas Sociālajā dienestā ar iesniegumu un aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju. Pabalstu piešķir ar to mēnesi, kurā pieņemts Rīgas Sociālā dienesta lēmums par pabalsta piešķiršanu.
 
Līdz ar jaunajiem noteikumiem spēku zaudē saistošie noteikumi Nr.84 „Noteikumi par Rīgas pilsētas pašvaldības sociālajiem pabalstiem”, saistošie noteikumi Nr.56 „Par dzīvokļa pabalstu Rīgas iedzīvotājiem”, saistošie noteikumi Nr.86 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu”. Detalizēti ar jaunajiem noteikumiem var iepazīties gan uz vietas Rīgas Sociālā dienesta deviņos iedzīvotāju pieņemšanas teritoriālajos centros, gan Labklājības departamenta mājas lapā http://www.ld.riga.lv/Normat%C4%ABvie akti, gan Rīgas pašvaldības e-vietnēs. Neskaidrību gadījumos var zvanīt pa Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055 vai Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048.

Rīgas pašvaldībā sociālā nozare jau vairākus gadus tiek saglabāta kā prioritāte. 2013.g. Rīgas domes budžeta programmai „Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” ir ieplānoti 18 361 268 lati.

www.riga.lv


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *