Strazdumuižas internātvidusskolai - 140 gadu jubileja!
Strazdumuižas internātvidusskolai- attīstības centram vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem - jau 140! Par godu šai gadadienai 2012. gada 2. un 3. maijā Skolā Juglas ielā 14a notiks atvērto durvju diena un salidojums.

Programma:

2.maijā

9:30-15:00 atvērto durvju diena

3. maijā

13:00-15:30 Svinīgs pasākums par godu Strazdumuižas internātvidusskolas- attīstības centra vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem pastāvēšanas 140. gadadienai

15:30 Darbinieku tikšanās

18:00 Absolventu salidojums un balle

Iepriekšēja reģistrācija 3. maija pasākumiem pa tālruņiem: mob. 29556319, tālr. 67533081. 

Dalības maksa 5 Ls.

Sīkāka informācija par svētku pasākumiem: www.strazduskola.lv

 

Informācija par skolu:

2012. gadā Latvijas pirmā un vienīgā specializētā mācību iestāde bērniem ar smagiem redzes traucējumiem - Strazdumuižas internātvidusskola – attīstības centrs vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem svin savas pastāvēšanas 140. jubileju. Šī skola ir savā ziņā unikāla, jo ar to ne tikai gadu desmitiem, bet nu jau var teikt pat gadu simtiem bijusi cieši saistīta speciālās izglītības un konkrēti tiflopedagoģijas attīstība un izaugsme Latvijā.

No dažiem skolēniem domātas mājmācības tipa izglītības iestādes, kādu šo skolu 1872.g. izveidoja Latvijas neredzīgo izglītības pamatlicēja Ida Valentinoviča, izejot vairākus nozīmīgus attīstības un pārveides posmus, 2012. gadā skola kļuvusi par mūsdienīgu speciālās izglītības iestādi.

Aizvadītajos divdesmit gados skola augusi un mainījusies līdzi tām prasībām un pritoritātēm, kādas izvirzījusi Latvijas valsts izglītības sektora stratēģija, vienlaikus cenšoties atrast un nostiprināt to nišu, kas varētu arī nākotnē garantēt skolas profesionālā kodola efektīvu darbu bērnu ar smagiem redzes traucējumiem mācību procesa nodrošināšanā.

Skola vēsturiski bijusi un arī šobrīd ir vienīgā specializētā mācību iestāde valstī, kur bērniem un jauniešiem ar smagiem redzes traucējumiem tiek nodrošināts redzes īpatnībām pielāgots mācību process, un kas nodrošina atbalstu vispārizglītojošajās mācību iestādēs integrētajiem vājredzīgajiem un neredzīgajiem audzēkņiem. Pēc 9. klases skolēni izvēlas, vai turpināt mācības vidusskolā vai arī apgūt kādu profesiju.  Savukārt, beidzot 12. klasi audzēkņi saņem atestātu par vidējo izglītību un, atkarībā no katra spējām un vēlēšanās, var turpināt izglītību vidējās profesionālās un augstākās mācību iestādēs.

Ar prieku jāsecina, ka neraugoties uz sociālo izolāciju, kurā savu īpašo vajadzību dēļ bieži vien nonāk cilvēki ar smagiem redzes traucējumiem, daudzi mūsu skolas absolventi aizvadītajos gados iestājušies un veiksmīgi studējuši Latvijas augstskolās - tostarp, Latvijas Universitātē, saņemot ne tikai bakalaura, bet arī maģistra akadēmiskos grādus.

Aizvadītajos gados nostiprinājušās un paplašinājušās arī skolas kā sociālās integrācijas un atbalsta sniegšanas iestādes funkcijas: skolā var mācīties arī neklātienē, kas dod iespēju iegūt pamata un vidējo izglītību jebkura vecuma cilvēkiem, kam tas nav bijis iespējams kādas redzes problēmas dēļ. Tāpat, jau trešo gadu tiek realizēta Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem.

Līdztekus tam, tiek nostiprināts arī skolas kā vispārizglītojošo skolu atbalsta centra statuss, jo arvien vairāk bērniem ar smagiem redzes traucējumiem izvēloties vispārizgītojošās skolas programmu apgūt "parastā"skolā, pieaug nepieciešamība pēc vispatverošas efektīgas atbalsta sistēmas izveides veiksmīgam integrēto bērnu atbalstam visā valstī. Savu iespēju robežās skolas pedagogi un metodiķi šo atbalstu sniedz, veicot vispārizglītojošo skolu pedagogu konsultācijas, individuāli atbalstot bērnu vispārīgās kompetences un zināšanu paaugstināšanu, kā arī nodrošinot integrētos bērnus ar speciāliem mācību līdzekļiem (mācību grāmatas Braila rakstā un taktilie uzskates līdzekļi).

Skolas direktores L. Ģeidas vērtējums par pašreizējo situāciju vājredzīgo un neredzīgo bērnu izglītošanā:

"Neredzīgo bērnu izglītībā es pagaidām lielākas perspektīvas saskatu pie mums - Strazdumuižā uz vietas. Latvijā pagaidām vēl nav izveidota tāda sistēma un pedagogu zināšanas nav tādā līmenī, lai mācību neredzīgus bērnus, ļaujot viņiem iegūt konkurētspējīgu pamata un vidējo izglītību. Turpretim, mūsu skola šādu izglītību var sniegt jau šodien.

Pēc desmit gadiem situācija tiflopedagoģijas jomā Latvijā varētu būt visai atšķirīga no tās, ko mēs redzam šodien. Mainīsies arī mūsu skola, jo izglītības politikas tendenču izmaiņas skar visus, tostarp, arī mūs. Noteikti būs daudz tādu bērnu, kuru veselības stāvoklis ir smags. Tomēr es gribētu ticēt, ka būs arī tie, kas izglītosies, iegūs konkurētspējīgu izglītību un nākotnē kļūs arī par aktīviem, līdzvērtīgiem sabiedrības locekļiem.

Plašākā kontekstā gribētu cerēt, ka sabiedrība kļūs tolerantāka un ieinteresētāka attiecībā pret cilvēkiem ar smagiem redzes traucējumiem - īpaši tiem, kas spēj un vēlas strādāt, dot labumu sabiedrībai un nodrošināt arī paši savas materiālās vajadzības. Te, protams, ir nepieciešama arī valsts ieinteresētība un valsts atbalsts, kas, man ļoti gribētos ticēt, arī būs" .


www.strazduskola.lv


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *