Tiks realizēts jauns atbalsta pasākums cilvēkiem ar ļoti smagiem garīga rakstura un multipliem traucējumiem

13. februāris. 2024

Vismaz 54 cilvēkiem ar ļoti smagiem garīga rakstura un multipliem traucējumiem būs paplašinātas iespējas saņemt atbalsta pakalpojumus, kas veicina neatkarīgas dzīves iespējas, uzlabo dzīves kvalitāti un veicina iekļaušanos sabiedrībā. Vienlaikus tiks uzlabota šīs mērķa grupas ģimenes locekļu un citu neformālo aprūpētāju situācija un sekmēts darba un ģimenes dzīves līdzsvars, mazinot viņu noslodzi aprūpes nodrošināšanā.

To paredz Ministru kabineta noteikumi “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.—2027. gadam 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt sociāli atstumto kopienu, mājsaimniecību ar zemiem ienākumiem un nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, tostarp cilvēku ar īpašām vajadzībām sociāli ekonomisko integrāciju, īstenojot integrētas darbības, tostarp nodrošinot mājokli un sociālos pakalpojumus” 4.3.1.5.pasākuma “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība” īstenošanas noteikumi”, kas otrdien, 13. februārī, pieņemti valdības sēdē.

Projekta realizācija ir paredzēta trīs valstspilsētu pašvaldībās, kurās ir lielākais cilvēku ar ļoti smagiem garīga rakstura un multipliem traucējumiem skaits un lielākais iedzīvotāju skaits. Projektu realizācija laikā ir paredzēta infrastruktūras projektēšana, jaunu būvju būvniecība, esošu būvju un telpu pārbūve vai atjaunošana un teritorijas labiekārtošana, materiāli tehniskā nodrošinājuma iegāde, specializēto transportlīdzekļu iegāde mērķa grupas personu mobilitātes nodrošināšanai.

Pēc jaunās sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides divu gadu laikā jaunajā infrastruktūrā ESF+ programmas ietvaros tiks finansēta šo pakalpojumu sniegšana projekta mērķa grupas personām.. Tas ļaus atslogot pašvaldību budžetus pakalpojumu sniegšanas uzsākšanas posmā.

Plānotais kopējais finansējums – 11,7 miljoni eiro, tai skaitā ERAF finansējums – 10 miljoni eiro un pašvaldību budžeta finansējums – 1,7 miljoni eiro.

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa