Plānots pilnveidot maternitātes un slimības apdrošināšanu

11. jūlijs. 2018

Iecerēts, ka slimības pabalsts vecākiem pienāksies par bērnu līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai, ja bērnam atbilstoši Starptautiskajai statistiskajai slimību un veselības problēmu klasifikācijai noteikta saslimšana ar iedzimtām kroplībām, deformācijām un hromosomu anomālijām.

Arī gadījumos, ja bērnam ir ievainojumi, saindēšanās un citas ārējas iedarbes sekas, audzēji vai, ja saslimis bērns, par kuru Veselības un darbnespējas ekspertīzes ārstu valsts komisija ir noteikusi īpašas kopšanas nepieciešamību (piešķirts bērna invalīda kopšanas pabalsts). Šajos gadījumos slimības pabalsta izmaksas ilgumu paredzēts noteikt 26 nedēļas, ja darba nespēja ir nepārtraukta, bet ne ilgāku par 52 nedēļām triju gadu periodā, ja darba nespēja atkārtojas ar pārtraukumiem.

To paredz grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”, kas ceturtdien, 28. jūnijā, izsludināti valsts sekretāru sanāksmē. Tie vēl ir jāsaskaņo ar ministrijām, jāatbalsta valdībā un jāpieņem Saeimā.

Likumprojektā paredzēts arī vienkāršot un vienādot sociālās apdrošināšanas pabalstu aprēķinu. Gan darba ņēmējiem, gan pašnodarbinātajiem vidējo apdrošināšanas iemaksu algu paredzēts noteikt no apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algas par 12 kalendāro mēnešu periodu, šo periodu beidzot četrus kalendāros mēnešus (šobrīd darba ņēmējiem tie ir divi, bet pašnodarbinātajiem trīs mēneši) pirms mēneša, kurā iestājies apdrošināšanas gadījums. Lai vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķina periodā neiekļautu pirmsdzemdību un pēcdzemdību atvaļinājuma laiku, paredzēts, ka, aprēķinot vidējo apdrošināšanas iemaksu algu vecāku un paternitātes pabalstam, apdrošināšanas iemaksu algas periods tiek skaitīts no mēneša, kurā piedzimis bērns.

www.lm.gov.lv

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa