Pilnveidos iespēju e-veselībā atsevišķām ārstniecības personām liegt piekļuvi pacientu datiem

30. maijs. 2019

Šobrīd ikviens E-veselībā var liegt vai atļaut piekļuvi saviem medicīniskajiem datiem. Savukārt no 2021.gada 29.oktobra e-veselībā paredzēts šīs iespējas paplašināt, piemēram, atļaujot vai liedzot piekļuvi arī atsevišķām ārstniecības personām vai iestādēm.

To paredz 28.maijā valdībā apstiprinātie grozījumi noteikumos par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu.

E-veselībā ikvienam ir iespēja liegt piekļuvi saviem datiem pilnīgi visām ārstniecības iestādēm vai atļaut datus apstrādāt visiem, kas ir iesaistīti ārstniecības procesā. Iespēja liegt piekļuvi saviem datiem atsevišķām ārstniecības iestādēm vai mediķiem e-veselībā plānota kā papildu funkcionalitāte, kuras ieviešana līdz šim nav bijusi iespējama ierobežotā finansējuma dēļ. Tagad to plānots izstrādāt izmantojot ES fondu finansējumu*.

Vienlaikus e-veselības izmantošana nav vienīgā iespēja, kā pacients var ierobežot savu datu apstrādi. Ikvienam ir iespēja izvēlēties ārstniecības iestādi un ārstniecības personu, kurai uzticēt savu veselību, tai skaitā datu apstrādi. Turklāt kārtība paredz, ka pacienta datus e-veselības sistēmā ir tiesības apstrādāt tikai tām ārstniecības personām, kas pacientam sniedz konkrētus ārstniecības pakalpojumus un tādā apjomā, kas nepieciešams ārstniecības mērķu sasniegšanai.

Tāpat, vēršoties Nacionālajā veselības dienestā (NVD) ar iesniegumu, ikviens var iegūt informāciju par to, kurš konkrēti ir apstrādājis viņa datus – kuras personas, kādiem mērķiem, kādus datus un kurā laikā. Šobrīd arī tiek strādāts pie sistēmas uzlabošanas, lai pacients visus auditācijas pierakstus varētu redzēt e-veselības sistēmā.

Kā ziņots iepriekš, ar mērķi iesaistīt e-veselības sistēmas lietotājus e-veselības politikas veidošanā un īstenošanā, Veselības ministrijas ir izveidojusi E-veselības lietotāju padomi. Tās uzdevums ir sniegt konsultatīvu atbalstu e-veselības sistēmas jauno funkcionalitāšu ieviešanā un esošo uzlabošanā; sniegt viedokli par normatīvo aktu vai attīstības plānošanas dokumentu projektiem, kas saistīti ar e-veselības politikas īstenošanu valstī; sniegt priekšlikumus par valsts politikas prioritātēm un īstenojamajiem pasākumiem e-veselības jomā. Padomes pirmā sēde notika 2019.gada 4.aprīlī, un tajā tika izskatīts NVD izveidotais e-veselības sistēmas uzlabojumu saraksts.

* ES fondu finansējumu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” ietvaros.

http://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/preses_relizes/6013_pilnveidos_iespeju_eveseliba_atseviskam_arstniecibas_persona/

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa