Par asistenta pakalpojuma saņemšanu pēc ārkārtējās situācijas beigām

9. aprīlis. 2021

Pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas 6.aprīlī beidz darboties MK noteikumos Nr.942 (asistenta pak. not.) noteiktā atvieglotā kārtībā, kādā nodrošināms asistenta pakalpojums.

Ņemot vērā, ka Covid-19 infekcijas izplatība joprojām nav ierobežota un arī pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas nepieciešams turpināt epidemioloģiskās drošības pasākumus, kas veicami, lai ierobežotu Covid- 19 infekcijas izplatību, LM uzskatīja, ka nepieciešams noteikt atvieglotu kārtību asistenta pakalpojuma saņemšanai arī pēc ĀS beigām, jo ierobežojumi saņemt pakalpojumus un pārvietoties saglabāsies (pakalpojumu saņemšanas vietas ir ciet vai strādā ierobežotā apjomā, tādēļ cilvēks nekur nedodas, attiecīgi pavadāmo stundu nav un samaksa asistentam arī nav).

Attiecīgi 1.aprīlī ir pieņemti grozījumi MK noteikumos Nr.360 “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai””, iekļaujot tajos jaunus punktus priekš perioda pēc ĀS beigām:

34. 3 Ja personai ar invaliditāti nav iespēju izmantot asistenta pakalpojumu pašvaldībā, augstskolā un koledžā atbilstoši pašvaldības sociālā dienesta lēmumā par asistenta pakalpojuma piešķiršanu noteiktajiem pasākumiem piešķirtajā un nepieciešamajā apjomā arī pēc valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas atcelšanas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai noteikto epidemioloģisko drošības pasākumu dēļ, tad persona asistenta pakalpojumu var izmantot sociālās iekļaušanas pasākumiem (iepirkšanās, teātru, koncertu, sporta spēļu, citu pasākumu un sabiedrisku vietu apmeklējums, kas saistīts ar brīvā laika pavadīšanu), atbilstoši vidējam stundu apjomam, kas tika izmantots iepriekšējos trijos kalendāra mēnešos.

34. 4 Ja šo noteikumu 34.3 punktā minētais asistenta pakalpojums personai iepriekš nav bijis piešķirts un ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā, augstskolā un koledžā, personai ar invaliditāti nav iespēju izmantot asistenta pakalpojumu lēmumā paredzētajā apjomā arī pēc valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas atcelšanas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai noteikto epidemioloģisko drošības pasākumu dēļ, tad sociālais dienests personai asistenta pakalpojumu apmaksā ne vairāk kā par 10 stundām nedēļā, piemērojot to sociālās iekļaušanas pasākumiem (iepirkšanās, teātru, koncertu, sporta spēļu, citu pasākumu un sabiedrisku vietu apmeklējums, kas saistīts ar brīvā laika pavadīšanu).”;

Punkti ir ar identisku saturu kā šobrīd MK 942 noteikumos noteiktā kārtība priekš ārkārtējās situācijas perioda. Un tie ir iekļauti MK 360 noteikumos par epid.ierob. pasākumiem tādēļ, lai šis atvieglotais regulējums pastāvētu/ atceltos reizē ar citiem epidemioloģiskajiem pasākumiem, nevis mēs būtu spiesti grozīt savus 942.not atkal un atkal.

Tā kā pielāgojumi sistēmā SOPA priekš ĀS tika veidoti tādi, lai tos pēc iespējas var turpināt, tad šis nekādas problēmas nerada.

Saite uz 1.04. MK sēdē pieņemtajiem grozījumiem un anotāciju šeit : http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500504&mode=mk&date=2021-04-01

 

Saite uz aktuālo MK noteikumu 360 versiju (konsolidētā) šeit: https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa