Noslēgusies LM diskusija par atbalsta sistēmu pusaudzim un viņa ģimenei

24. janvāris. 2019

Piektdien, 18. janvārī, notika Labklājības ministrijas (LM) projekta "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros rīkotā diskusija par jauniešiem sociālā riska situācijās “Atbalsta sistēma pusaudzim un viņa ģimenei Latvijā.

Kurš un kā VĒLAS, SPĒJ un PROT atbalstīt?”

Diskusijas ievadā tika demonstrēta Kaspara Gobas dokumentālā filma “Inga dzird”, kas sniedz ieskatu dzirdīgas meitenes Ingas pieaugšanas stāstā un attiecībās ar nedzirdīgo ģimeni. Filmas iespaidā dalībnieki analizēja iesaistīto pušu – skolas, sociālā dienesta, kopienas-– lomu Ingas stāstā, vispārinot to uz jebkuru sarežģītā situācijā nonākušu pusaudzi.

Diskusijas gaitā izglītības un sociālās jomas profesionāļi un politikas veidotāji pārrunāja nepieciešamos risinājumus atbalsta sistēmas pilnveidei, lai, nonākot sociālā riska situācijā, bērns un viņa ģimene saņemtu pēc iespējas pilnvērtīgāku atbalstu. Tika secināts, ka nepieciešams definēt apstākļus, kā arī sadarbības sistēmu informācijas apmaiņai starp izglītības iestādi un sociālo dienestu, lai būtu iespējams identificēt jauniešus un to ģimenes sociālā riska situācijā un laicīgi sniegt tām piemērotu atbalstu. Tā kā būtiska nozīme šajā sadarbībā ir gan skolām, gan pirmsskolas izglītības iestādēm, nepieciešams nodrošināt kvalificēta atbalsta personāla, piemēram, sociālā pedagoga, psihologa pieejamību izglītības iestādēs un stiprināt pašu pedagogu spēju pamanīt gan izmaiņas bērnu un jauniešu sociālajā vidē, gan skolā savstarpēji sadarbojoties sniegt nepieciešamo atbalstu. Sociālie darbinieki aktualizēja jautājumu par agrīnās intervences programmu un to sniedzēju nepietiekamību.

Veiksmīgas iniciatīvas jau šobrīd tiek īstenotas vairākos ESF atbalstītos projektos, piemēram, Izglītības kvalitātes valsts dienesta projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) pieejams atbalsts pašvaldībām pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei un atbalsta personāla konsultāciju nodrošināšanai. Savukārt Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas projekta “Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē” pārstāvji iepazīstināja ar konsultatīvās nodaļas darbu.

Lai iesāktās iniciatīvas gūtu plašāku atbalstu un veicinātu visaptverošu atbalsta sistēmu bērniem un ģimenēm, jāstrādā pie vienotu starpinstitūciju sadarbības modeļu izstrādes un jānodrošina efektīva informācijas aprite profesionāļu vidū, kā arī jāveicina atbalsta pieejamība kopienā.

Ņemot vērā izskanējušo, LM tuvākajā laikā strādās pie sociālo dienestu un citu iesaistīto iestāžu sadarbības modeļu pilnveides, metodikas sociālajiem darbiniekiem darbam ar jauniešiem, kā arī ģimenes asistenta pakalpojuma vienotu principu izstrādes un ģimenes asistentu apmācību nodrošināšanas.

Diskusija organizēta Eiropas Sociālā fonda projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros. Projekts uzsākts 2015. gada aprīlī un turpināsies līdz 2023. gada decembrim.

www.lm.gov .lv.

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa