Motivēt un iedrošināt tikt līdz darbam

5. oktobris. 2018

Šodien beidzas Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) divas nedēļas ilgušās "Atvērto durvju dienas" – akcija, lai sekmētu personu ar invaliditāti integrāciju darba tirgū un mazinātu stereotipus par viņu nodarbinātības iespējām.

Ar darba vidi iepazīstināja 63 darba devēji. NVA direktora vietniece Kristīne Stašāne stāsta, ka akcija noritēja otro reizi, un ir gandarīta, ka personu ar invaliditāti interese palielinājusies. Pērn akcijā piedalījās mērķgrupas 207 personas, šogad pieteicās 320. Kristīnei Stašānei jautāju, ko NVA piedāvā personām ar invaliditāti kā akcijas laikā, tā citkārt.

Kādi bija akcijas rezultāti pērn, cik cilvēku atrada darbu?

K. Stašāne: Pērn akcijas gaitā un drīz pēc tās noslēguma pastāvīgā darbā iekārtojās septiņas personas ar invaliditāti. Priecē tas, ka šogad akcijai pieteikušies darba devēji, kuri piedalījās jau pagājušajā gadā un ieguva sev darbiniekus, piemēram, “Fazer” maiznīca Ogrē. Svarīga ir abu pušu – darba devēju un darba meklētāju – satikšanās darba vidē, savstarpējā iepazīšanās. Darba devēju šai mērķgrupai ieteiktās profesijas ir plaša spektra – sākot ar palīgdarbiem un beidzot ar augsti kvalificētiem IT uzņēmumā.

Darbinieks ar invaliditāti, ja darbs ir piemērots un darba vieta pielāgota, spēj veikt tos pašus profesionālos pienākumus, ko citi darbinieki, kuriem nav veselības traucējumu. Taču, protams, cilvēku nodarbinātības iespējas ir atkarīgas no invaliditātes grupas un traucējumu veida. Ja cilvēka iespējas ir būtiski ierobežotas, ir dažādi palīgdarbi, piemēram, iesaiņošana, pakošana. Ir arī darbi birojā – kā administratoram, lietvedim. Vairākums cilvēku ar invaliditāti, saņemot atbalstu un palīdzību, var labi veikt profesionālos pienākumus.

Aktīvi strādājām, lai uzrunātu ne tikai tos sadarbības partnerus un darba devējus, kas jau ir mūsu redzeslokā un kas jau nodarbina personas ar invaliditāti, piemēram, subsidētajās darba vietās, bet arī iegūtu jaunus partnerus.

Ciešā sadarbībā ar NVO šogad izstrādājām jaunu atbalsta pasākumu “Motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumi ilgstošajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti”. Galvenais – vairot personas motivāciju un iepazīstināt ar potenciālo darba vietu, darba vidi. Ļoti bieži cilvēkam nepieciešams, lai kāds viņam palīdz, motivē, ka viņš var atrast darbu un ka viņam jādodas uz darba interviju. Akcijas laikā redzējām, ka cilvēks, atnācis uz darba interviju, ir priecīgs, ka pārvarējis bailes iet sarunāties, un gandarīts, ka viņš arī dabū to darbu.

Kādas ir iespējas apmeklēt NVA rīkotos kursus? Vai visur tie notiek personām ar invaliditāti pieejamās telpās?

Lai nodrošinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti, vairākos NVA nodarbinātības pasākumos un apmācībās ir pieejami ergoterapeita, surdotulka un atbalsta personu pakalpojumi, kā arī, ja nepieciešams, mācību vai darba vieta tiek pielāgota konkrētā cilvēka vajadzībām. Lai klientiem būtu ērtāk, mājaslapā www.nva.gov.lv publicēta izglītības iestāžu informācija, kādi pielāgojumi ir pieejami, lai cilvēks jau uzreiz zina, vai viņam tur būs ērti mācīties.

Ko iesakāt darīt cilvēkiem ar invaliditāti, kuri līdz šim nav uzdrošinājušies meklēt darbu?

Vispirms – apmeklēt mūsu karjeras konsultantus. Arī motivācijas programmā iespējams saņemt individuālas karjeras konsultācijas, psihologa konsultācijas. Cilvēks noteikti var sazināties ar mūsu filiālēm. Darba laikā – no deviņiem līdz pieciem – droši zvaniet pa mūsu bezmaksas tālruni 80200206, kur atbildēs uz katru interesējošo jautājumu.

Cik pašlaik ir subsidēto darbavietu?

Kopumā 600 – 700 subsidētās darba vietas veidojam ik gadu, līdz šim personām ar invaliditāti tika apmēram 15 procenti no kopējā skaita. Taču ar nākamo gadu proporciju mainām, un tā būs līdzvērtīga – 50 procenti personām ar invaliditāti (turklāt tās darbavietas būs uz diviem gadiem) un otri 50 procenti – pārējām ilgstošo bezdarbnieku grupām (uz vienu gadu). Pieredze rāda, ka pēc tam, kad divi gadi pagājuši, cilvēki lielākoties veiksmīgi paliek strādāt šajās darbavietās. Finansējums ir ierobežots, tādēļ pēc pieteikšanās izsludināšanas rūpīgi vērtējam, kuriem uzņēmējiem piešķirt šo darbavietu veidošanas tiesības, lai viņi tajās pieņemtu mūsu uzskaitē esošas personas ar invaliditāti.

15 procenti no 700 ir 105 darbavietas. Tas nav daudz. Labi, ka par cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanu rūpējas arī nevalstiskās organizācijas – tā invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons” gadā palīdz atrast darbu apmēram 30 cilvēkiem, Siguldā biedrība “Cerību spārni” izveidojusi sociālo uzņēmumu, kur nodarbina personas ar invaliditāti, un tāda pieredze ir arī citur.

Bezdarbniekiem ar invaliditāti šā gada astoņos mēnešos ir izveidotas 137 subsidētās darbavietas; pavisam tajās darbu šogad sāka 177 bezdarbnieki ar invaliditāti.

Bet tā ir tikai viena no iespējām, un ir arī daudzas citas. Par astoņiem mēnešiem apkopotā informācija rāda – darbā iekārtojušies divarpus tūkstoši mūsu uzskaitē bijušu bezdarbnieku ar invaliditāti. Vairākās kampaņās esam mudinājuši darba devējus raudzīties uz šiem cilvēkiem kā nozīmīgu darbaspēka rezervi. NVA uzskaitē ir daudz bezdarbnieku ar invaliditāti, kuriem ir darba tirgū pieprasīta kvalifikācija un profesija visās profesiju pamatgrupās.

Lai veicinātu vēlmi nodarbināt cilvēkus ar invaliditāti, NVA sadarbībā ar nevalstisko sektoru ir nodrošinājusi tādu pakalpojumu kā konsultācijas darba devējiem, piemēram, izglītojot viņus par piemērotu darba vietu personām ar invaliditāti. Izveidojām elektronisko katalogu darba devējiem “Piemērota darba vide personām ar invaliditāti”, kas pieejams NVA mājaslapā.

Aprunājos ar jaunu sievieti, kura pārvietojas ratiņkrēslā un kuru regulāri sastopu no rīta braucam uz darbu autobusā no Pārdaugavas uz Rīgas centru. Viņa strādā par lietvedi nevalstiskajā organizācijā. Viņa spriež, ka cilvēki ar kustību traucējumiem vēl var atrast darbu, it sevišķi Rīgā, bet nedzirdīgiem un neredzīgiem ir grūtāk, turklāt lauku reģionos daudzi vispār netiek ārā no mājas, nevar līdz darbavietai nokļūt.

Rīgā ir daudz darba piedāvājumu, tāpēc atrast darbu ir vieglāk. Par personām ar dažādiem funkcionālo traucējumu veidiem jāteic, ka mums ir iespēja atbilstoši bezdarbnieka nepieciešamībai arī pielāgot darba vietu. Var nodrošināt arī surdotulka pakalpojumus. Un subsidētās darbavietas ir visā Latvijā, pašreiz visvairāk to izveidots Latgalē.

Kristīne Stašāne: “Astoņos mēnešos darbā iekārtojušies divarpus tūkstoši mūsu uzskaitē bijušu bezdarbnieku ar invaliditāti. Vairākās kampaņās esam mudinājuši darba devējus raudzīties uz šiem cilvēkiem kā nozīmīgu darbaspēka rezervi.”

Uzziņa

Ar NVA atbalstu personām ar invaliditāti ir iespēja piedalīties konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos, profesionālajā apmācībā, neformālās izglītības programmu apguvē, strādāt subsidētajās darbavietās, izmantot karjeras konsultācijas, saņemt palīdzību darba meklēšanā un reģionālās mobilitātes atbalstu, kā arī atbalstu komercdarbības vai pašnodarbinātības sākšanai. Par šīm iespējām uzzināsit vietnē www.nva.gov.lv  vai zvanot pa tālruni 80200206 darba laikā – no plkst. 9 līdz 17.

DACE KOKAREVIČA

Publikācijas projektā “Cieņpilnu dzīvi visiem” finansiāli atbalsta  Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par saturu atbild “Latvijas Avīze”. 

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa