Kas skolām būs jānodrošina skolēniem ar speciālajām vajadzībām? IZM izstrādājusi jaunas prasības

21. novembris. 2019

Vispārizglītojošajām skolām, kuras uzņem skolēnus ar speciālajām vajadzībām, būs jānodrošina viņiem speciāli pedagogi un pedagogu palīgi, kā arī dažādi palīglīdzekļi, kas atvieglos mācību vielas apgūšanu un arī ikdienas pārvietošanos izglītības iestādes telpās, paredz valdībā apstiprinātie noteikumi.

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir izstrādājusi noteikumu projektu, kas nosaka prasības, kādas izvirzāmas vispārējās izglītības iestādēm, to īstenotajās vispārējās izglītības programmās uzņemot izglītojamos ar speciālām vajadzībām.

Paredzēts, ka noteikumi stāsies spēkā 2020.gada 1.septembrī.

IZM skaidro, ka izglītojamo ar speciālām vajadzībām skaits, kas izglītību iegūst vispārizglītojošās skolās, palielinās. Pērn izglītojamo skaits ar speciālām vajadzībām bija 14 011 skolēni, turpretī 2017./2018.mācību gadā šādu izglītojamo skaits bija 12 492.

Balstoties uz pieaugošo izglītojamo ar speciālām vajadzībām skaitu, ministrija nolēma izstrādāt jaunus Ministru kabineta noteikumus. Ministrijā cer, ka noteikumos paredzētais samazinās izglītojamo skaitu speciālajās izglītības iestādēs, kas nodrošina internāta pakalpojumus.

Valdībā apstiprinātais noteikumu projekts paredz dažādus atbalsta pasākumus skolēnu ar speciālām vajadzībām uzņemšanai vispārējās izglītības programmā. Noteikumi paredz, ka neredzīgiem vai vājredzīgiem skolēniem izglītības iestādēm būs jānodrošina speciālais pedagogs un kvalificēts pedagogs vai pedagoga palīgs, kas pārzina Braila rakstu, kā arī orientēšanās un mobilitātes, sociālo un sadzīves iemaņu veidošanas metodiku.

Šiem pedagogiem būs ārpus mācību stundām jārīko papildu nodarbības.
Izglītojamajiem ar redzes traucējumiem būs jānodrošina nodarbības redzes uztveres attīstīšanai un funkcionālās redzes stimulēšanai pēc nepieciešamības, kā arī jāpalīdz apgūt Braila rakstu, taktilās grafikas lasīšanu, orientēšanos un mobilitāti, kā arī jāveido sadzīves un sociālās iemaņas.

Izglītojamiem ar dzirdes traucējumiem būs jānodrošina pedagoga palīgs, kurš zina zīmju valodu un pārzina mācību darba metodiku ar izglītojamiem ar dzirdes traucējumiem, kā arī speciālais pedagogs vai audiologopēds. Ārpus mācību stundām skolēniem būs jānodrošina individuālas nodarbības, ārpusstundu pasākumos būs jānodrošina subtitri vai zīmju valoda, kā arī priekšmetu, telpu, objektu nosaukumu izvietošana vidē, kurā uzturas izglītojamais ar dzirdes traucējumiem.

Priekš skolēniem ar fiziskās attīstības traucējumiem skolām būs jānodrošina skolotāja palīgs vai asistents ar Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinumu, kā arī psihologs. Šiem skolēniem jābūt palielinātam starpbrīžu skaitam, garākām atpūtas pauzēm un jānodrošina rakstiska darba aizstāšana ar mutiskām atbildēm, kuras tiek fiksētas audioierakstā, situācijās, kad izglītojamais fiziskās attīstības traucējumu dēļ nevar izmantot rakstāmrīku.

Lai skolā uzņemtu izglītojamos ar valodas traucējumiem mācību iestādei būs jānodrošina logopēds, kuram ārpus mācību stundām būs jāstrādā ar šiem skolēniem individuāli.

Savukārt skolēniem ar mācīšanās traucējumiem būs nepieciešams speciālais pedagogs un skolotājs logopēds.
Skolēniem ar garīgās veselības traucējumiem būs nepieciešams nodrošināt psihologu un ārpus stundas psiholoģiskās nodarbības, kā arī skolotāja palīgu. Arī bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem un bērniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem būs jānodrošina arī speciālās izglītības skolotājs un skolotājs logopēds.

Tāpat skolām būs jābūt atbilstoši aprīkotām, ņemot vērā skolēnu vajadzības. Noteikumi paredz, ka no nākamā gada neredzīgiem vai vājredzīgiem skolēniem jānodrošina vides objektu noformējums Braila rakstā, piemēram, plāksnītes pie durvīm vai informatīvi paziņojumi Braila rakstā.

Tāpat skolām jānodrošina skaņas signāli pie svarīgākajām telpām, reljefas vadlīnijas grīdā iekštelpās un ar atšķirīgu reljefu struktūru – ārējā vidē, mācību līdzekļi palielinātā rakstā un individuāli pielāgoti uzskates līdzekļi, atbilstoši izglītības programmai, darba vietas izvēle un apgaismojuma nodrošināšana atbilstoši redzes funkcionālajam stāvoklim, kā arī citas prasības.

Izglītojamiem ar dzirdes traucējumiem izglītības iestādei jānodrošina metodiskie materiāli skaņu artikulācijas apguvei un skaņu automatizēšanai, teksti vieglajā valodā, vizuālie uzskates materiāli, video ieraksti, datorprogramma “Runas atpazinējs”, vizuālais starpbrīža zvans, solu izvietojums “U” formā, indukcijas cilpa zālē, kā arī citi mācību un tehniskie līdzekļi.

Skolēniem ar fiziskās attīstības traucējumiem skolām jānodrošina inženiertehniskā piemērotība, proti, uzbrauktuves, lifti, pielāgotas durvis, tualetes, dušas telpas izglītojamajiem invalīdu ratiņos, kā arī individuāli pielāgoti mācību krēsli, galdi, pretslīdes paliktnis uz darba galda, palīgierīces un speciāli rakstāmpiederumi, datora izmantošana bez teksta redaktora iespējām rakstiskas atbildes sniegšanai un speciāli rīki izglītojamā ēdināšanas nodrošināšanai.

IZM izstrādātais noteikumu projekts arī paredz to, ka izglītojamiem ar valodas traucējumiem nepieciešams nodrošināt specifiskus treniņus skaņas atpazīšanai un apgūto skaņu nostiprināšanai, iespēju aizstāt mutvārdu atbildi ar rakstisku, kā arī jānodrošina dators, tai skaitā personīgā ierīce, ar programmnodrošinājumu – teksta labošanas rīkiem un balss sintezatoru.

Turpretī izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem būs nepieciešami digitālie mācību līdzekļi – audio mācību grāmatas un audio daiļliteratūra, kā arī jau augstāk pieminētais dators ar noteiktu programmnodrošinājumu. Šiem skolēniem jādod iespēja izmantot atgādnes, palīglīdzekļus, kuri uzlabo teksta uztveri un verbālo informāciju papildināt ar vizuālo informāciju.

Arī izglītojamiem ar garīgās veselības traucējumiem skolām būs jānodrošina dažādi atbalsta pasākumi, piemēram, jāievieš konsekventi jāuztur skaidri zināmi kārtības noteikumi, skolotājiem jāsamazina vienlaikus doto instrukciju skaitu, verbālo informāciju jāpapildina ar vizuālo informāciju, kā arī jāizstrādā individuālo uzvedības korekcijas plānu, nodrošinot uzraudzību mācību stundās un ārpus tām.

Skolai jānodrošina atbilstoša darba vieta, iespējami samazinot apkārtējos stimulus, kas varētu novērst uzmanību, jāiekārto relaksācijas vieta un jāapgādā skolēns ar vizuālu atbalstu skolas telpās.

Savukārt skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem jānodrošina iespēja atsevišķas mācību tēmas apgūt individuāli speciālā pedagoga vadībā, jāveic praktiskās darbības un tūlītēja iemācītā lietošana un jāļauj šiem bērniem izmantot vizuālas, verbālas vai taktilas atgādnes mācību darbā. Izglītības iestādei arī jānodrošina mācību līdzekļi atbilstoši speciālās izglītības programmai, mācību materiāli vieglajā valodā, planšetdatori individuālam darbam, kā arī dators ar standarta programmatūru un komunikācijas atbalsta programmu.

Turpretī izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem būs jādod iespēja atsevišķas mācību tēmas apgūt individuāli speciālā pedagoga vai pedagoga palīga vadībā, kā arī jānodrošina maksimāla skolēna iesaiste praktiskās aktivitātēs un jāpilnveido viņu pašaprūpes iemaņas.

Lai uzņemtu šos skolēnus skolām būs jānodrošina attīstības līmenim atbilstoši mācību materiāli, individuāli modificēti mācību materiāli atbilstoši izglītojamā attīstības līmenim un spējām, planšetdatori individuālam darbam, palīglīdzekļi sensoro problēmu mazināšanai, kā arī speciāli iekārtota darba vieta atbilstoši izglītojamā vajadzībām.

Lai nodrošinātu noteikto prasību īstenošanu, tiks veikti grozījumi noteikumos, kas paredz, ka, aprēķinot mērķdotāciju izglītojamo ar speciālām vajadzībām skaitam skolā, piemēros koeficientus atbilstoši speciālās izglītības programmai, skaidroja IZM.

Tāpat, lai nodrošinātu nepieciešamo finansējumu vispārizglītojošo skolu, kas iekļauj izglītojamos ar speciālām vajadzībām, pedagogu darba samaksai, tiks veikto grozījumi šos jautājumus regulējošos noteikumus.

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa