ILNP sēdē 17. jūnijā

17. jūnijs. 2019

Pirmdien, 17. jūnijā, notika kārtējā Invaliditātes lietu nacionālās padomes sēde.

Šoreiz tajā vieni no galvenajiem jautājumiem – transports. Tika diskutēts par pastāvošo obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas (OCTA) kompensācijas mehānismu personām ar invaliditāti un par priekšlikumiem atbalsta nosacījumu izmaiņām.

Apdrošinātāji piedāvā izslēgt no OCTA likuma pantus, kuri regulē atlaižu noteikšanu personām ar invaliditāti vai arī uz pusi samazināt personām ar invaliditāti piemērojamo atlaidi un noteikt ierobežojumu, cik īpašumā esošiem transportlīdzekļiem atlaidi piemēro. Pašlaik ir daudz gadījumu, kad uz personas ar invaliditāti vārda ir reģistrēti vairāki transporta līdzekļi, uz kuriem visiem arī attiecas 40 procentu atvieglojumi OCTA apdrošināšanai. Diskusijas dalībnieki vienojās, ka valdībai ir jāpārskata likums, nosakot, ka atvieglojumi attiecas tikai uz vienu transporta līdzekli.

Valsts SIA “Autotransporta direkcija” runāja par aktualitātēm sabiedriskā transporta pakalpojuma nodrošināšanā personām ar invaliditāti. No 2021. gada šajā ziņā ir gaidāmi būtiski uzlabojumi, ieviešot pilnīgi jaunus noteikumus pasažieru pārvadātājiem gan tehnikas, gan vides pieejamības ziņā. Tie lielā mērā pat pārsniegs Eiropas Savienības regulās noteiktās prasības.

Izglītības kvalitātes valsts dienests informēja par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PUMPURS), akcentējot pieejamo un sniegto atbalstu izglītojamiem ar invaliditāti.

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa