Aktuālā informācija par darba organizēšanu sociālajos dienestos ārkārtējā situācijā

19. marts. 2020

Aicinām SD turpināt darbu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai SD kompetencei, ņemot vērā tālāk skatāmās rekomendācijas. Lūdzam ievērot visus drošības pasākumus un saglabāt mieru!

Saistībā ar to, ka pēc Pasaules veselības organizācijas 2020. gada 11. marta paziņojuma koronavīrusa izraisītā slimība (COVID-19) ir sasniegusi pandēmijas apmērus un Ministru kabinets 2020 .gada 12. martā ir izsludinājis ārkārtēju situāciju visā valsts teritorijā līdz š.g. 14.aprīlim, Labklājības ministrija (turpmāk – Ministrija) ir sagatavojusi tālāk skatāmās rekomendācijas pašvaldību sociālo dienestu (turpmāk – SD) darbam, kas ir pieejamas Ministrijas mājas lapā uzejot uz “banera” ar nosaukumu “INFORMĀCIJA PAR COVID-19” un tiks regulāri aktualizēta atbilstoši aktualitātēm saistībā ar ārkārtējo situāciju.

Aicinām SD turpināt darbu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai SD kompetencei, ņemot vērā tālāk skatāmās rekomendācijas. Lūdzam ievērot visus drošības pasākumus un saglabāt mieru!

I Klientu apkalpošana sociālajā dienestā

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa dēļ, Ministrija rekomendē visām pašvaldībām, no 2020. gada 13. marta līdz 2020. gada 14. aprīlim ierobežot klientu apkalpošanu klātienē, izvērtējot izņēmumu situācijas.

Rekomendējam, ka klātienes pakalpojumi nodrošināmi TIKAI neatliekamos gadījumos un krīzes situācijās. SD aicinām izvērtēt iespēju pieņemt iesniegumu attālināti:

 • parakstītu ar drošu elektronisku parakstu;
 • iesniegtu caur portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”;
 • kur iespējams e-pastā vai telefoniski;
 • vai nodrošinot iespēju iesniegumus atstāt slēgtā pastkastītē vai kādā citā drošā vietā.

II Darbinieku aizsardzība

Šis ir krīzes laiks, tamdēļ esošie resursi, īpaši darbinieki, ir mūsu lielākā vērtība. Izmantosim šos resursus iespējami pārdomāti un efektīvi, vēršot uz rezultātu, tai pat laikā nodrošinot darbinieku aizsardzību un drošību.

Aicinām SD noteikt vienādu pieeju klientu un darbinieku aizsardzības nodrošināšanai, ieviešot aizsardzības pasākumus, kā arī informējot par nepieciešamību ievērot personīgo higiēnu un brīdinot par riskiem minētās infekcijas slimības izplatībai.

Aicinām regulāri informēt darbiniekus par Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijām personīgās higiēnas un profilakses pasākumu ievērošanai un rīcībai gadījumos, ja ir parādījušās augšējo elpceļu infekcijas pazīmes.

Lūdzam ievērot atbildīgo dienestu izteiktās rekomendācijas un regulāri sekot SPKC un citu atbildīgo dienestu informācijai par COVID-19 izplatības ierobežošanai veicamajiem pasākumiem.

Saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra mājas lapā publicēto informāciju, darba nespējas lapas izsniedz šādos gadījumos:

1. Pieaugušajam saistībā ar slima bērna kopšanu:

 • bērna saslimšanas gadījumā;
 • ja SPKC epidemiologs noteicis bērnu kā kontaktpersonu.

2. Pieaugušajiem, kuri atgriezušies no kādas no Covid-19 infekcijas skartajām teritorijām un kuriem ir akūtas respiratoras infekcijas slimības pazīmes, bet laboratoriskais izmeklējums uz Covid-19 infekciju ir negatīvs, darba nespēja tiek noteikta vispārējā kārtībā līdz slimības pazīmju izzušanai. Tomēr pēc atveseļošanās personai tiek rekomendēts novērot savu veselības stāvokli un ievērot pašizolēšanos 14 dienas no atgriešanās brīža Latvijā, mērot ķermeņa temperatūru divas reizes dienā.

3. Personai, kura bijusi ciešā kontaktā (nosaka epidemiologs) ar Covid-19 infekcijas slimnieku, jānosaka karantīna (izolācija mājās) 14 dienas no kontakta brīža. Šīm personām atbilstoši MK 2001. gada 3. aprīļa noteikumiem Nr. 152 “Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība” izsniedz darbnespējas lapu (A darbnespējas lapu pieaugušajiem un B darbnespējas lapu – slima bērna kopšanai un pieaugušajiem no 11 dienas).

2020.gada 17.martā valdības sēdē pieņemtais likumprojekts “Grozījums “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”” paredz: “ja darba ņēmējam līdz 2020.gada 30.jūnijam ir izsniegta darbnespējas lapa sakarā ar saslimšanu ar COVID-19 (vai atrašanos karantīnā, ja ārsts ir izsniedzis darbnespējas lapu), slimības pabalstu piešķir un izmaksā par laiku no darba nespējas otrās dienas. Slimības pabalstu piešķir 80 procentu apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas. Par šo periodu izsniedzama darbnespējas lapa B.” Likumprojekts vēl jāpieņem Saeimā.

III Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) izziņas derīguma termiņš

2020.gada 17.martā valdības sēdē pieņemtais likumprojekts “Grozījums “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā”” paredz, ka izsniegtās trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) izziņas derīguma termiņš ir uzskatāms par pagarinātu uz ārkārtējās situācijas laiku un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, tas nozīmē līdz 2020.gada 31.maijam. Likumprojekts vēl jāpieņem Saeimā.

Rosinām pensionāriem/invalīdiem, ilgstošajiem klientiem izziņas derīguma termiņu pagarināt uz visu laiku, kāds paredzēts pašvaldības saistošajos noteikumos.

Papīra formā izziņas nevienam nav jāizsniedz. Jau izsniegtās izziņas būs derīgas līdz 2020.gada 31.maijam, ja SD SOPA būs pagarinājis deklarācijas derīguma termiņu.

Vēršam uzmanību uz to, ka trūcīgā un maznodrošinātā statuss dod tiesības ģimenei (personai) saņemt valsts un pašvaldības noteikto atbalstu un atvieglojumus.

Personas, kuras saņem valsts vai pašvaldības apmaksātus sociālās aprūpes un/vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumus kā trūcīgas vai maznodrošinātas personas, var turpināt saņemt šos pakalpojumus arī situācijā, ja COVID -19 izraisītās ārkārtas situācijas laikā personai beidzas trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa derīguma termiņš. Pakalpojuma sniedzējam ir iespējams sazināties ar klienta pašvaldības SD un pārliecināties par izziņas derīgumu.

Ja persona ir atzīta par trūcīgu, tai ir tiesības turpināt saņemt atvieglojumus veselibas aprūpes sistēmā:

 • nav jāmaksā pacienta iemaksa, saņemot valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus;
 • nav jāmaksā pacienta līdzmaksājums par vienā stacionēšanas reizē veiktu ķirurģisko operāciju;
 • saņemot valsts kompensējamos medikamentus līgumaptiekās un uzrādot trūcīgā izziņu, tiek atbrīvotas no valsts nekompensētas daļas samaksas un maksas par recepti 0,71 euro.

Personām, kuras atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām ar ienākumiem līdz 242 euro personai mēnesī, ir tiesības saņemt Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalstu – pārtikas preču un pirmās nepieciešamības preču komplektus atbilstoši Ministru kabineta Nr. 727 noteikumiem “Darbības programma “Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020. gada plānošanas periodā” īstenošanas noteikumi”.

Personām, kuras atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām ar pašvaldības noteikto ienākumu līmeni, ir tiesības:

 • saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu atbilstoši likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajam;
 • saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību atbilstoši Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā noteiktajam;
 • pretendēt uz atbrīvošanu no tiesas izdevumu atmaksas (lēmumu par atbrīvojumu, vērtējot personas ienākumus, pieņem tiesa) atbilstoši Civilprocesa likumā noteiktajam;
 • tiesības saņemt elektroenerģijas pakalpojumu par samazinātu cenu atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumā noteiktajam.

Ņemot vērā, ka Ministru kabinets 2020.gada 12.martā izsludināja ārkārtējo situāciju visā valsts teritorijā, Ministrija ar preses relīzi aicinājusi visus pakalpojumu sniedzējus jau šobrīd turpināt sniegt nepieciešamos pakalpojumus uz iepriekš izdotās izziņas pamata, neprasot to saņemts pašvaldības sociālajā dienestā papīra formātā.

IV Pabalsta krīzes situācijā piešķiršana

Atbilstoši Sociālo pakalpojumu nu sociālās palīdzības likuma 35.panta otrajā daļā noteiktajam pašvaldība ir tiesīga piešķirt ģimenei (personai) pabalstu krīzes situācijā, neizvērtējot ienākumus. Attiecīgi pašvaldība ir tiesīga īstenot arī dažādus atbalsta pasākumus, izvērtējot pašvaldības iedzīvotāju vajadzības konkrētajā ārkārtējā situācijā.

Ministrija ir sagatavojusi priekšlikumus regulējumam, kas tiks izskatīts tuvākajā laikā un paredz īpašus nosacījumus pabalsta piešķiršanai ģimenēm (personām) krīzes situācijā, kas radusies izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ, tajā skaita, par valsts mērķdotāciju pašvaldībām daļējai pabalsta līdzfinansēšanai.

V Pārtikas nodrošinājums ģimenēm (personām) krīzes situācijā

Saistībā ar pārtikas nodrošinājumu krīzes situācijā saistībā ar COVID-19 nonākušajiem, kas atrodas karantīnā, līdz tiek pārtraukta ārkārtējā situācija, aicinām izmantot esošo atbalsta programmu atbilstoši Ministru kabineta Nr. 727 noteikumiem “Darbības programma “Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020. gada plānošanas periodā” īstenošanas noteikumi”, nepieciešamības gadījumā nodrošinot iespēju saņemt pārtikas preču komplektus iepriekš minētās programmas ietvaros.

Ņemot vērā valdības aicinājumu iedzīvotājiem izmantot iespēju lūgt pašvaldības SD palīdzību, izvairoties no tieša kontakta ar sociālo darbinieku, aicinām izmantot telefonisko vai elektronisko komunikāciju, pieņemot lēmumu iepriekš minēto MK noteikumu ietvaros:

 1. Veselības ministrija ir informējusi, ka ģimenes ārsti informēs SD par tiem iedzīvotājiem, kuriem ir noteikta darba nespēja vai karantīnas stāvoklis saistībā ar COVID-19 saslimšanu un trūkst pārtika. SD, pamatojoties uz ģimenes ārsta sniegto informāciju, sazinās ar konkrēto ģimeni (personu), par kuru sniegta informācija, telefoniski, precizē situāciju, datus, papildus informāciju. SD, pamatojoties uz iegūto informāciju pieņem lēmumu par ģimenes (personas) nonākšanu krīzes situācijā un sagatavo atbilstošo izziņu, tajā norādot personu skaitu. Lēmums par krīzes situāciju ir jāpieņem maksimāli ātri – 1 darba dienas laikā pēc personas sniegtā telefoniskā pieteikuma.
 2. SD noskaidro pašvaldības teritorijā esošās pārtikas atbalsta sniegšanas vietas (adreses), to darba laikus un kontaktpersonas tālruņa numuru, izmantojot informāciju tīmekļa vietnē https://www.atbalstapakas.lv/atbalsta-vietas
 3. SD telefoniski sazinās ar krīzes situācijā nonākušo personu un paziņo tai izdotās izziņas datumu, numuru un norādīto personu skaitu. Vienlaikus SD piedāvā personai izvēlēties atbalsta sniegšanas vietu (adresi), kurā personas pārstāvis (radinieks, kaimiņš, paziņa vai kurjers (pašvaldības civilās aizsardzības komisijas noteikta persona)) visērtāk var saņemt pārtikas preču komplektu. SD vērš personas uzmanību, ka personas pārstāvis nogādā pārtikas preču komplektu līdz mājsaimniecības durvīm, izvairoties no kontakta ar pašu personu. Gadījumā, ja personai (ģimenei) nav iespēja vienoties par pārstāvi, SD izvērtē citas pārtikas preču komplektu piegādes iespējas.
 4. Pašvaldības SD telefoniski sazinās ar personas izvēlēto pārtikas atbalsta sniegšanas vietu un tās atbildīgajam darbiniekam paziņo izdotās izziņas datumu, numuru un izziņā norādīto personu skaitu, paskaidrojot, ka šie dati izmantojami pārtikas preču komplektu izsniegšanai pret parakstu krīzes situācijā nonākušās personas vai pašvaldības nozīmētam pārstāvim.

VI Informācijas apmaiņa un iedzīvotāju informēšana

Atbilstoši Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumam, pašvaldību domēs jābūt izveidotām civilās aizsardzības komisijām vai speciāli izveidotām krīzes vienībām pašvaldībā, kas nodrošina vienotu koordināciju pašvaldībā.

Aicinām SD arī šajos karantīnas apstākļos uzklausīt pašvaldības iedzīvotājus, apzināt aktuālās problēmsituācijas un iespēju robežās sniegt konsultācijas, tāpat turpināt sekot augsta riska ģimeņu situācijām un to attīstībai, iespēju robežās sazinoties un ģimeni un mēģinot sniegt atbalstu attālināti. Nepieciešamības gadījumā palikt ciešā saziņā ar kolēģiem bāriņtiesā un policijā.

Aicinām informēt pašvaldības iedzīvotājus par izmaiņām SD darba kārtībā (piemēram, iesniegumu pieņemšanas kārtībā), nodrošinot informācijas pieejamību (informatīvas lapas pašvaldībās pie informācijas stendiem, publikācijas vietējos preses izdevumos un mājas lapā, utt.).

Vienlaikus lūdzu informēt iedzīvotājus, ka piešķirto pakalpojumu un palīdzības saņemšanas termiņš tiks pagarināts, dodot iespēju to izmantošanai pēc ārkārtējās situācijas beigām.

Ja SD nevar rast risinājumu konkrētajās situācijās, lūdzam vērsties pašvaldības civilās aizsardzības komisijā vai speciāli izveidotajā krīzes vienībā pašvaldībā un, ja ir nepieciešams papildus atbalsts, aicinām vērsties Ministrijā.

VII Asistenta pakalpojuma saņemšana

Ārkārtējās situācijas laikā ir noteikta virkne ierobežojumu iestādēm sniegt klātienes pakalpojumus, kas nozīmē, ka asistenta pakalpojuma saņēmējiem nebūs iespējas doties ārpus savām mājām, lai saņemtu šos pakalpojumus, un viņu asistenti nesaņems atlīdzību par personas pavadīšanu. Lai nepieļautu šādu situāciju un ārkārtējās situācijas laikā nodrošinātu, ka personām ar invaliditāti joprojām tiek sniegts asistenta atbalsts un asistentiem saglabāts iepriekš saņemtās atlīdzības apmērs, Ministrija sagatavoja un MK vakar jau ir akceptējis grozījumus MK noteikumos Nr.942 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā, augstskolā un koledžā”.

Šobrīd tiek gatavota procedūra, kā nodrošināt atskaišu iesniegšanu un stundu aprēķinu par ārkārtējās situācijas periodu, jo daļa marta vēl būs ar parasto aktivitāšu apliecinājumiem. Atskaite netiek atcelta, taču būs citādāka stundu norādīšana par ārkārtējās situācijas periodu. Tāpat apzināmies, ka cilvēki savu iepriekšējo mēnešu vidējo stundu skaitu var nezināt, tam visam sistēmā jābūt iestrādātam vai arī, ja izlemsim iztikt bez izmaiņām sistēmā, tad visiem tiks iedotas vienādas norādes un formula. Nepieciešamās vadlīnijas tiks sagatavotas un informācija nodrošināta līdz marta atskaišu iesniegšanai.

Ministru kabineta noteikumu projekts un anotācija šeit, skatīt darba kārtības 5.8.punktu, TA-423 http://tap.mk.gov.lv/mk/mksedes/saraksts/darbakartiba/?sede=1110

Paziņojums presei skatāms šeit:

http://www.lm.gov.lv/lv/aktuali/presei/91690-cilvekiem-ar-invaliditati-arkartejas-situacijas-laika-bus-iespejams-sanemt-asistenta-pakalpojumu-lidzsineja-apmera

VIII Resursi

Aktuālā informācija par ārkārtējo situāciju Ministrijas mājaslapā:
http://www.lm.gov.lv/lv/?option=com_content&view=article&id=91683

Aktuālā informācija pieejama Slimību profilakses un kontroles centra mājas lapā:
https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/793)

Informācija par Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta saņemšanas vietām
https://www.atbalstapakas.lv/atbalsta-vietas

Pārtikas piegāde Rīgā un tās tuvumā (piegādes teritoriju kartes var redzēt ieejot katrā mājaslapā):
a. https://www.barbora.lv/info/precu-piegade-un-atgriesana Barbora šorīt ir izsūtījusi klientiem ziņu, ka ir izstrādāts bezkontakta piegādes algoritms – pārtikas paka tiek atstāta pie durvīm un klientam tiek piezvanīts un pateikts, ka paka piegādāta (šis ir Maxima veikala apkalpotājs).

b. https://www.rimi.lv/e-veikals Piegāde ir plašākā teritorijā nekā Barborai, taču joprojām nosegta tikai Rīga un tās tuvums.

c. https://nuko.lv/delivery/ Šis interneta veikals nosedz visu Latviju, bezmaksas piegāde iespējama, ja pasūtījuma summa pārsniedz 48.84 eur.

d. https://www.fenikssfun.com/bildes/svaigas-partikas-veikali-latvija-6463 Šeit ir pieejams vairāku interneta veikalu apkopojums.

http://lm.gov.lv/lv/aktuali/aktuali-list/91700-aktuala-informacija-par-darba-organizesanu-socialajos-dienestos-arkarteja-situacija

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa