2018-06-11 15:24:14 0 komentāri

Success4All: Uzņēmējdarbības prasmju e-kurss iekļaujošai izglītībai

lasīt tālāk

2017-12-22 11:59:33 1 komentārs

Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons”, sadarbībā ar vairākām citu valstu organizācijām, pašvaldībām un augstskolām, 2017. gada decembrī uzsāk realizēt Erasmu+ projektu “Count me in”, projekta nr. 2017-1-ES01-KA204-037924. Projekts ir vērsts uz digitālo prasmju un pilsoniskās atbildības attīstību cilvēkiem ar invaliditāti, jauniešiem un citiem, kas vēlas pilnveidot savas digitālās prasmes.

lasīt tālāk

2016-09-02 13:17:36 2 komentāri

Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons” Realizē projektu “Vide Visiem” ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem

lasīt tālāk

2016-07-12 17:13:09 8 komentāri

Apeironā regulāri tiek rīkoti diskusiju klubiņa pasākumi, kurā iespējams tikties ar dažādiem interesantiem cilvēkiem. 2010. notika sarunas ar dažādiem interesantiem cilvēkiem; 2011. gadā - diskusiju cikls "Rīga - rīdziniekiem"; 2012. gadā - "Ar informāciju pret nabadzību"; 2013. gadā - Tikšanās ar mazākumtautību pārstāvjiem; 2014. gadā - "Profesiju karuselis" 2016. gadā - "Inteliģences skola"

lasīt tālāk

2014-11-11 17:47:57 2 komentāri

Kopš 2014. gada novembra apvienība "Apeirons" realizē Eiropas Ekonomikas zonas līdzfinansētu projektu "Universālais dizains nākoteni". Projekts fokusēts uz universālo dizainu kā jaunu pieeju un jaunu domāšanu, kas Rietumeiropas valstīs tiek attīstīts jau vairākus gadu desmitus, bet Latvijā šis termins ir salīdzinoši jauns. Projekta mērķis ir uzlabot ne tikai cilvēku ar invaliditāti dzīvi, izmantojot Universālā dizaina pieeju, bet arī izplatīt universālā dizaina idejas, lai tās kļūtu saprotamas un pieņemamas ikvienam iedzīvotājam.

lasīt tālāk

2014-11-10 14:32:37 1 komentārs

Stratēģiskā partnerības projekts "Cilvēku ar invaliditāti integrēšana caur mācīšanos" būs vērsts uz aktīviem pasākumiem sadarbību starp: augstskolām, profesionālās izglītības centriem un nevalstiskajām organizācijām, kas pārstāv cilvēku ar invaliditāti intereses ar mērķi izveidot inovatīvus materiālus un metodiku, kas nodrošinātu cilvēku ar invaliditāti iekļaušanos izglītības sistēmā un darba tirgū, jo īpaši jauniešu ar invaliditāti iekļaušanos.

lasīt tālāk

2014-04-14 12:04:24 2 komentāri

Ar mērķi izstrādāt inovatīvu sociālā pakalpojuma modeli mātes un bērna atbalstam, Bērnu slimnīcas fonds sadarbībā ar projekta partneriem Latvijas Profesionālo veselības aprūpes kapelānu asociāciju (LPVAKA), Krīžu un konsultāciju centru “Skalbes” un Invalīdu un viņu draugu apvienību "Apeirons" uzsācis projekta “Bērniem draudzīga sabiedrība” realizāciju, kas iespējama, pateicoties Eiropas ekanomiskās zonas (EEZ) un Latvijas valsts EEZ finansiālam atbalstam.

lasīt tālāk

2013-12-21 17:49:14 2 komentāri

Sākot ar 2013. gada 1. decembri apvienība „Apeirons” realizē Eiropas Ekonomiskās Zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO Fonds” apakšprogramas „NVO projektu programmas” otrās atbalsta jomas „Vienotas sabiedrības veidošana” līdzfinansētu projektu „Vienoti sabiedrībā”.

lasīt tālāk

2013-05-05 10:16:07 3 komentāri

lasīt tālāk

2012-08-17 13:58:57

Cilvēki ar Invaliditāti (CaI) veido vienu sesto daļu no Eiropas Savienības darba spējas vecuma iedzīvotāju skaita, taču viņu nodarbinātības līmenis ir salīdzinoši zems. CaI darba tirgū ir gandrīz divas reizes neaktīvāki nekā cilvēki bez invaliditātes.

lasīt tālāk