Rīgā arvien vairāk cilvēku pieprasa sociālo pabalstu
Rīgā sociālo pabalstu saņēmēju skaits 2011.gada pirmajos piecos mēnešos attiecībā pret 2010.gada pirmajiem pieciem mēnešiem palielinājies par 34% - no 47 681 personām 2010. gadā (periodā no janvāra līdz maijam) līdz 64 112 personām 2011.gada attiecīgajā laikā periodā. 2011. gada pirmajos piecos mēnešos garantētā minimālā ienākuma līmeņa pabalstu saņēmuši 27 496, bet dzīvokļa pabalstu 44 255 rīdzinieki. Rīgas Sociālajā dienestā strādā 375 sociālā darba speciālisti. 2011. gada pirmajos piecos mēnešos saņemti 100 661 iesniegumi, izsniegtas 26 600 dažādas statusu apliecinošas izziņas.
Atgādinām, ka, lai saņemtu sociālos pabalstus rīdziniekiem jāvēršas RSD ar iesniegumu un jāaizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju, kurā visas personas, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, deklarē ienākumus un materiālo stāvokli par pēdējiem 3 mēnešiem. Klientam lūdzot dzīvokļa pabalstu, jāuzrāda kvītis par īri un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu ik pa 3 mēnešiem. Lai izvērtētu sociālos palīdzības pabalstu apmērus, lūgums pie darbinieka ierasties ar nepieciešamajiem dokumentiem.

Ja vismaz viens no iesniedzēja pilngadīgajiem ģimenes locekļiem ir darbspējas vecumā, izņemot nestrādājošas personas ar invaliditāti, trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu nosaka uz sešiem mēnešiem, pārējos gadījumos - uz 12 mēnešiem. Lai saņemtu sociālos pakalpojumus, persona vai tās likumīgais pārstāvis vēršas RSD ar iesniegumu. Patversmes, naktspatversmes, dienas/atbalsta centru bērniem, pilngadīgām personām un krīzes centra pakalpojumus var saņemt, vēršoties tieši pie pakalpojuma sniedzēja.

Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *