Sociālajai palīdzībai jābūt vērstai uz katra cilvēka individuālajām vajadzībām
Sociālai palīdzībai jākļūst demokrātiskai, decentralizētai un vērstai uz katra cilvēka individuālajām vajadzībām - par to trešdien Labklājības ministrijā (LM) notikušajās ikgadējās sarunās vienojās LM un Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) pārstāvji.

"Analizējot līdzšinējo sociālās palīdzības sistēmu, esam nonākuši pie trīs galvenajiem pieturas punktiem. Proti, sociālajai palīdzībai ir jākļūst mūsdienīgākai, individuāli piemeklētai un atvērtākai. Nevis garantēti minimāli ienākumi GMI pabalsta veidā ikvienam, bet garantēta profesionāla palīdzība un atbalsts," uzsvēra labklājības ministre Ilona Jurševska.

Arī LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis piekrita labklājības ministres teiktajam, norādot, ka "sociālajai politikai pašvaldībās ir jākļūst vienkāršākai un sabiedrībai saprotamākai, padarot to pēc iespējas efektīvu un atbildīgu."

Ņemot vērā, ka Sociālās drošības tīkla stratēģijas īstenošana ir paredzēta līdz 2011.gada 31.decembrim, tikšanās laikā klātesošie diskutēja par pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta līdzfinansēšanas pārtraukšanu. Tāpat pārrunāja vairākas iespējamās izmaiņas sociālās palīdzības sistēmā ar 2012.gadu, t.sk., iespēju paplašināt tiesības pašvaldībām pašām izlemt par sociālās palīdzības veidiem, saglabāt trūcīgas personas statusu un reģistru, vienlaikus pārskatot statusa piešķiršanas nosacījumus, u.c.

Lai risinātu konstatētās problēmas ar sociālo pakalpojumu sniedzēju, t.sk., pašvaldību sociālo dienestu, reģistrāciju, LM tuvākajā laikā plāno izveidot darba grupu LM valsts sekretāra vadībā, iesaistot arī LPS pārstāvjus. Vienlaikus darba grupā plānots diskutēt arī par nereģistrētiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem, sociālo pakalpojumu kvalitātes kontroli un iespējām nākotnē sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrāciju deleģēt pašvaldībām, bet pakalpojumu kvalitātes kontroli - nevalstiskajam sektoram.

Savukārt tuvākajā Sociālā darba speciālistu sadarbības padomes sēdē plānots pārrunāt neskaidros jautājumus par riska novērtēšanu ģimenēs, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi. Uz sēdi paredzēts uzaicināt Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas pārstāvjus.

LPS pārstāvji vērsa uzmanību uz nevienlīdzīgo situāciju, kas rodas invalīdiem, kuriem nepieciešama kopšana, ja viņi tiek ievietoti aprūpes institūcijās. Gadījumā, ja šāds invalīds nonāk valsts vai pašvaldības ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, pabalsta izmaksa tiek pārtraukta. Šāds nosacījums neattiecas uz gadījumiem, kad aprūpi nodrošina privāta sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija.

LPS uzskata, ka invalīdam pašam jādod tiesības izlemt vai pabalsts izmantojams pakalpojumu apmaksai valsts vai pašvaldības ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, kas saskaņā ar pašlaik spēkā esošo tiesisko regulējumu, viņam ir liegts, jo esot institūcijā, viņš pabalstu nesaņem.

Labklājības ministre I.Jurševska klātesošos iepazīstināja arī ar plānoto ģimenes valsts pabalsta reformu, kuru plānots ieviest ar 2012.gada 1.janvāri.

"Šobrīd būtiskākais ir nodrošināt, lai reformas rezultātā neciestu neviena ģimene ar bērniem neatkarīgi no piederības kādai sociālajai grupai vai bērnu skaita ģimenē. Plānots, ka pabalsta ekvivalentu ekonomiski aktīvās ģimenes ar bērniem saņems, izmantojot iedzīvotāja ienākuma nodokļa (IIN) atvieglojuma paaugstināšanu par apgādībā esošu bērnu. Savukārt, tās ģimenes, kuras nevarēs saņemt pabalstu caur nodokļa atvieglojumu, ģimenes valsts pabalstu astoņu latu apmērā varētu turpināt saņemt kā līdz šim," uzsver labklājības ministre I.Jurševska.

LPS pārstāvji konceptuāli atbalstīja plānoto ģimenes valsts pabalsta reformu.

LM iepazīstināja ar Rīcības plāna Ģimenes valsts politikas pamatnostādņu 2011.-2017.gadam īstenošanai izstrādes gaitu. Vienlaikus LM informēja par plānotajām izmaiņām aktīvajos darba tirgus politikas pasākumos, t.sk. pasākuma "Darba praktizēšana ar stipendiju pašvaldībās" noslēgšanu 2011.gadā un algoto pagaidu sabiedrisko darbu atsākšanas nosacījumiem 2012.gadā.

Atgādinām, ka LM ar LPS tiekas katru gadu, lai pārrunātu aktuālo informāciju labklājības nozarē. Sanāksmē piedalījās labklājības ministre Ilona Jurševska, LM valsts sekretārs Ringolds Beinarovičs, LM speciālisti, LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis, LPS un pilsētu, novadu sociālo dienestu un citu institūciju pārstāvji.

Par LM aktivitātēm uzzini arī sekojot ministrijas profilam Twitter.com un draugiem.lv http://www.draugiem.lv/labklajiba/


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *