Viena ratiņkrēsla pacēlāja uzstādīšanai pašvaldība plāno tērēt 3000 latu
Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejā šodien atbalstīts jaunu saistošo noteikumu projekts, kas noteiks kārtību, kādā pašvaldība piešķir lietošanā ratiņkrēsla pacēlājus un kādām personām ir tiesības tos saņemt.

Līdz šim pašvaldībā nebija konkrētu normatīvo aktu, kas noteiktu pašvaldības pienākumu uzstādīt pacēlājus personām ar kustības traucējumiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā.

2010.gada 31.martā Latvijā stājās spēkā Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām, kurā paredzēts nodrošināt un īstenot to, lai personas ar invaliditāti varētu pilnībā īstenot visas cilvēktiesības un pamatbrīvības bez jebkāda veida diskriminācijas invaliditātes dēļ.

Viens no konvencijā minētajiem pasākumiem ir vides pieejamības nodrošināšana atbilstoši personas ar invaliditāti vajadzībām. Ņemot vērā nepieciešamību noregulēt jautājumu par pacēlāju piešķiršanu lietošanā Rīgas pilsētas iedzīvotājiem, lai nodrošinātu vides pieejamību personām ar kustības traucējumiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā, veicinot šo personu integrāciju sabiedrībā, Rīgas pilsētas pašvaldība var izdot saistošos noteikumus, nodrošinot pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.

Pašreiz Rīgā par pašvaldības līdzekļiem ir uzstādīti 100 stacionārie un nodoti lietošanā 25 mobilie pacēlāji. Rīgas pašvaldība par tiem kopumā samaksājusi 366 626 latus. Labklājības departamentā pacēlāju uzstādīšanai dzīvesvietā pašreiz reģistrējušās 65 personas.

Normatīvajos aktos nav noteiktas personu ar kustības traucējumiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā, tiesības saņemt lietošanai pacēlāju no valsts. Ņemot vērā to, ka valsts nespēj ar tehniskajiem palīglīdzekļiem nodrošināt visas personas, kam tas būtu nepieciešams, pašvaldībai ir iespējas gan tiesiski, gan finansiāli sniegt palīdzību personām ar kustības traucējumiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā, un piešķirt lietošanā viņu vajadzībām atbilstošo pacēlāju, palielinot personu iespējas integrēties sabiedrībā.

Rīgas pilsētas pašvaldības investīciju programmas ietvaros finanšu līdzekļi pacēlāju uzstādīšanai Rīgas iedzīvotājiem paredzēti jau no 2003.gada. Ņemot vērā uzstādīto pacēlāju skaita palielināšanos un to regulāras tehniskās apkopes nepieciešamību, programma "Invalīdu pacēlāju uzstādīšana, apkope un remonts" no 2011.gada tiks iekļauta pilsētas budžetā kā pamatbudžeta programma.

Saistošo noteikumu pieņemšana arī noteiks personām caurskatāmu pacēlāju piešķiršanas procedūru. Lai persona varētu saņemt pacēlāju lietošanā, jāvēršas Rīgas Sociālajā dienestā, kurš pieņem lēmumu par tiesībām pacēlāju saņemt lietošanā vai atteikumu to piešķirt. Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Rīgas domes Labklājības departamentā, savukārt departamenta lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

Kā šodien Sociālo lietu komitejas sēdē paskaidroja Labklājības departamenta Tehniskās nodaļas vadītāja Irēna Anaškēviča, saistošajos noteikumos paredzēts, ka viena pacēlāja uzstādīšanai pašvaldība varēs paredzēt ne vairāk kā 3000 latu.

Viena pacēlāja izmaksas vidēji ir 2300 latu, taču nereti kāpņu telpām nepieciešams neliels remonts, piemēram, sliekšņu pārveidošana tā, lai pa tiem varētu braukt ar ratiņiem. Dome nodrošina invalīda nokļūšanu no dzīvokļa līdz pagalmam, taču finansējums netiks paredzēts ielu seguma labošanai un apmalīšu nolīdzināšanai.

Anaškēviča arī norādīja, ka cilvēkiem ratiņkrēslos arī vajadzētu rēķināties ar pašvaldības iespējām un saprast, ka tiem, kas dzīvo daudzstāvu mājas piektajā stāvā bez lifta, Sociālais dienests diezin vai spēs palīdzēt.


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *