Līdzšinējā stipendiju piešķiršanas kārtība ir neatbilstoša Satversmei
Satversmes tiesa ir atzinusi, ka valsts pamatlikumam neatbilst grozījumi Ministru kabineta noteikumos par stipendijām, kas prioritāri stipendiju saņemšanu paredz sociāli mazāk aizsargātiem studentiem – invalīdiem, bāreņiem, ut.tml.
Satversmes tiesas priekšsēdētāja palīdze Līna Kovalevska informēja, ka prasību tiesā bija iesnieguši studenti Edgars Ābols un Artūrs Pušmucāns. Viņi norādīja, ka Satversmes 91.pantā noteikts, ka visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā, savukārt Satversmes 112.pants cita starpā noteic, ka ikvienam ir tiesības uz izglītību.

Apstrīdētie grozījumi Ministru kabineta noteikumos par stipendijām noteica, ka prioritāte stipendijas saņemšanā ir sociāli mazāk aizsargātiem studentiem, piemēram, invalīdiem, bāreņiem, trūcīgajām personām, personām, kurām ir bērni, u.c. Savukārt pieteikuma iesniedzēji - Ābols un Pušmucāns - pauda uzskatu, ka stipendijas mērķis nav sociālā palīdzība, bet gan tikai spējīgo studentu motivēšana un atbalstīšana. Ministru kabineta noteikumi izdoti uz Augstskolu likuma un Izglītības likuma pamata, taču, nemainoties likuma regulējumam, noteikumi grozīti vairākkārt, mainot stipendiju piešķiršanas prioritāti.

Satversmes tiesa atzina, ka atbalsta pasākumiem studēšanai augstskolā ir divi mērķi: likums veicina akadēmisko izcilību, paredzot, ka par valsts budžeta līdzekļiem var studēt tikai sekmīgākie, savukārt apstrīdētā norma atbalstu sniedz personām, kurām ir sliktāks sociālais vai mantiskais stāvoklis.

Tiesa norādīja Ministru kabinetam par pienākumu, lemjot par stipendiju piešķiršanas kārtību, ņemt vērā likumdevēja jau sākotnēji izvirzītos priekšnoteikumus studēšanai valsts finansētajās budžeta vietās. Tas jo īpaši attiecas uz situāciju, kad ne visi par valsts budžeta līdzekļiem studējošie saņem stipendiju.

Satversmes tiesa atzina: ja likumdevējs nav noteicis citādu uz stipendijas saņemšanu pretendēt tiesīgu personu loku, tad nav pieļaujama tāda situācija, ka Ministru kabinets maina stipendiju saņemšanas kritērijus tiktāl, ka tie atšķiras no studēšanai valsts apmaksātajās budžeta vietās noteiktajiem kritērijiem.

Satversmes tiesas spriedums ir galīgs un nepārsūdzams. Tas stāsies spēkā dienā, kad tiks publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *