VDEĀVK īsteno vērienīgu darbinieku psiholoģiskā atbalsta programmu
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK) Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansētā projekta Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana ietvaros šā gada 31.martā ir noslēgusi līgumu un uzsāks apjomīgas darbinieku psiholoģiskā atbalsta (supervīzijas) programmas īstenošanu. Programmas mērķis ir uzlabot VDEĀVK darbinieku profesionālo kompetenci un sniegt viņiem psiholoģisko atbalstu, lai paaugstinātu darba kvalitāti un uzlabotu saskarsmes prasmes ar klientiem, tādējādi mazinot darbinieku "izdegšanas" risku.

"Ņemot vērā mūsu klientu īpašās vajadzības un statusu, VDEĀVK darbinieku darbs ir saistīts ar pastāvīgu psiholoģisko spriedzi - mūsu klientiem ir nepieciešana īpaša uzmanība un attieksme. Pastāvīgas psiholoģiskas spriedzes apstākļos ir gadījumi, kad darbinieki "izdeg", no kā savukārt cieš saskarsmes un komunikācijas kvalitāte ar klientu un līdz ar to arī kopējā pakalpojumu kvalitāte. Īstenojot šo supervīzijas programmu, esmu pārliecināts, ka uzlabosies mūsu darbinieku psiholoģiskais komforts darba vietā, zināšanas, kā pārvarēt problēmsituācijas, saskarsme ar klientiem, un līdz ar to arī klientu apkalpošanas kvalitāte," atzīmē VDEĀVK vadītājs Andris Zīverts.

Vairākkārtējās darba sesijās konsultatīvais un psiholoģiskais atbalsts tiks sniegts kopumā 138 VDEĀVK darbiniekiem, kas ikdienā tiekas un komunicē ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī veic invaliditātes ekspertīzi. Visā Latvijā ar VDEĀVK darbiniekiem strādās vismaz 30 īpaši apmācīti speciālisti - supervizori, kas ieguvuši kvalifikāciju un pieredzi supervīzijā, psiholoģijā, psihoterapijā vai medicīnā.

Īstenojot supervīzijas programmu, VDEĀVK darbiniekiem visā Latvijā tiks sniegts īpašs konsultatīvs un psiholoģisks atbalsts profesionālajā jomā. Tāpat darbiniekiem būs iespējas praktiski analizēt konkrētus, individuālus gadījumus, problēmsituācijas darbā ar klientiem un dalīties pieredzē ar citiem kolēģiem, kā arī iespēja analizēt esošās un apgūt jaunas metodes un pieejas darbā ar klientu ar funkcionāliem traucējumiem. VDEĀVK darbiniekiem tiks sniegts arī psiholoģisks un emocionāls atbalsts dažādās praktiskās situācijās. Supervīzijas programmas īstenošanas rezultātā uzlabosies darbinieku emocionālā un psiholoģiskā noturība, komunikācijas un saskarsmes prasmes ar klientu un līdz ar to arī apkalpošanas kvalitāte.

Supervīzijas programma VDEĀVK darbiniekiem tiks īstenota paralēli pērējām projekta aktivitātēm un noslēgsies 2012.gada 15.decembrī. Atklāta konkursa kārtībā par pakalpojuma sniedzēju tika izvēlēta biedrība "Sociālā atbalsta, apmācības un informācijas centrs AD OPUS", līguma apjoms - 69 880 latu.


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *