Latvija Ženēvā ziņo par ANO Konvencijas “Par personu ar invaliditāti tiesībām” izpildi
ANO Personu ar invaliditāti tiesību komitejas sesijā Ženēvā 21. un 22. augustā izskata pirmo Latvijas nacionālo ziņojumu par ANO Konvencijas "Par personu ar invaliditāti tiesībām" izpildi.
Komitejas sēdē Latvijas delegācija sniegs informāciju par progresu Konvencijas saistību ieviešanā un pašreizējām ar Konvencijas ieviešanu saistītajām aktivitātēm, kā arī atbildēs uz Komitejas locekļu uzdotajiem jautājumiem.

Konvencija nosaka personu ar invaliditāti cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu gan nacionālajā, gan starptautiskajā līmenī. Starptautiskajā līmenī Konvencija paredz uzraudzību ar neatkarīgu ekspertu, proti, Komitejas palīdzību. Komiteja izskata ziņojumus, ko dalībvalstis periodiski iesniedz. Balstoties uz šiem ziņojumiem, Komiteja izvērtē dalībvalstu veiktos pasākumus un sniedz vispārējas rekomendācijas.

Nacionālais ziņojums par Konvencijas izpildi Latvijā laika posmā no 2010. gada 31. marta līdz 2013. gada 31. decembrim tika iesniegts Komitejai 2014. gada sākumā, papildu ziņojums, atbildot uz ANO Augstā komisāra cilvēktiesību jautājumos papildu jautājumiem, iesniegts Komitejai šī gada jūnijā. Latvija Konvenciju ratificēja 2010. gada martā. Tās mērķis ir veicināt, aizsargāt un nodrošināt, lai personas ar invaliditāti varētu pilnībā un vienlīdzīgi ar citām personām izmantot visas cilvēktiesības un pamatbrīvības, kā arī veicināt tām piemītošās cieņas ievērošanu. Konvencija paredz, ka katrai dalībvalstij jānosaka pasākumi, kas pakāpeniski īstenotu ekonomiskās, sociālās un kultūras tiesības, šim mērķim maksimāli izmantojot pieejamo resursu iespējas.

Par Konvencijas ieviešanas koordinējošo iestādi Latvijā ir noteikta Labklājības ministrija (LM), bet saskaņā ar horizontālo pieeju invaliditātes jautājumu risināšanā, nozaru ministrijas katra ir atbildīga par Konvencijā noteikto saistību pakāpenisku ieviešanu attiecīgajā jomā.

Labklājības ministrijas īstenota projekta "Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings" ietvaros ir sagatavoti priekšlikumi indikatoriem situācijas novērtēšanai par katru no Konvencijas pantiem. Indikatoru sarakstu plānots izskatīt un papildināt kopā ar cilvēkus ar invaliditāti pārstāvošajām nevalstiskajām organizācijām. Sākotnējais indikatoru saraksts ir pieejams LM mājaslapā - http://www.lm.gov.lv/indikatori_Konvencija .


Komentāri
engpercivalclaudepc@
2018-01-28 19:16:22
Dārgā mīla Es esmu Percival Claude. Es esmu starptautisks līgumslēdzējs, kas nodarbojas ar ceļu un tiltu būvi. es vēlētos, lai jūs rakstiet man caur manu e-pastu, lai mēs varētu sākt izteikt savas jūtas kopā. Mans id ir (engpercivalclaudepc@gmail.com) Paldies un ceru no jums dzirdēt. ................................................................................................................................................................................................................................................................................ Dārgā mīla Es esmu Percival Claude. Es esmu starptautisks līgumslēdzējs, kas nodarbojas ar ceļu un tiltu būvi. es vēlētos, lai jūs rakstiet man caur manu e-pastu, lai mēs varētu sākt izteikt savas jūtas kopā. Mans id ir (engpercivalclaudepc@gmail.com) Paldies un ceru no jums dzirdēt.
Vārds: *
Komentārs: *