Pilnveidos sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas iespējas
Labklājības ministrija (LM) plāno pilnveidot sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu cilvēkiem ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti darbspējas vecumā. Saņemot savām individuālajām vajadzībām atbilstošākus pakalpojumus, šiem cilvēkiem būtu iespējams novērst darbspēju samazināšanos.
Iepriekšminēto paredz ceturtdien, 29.septembrī, Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātais Ministru kabineta noteikumu projekts Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā, kas tiek finansēti no valsts budžeta līdzekļiem, sniegšanas noteikumi. Tas vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāpieņem valdībā.

Minētos pakalpojumus, tāpat kā līdz šim, nodrošinās Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA). Tā ir Latvijā vienīgā valsts institūcija, kura par valsts budžeta līdzekļiem sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus cilvēkiem ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti.

Turpmāk plānots, ka SIVA sociālās rehabilitācijas pakalpojumu cilvēkiem ar smagākiem funkcionāliem traucējumiem sniegs 21 dienas kursa veidā. Savukārt cilvēkiem ar vieglākiem funkcionāliem traucējumiem un prognozējamu invaliditāti pakalpojumu nodrošinās 14 dienu kursa veidā, tādējādi pakalpojumus varētu saņemt vairāk cilvēki, kā arī tie strādājošie, kuriem ir problemātiski uzturēties SIVA 21 dienu.

Vienlaikus paredzēts pilnveidot pakalpojuma saņemšanas kārtību cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem pakalpojumi nepieciešami steidzamā kārtā un atkārtoti. Proti, lai saņemtu atkārtotu pakalpojumu, sociālajiem dienestiem, personas funkcionēšanas spēju uzlabošanai izstrādājot un īstenojot individuālo sociālās rehabilitācijas plānu, tajā būs jāiekļauj arī informācija par iepriekš sniegto pakalpojumu sniedzēju ieteikumu izpildi.

Tāpat plānots, ka pakalpojumus steidzamības kārtā varēs saņemt tikai pēc stacionārā vai dienas stacionārā saņemtas medicīniskās rehabilitācijas, kas sniegta multiprofesionālu medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu veidā. Vienlaikus to varēs saņemt arī pēc tam, kad būs pabeigta medicīniskā rehabilitācija mājās atbilstoši pamatdiagnozei, kas ir pirmreizēja saslimšana (diagnosticēta pirmo reizi), kura izraisījusi funkcionālos traucējumus.

Pārejas noteikumi paredz, ka cilvēki, kuri jau uzņemti rindā sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai, pakalpojumus saskaņā ar līdzšinējo kārtību varēs saņemt pēc 2017.gada 1.janvāra. Savukārt cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem, kuri pieteiksies pakalpojumam pēc 2016. gada 31. decembra, pakalpojumu saņems jau atbilstoši tiem nosacījumiem, kas stāsies spēkā ar 2017.gada 1.janvāri.

Ar projektu iespējams iepazīties LM tīmekļa vietnē sadaļā Aktuāli - LM Dokumentu projekti http://www.lm.gov.lv/text/1789.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums ir pasākumu kopums, kas vērsts uz sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, lai nodrošinātu cilvēka sociālā statusa atgūšanu, iekļaušanos sabiedrībā un darba tirgū. Valsts nodrošina sociālās rehabilitācijas pakalpojumus darbspēju atjaunošanai sociālās rehabilitācijas institūcijās cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā, kā arī cilvēkiem pēc darbspējas vecuma, kuri strādā, politiski represētām personām, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem.

2016. gadā sociālās rehabilitācijas pakalpojumu plānots sniegt 3347 cilvēkiem, bet 2017. gadā jau 4260 cilvēkiem.

www.lm.gov.lv


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *